BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Ohjelmat

BusinessOulu toteuttaa elinkeinostrategiaa hanke- ja ohjelmarahoituksella sekä omana toimintana/omarahoituksella.

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia.

6Aika on vauhdittanut Oulussa tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämistä. Oulussa on muun muassa tuotteistettu innovaatioalustoihin liittyviä palveluja ja avattu yrityksille pääsy erilaisiin kehitys- ja testausympäristöihin. Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittämisen menetelmät ovat vakiintuneet kaupungissa pysyviksi toimintatavoiksi muun muassa BusinessAsemalla.

6Aika-toiminnassa ovat olleet Oulun kaupungin lisäksi mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT, Kiertokaari sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi mukana on ollut laaja joukko yrityksiä ja kuntalaisia.

6Aika-strategiaa on toteutettu EAKR- ja ESR -hankkeilla. Alla on listattuna hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana. Tarkemmin 6Aikaan, kaikkiin hankkeisiin sekä hankkeiden tuloksiin pääsee tutustumaan osoitteessa 6aika.fi.

Hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana:

Kärkihankkeet 

Avoimet innovaatioalustat

 • Hankkeessa avattiin kuutoskaupunkien digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja kehittämistä varten.

Avoin data ja rajapinnat 

 • Hankkeessa luotiin datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesautettiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus 

 • Hankkeessa lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa, mahdollistettiin uudenlaisia markkinoita, parannettiin palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistettiin kilpailukykyä.

Kiertotalous ja Energia 

CarbonWise 

 • CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 

 • Hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit – EKAT 

 • Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

 • Hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja tukea yrityksiä kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Liikkuminen 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 

 • Hankkeessa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiin liikkumispalveluihin sekä matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 

 • Hankkeessa avattiin liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä oli edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä erityisesti yritysyhteistyön muodossa.

Oppiminen

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

 • Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

EduDigi 

 • Hankkeessa tuotiin peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista.

Terveys ja Hyvinvointi 

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing 

 • Hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

 • Hankkeessa kehitettiin älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Tulevaisuuden ruokamaailma 

 • Hankkeessa hyödynnettiin ravintolasta ja myymälästä muodostuvaa tutkimus- ja kehitysalustaa, jossa yritysten oli mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI 

 • Hankkeessa edistettiin terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta ja edesautettiin uuden, kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

Smart City -ratkaisut 

CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta 

 • Hankkeessa määriteltiin avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri IoT-pilotointiympäristöön. Hankkeessa aktivoitiin pk-yrityksiä hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 

 • Hankkeessa haettiin ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin.

PK-yritysten osaaminen

Kasvun ekosysteemit 

 • Hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa 

 • Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointiyritykset kiertoon 

 • Hankkeella tuettiin pienten yritysten omistajanvaihdoksia, mukana oli niin yrityksestään luopuvia kuin olemassa olevien yritysten jatkajiakin.

Työllisyys ja Osaaminen 

Roboboost 

 • Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla.

Osaamo 

 • Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisekseen hankkeen avulla helpotetaan työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Digikyvykkyys 

 • Hankkeessa valmennettiin ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin. Oulussa keskityttiin erityisesti painettavaan elektroniikkaan.

Digipore 

 • Hankkeessa lisättiin työllistymistä teknologia-alalle, vahvistettiin työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisättiin teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12 

 • Hankkeessa kehitettiin malli, joka mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Mallin avulla tehostettiin yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

PoraKONE 

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla vastattiin insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luotiin uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

DuuniPolku 

 • Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Game Time 

 • Hankkeella edistettiin Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen 

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista.

Lisätietoja

Kokonaiskoordinaatio 6Aika – Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia,
6Aika kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen
+358 50 322 2974, soile.jokinen@businessoulu.com

6Aika ohjelmapäällikkö Aarne Kultalahti
+358 44 703 1239, aarne.kultalahti@businessoulu.com
6Aika Oulu: www.ouka.fi/6aika
6Aika: www.6aika.fi

Rakennerahastot

Uudenmaan liitto

Päättyneet hankkeet

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen on yhteishanke, jonka päätoteuttajana on BusinessOulu ja osatoteuttajina Naturpolis Oy, Kainuun ammattiopisto, KP-Edu ja FilmCamp (Norja).

Hankkeen kokonaisbudjetti on Suomen osalta 1 190 683 € ja Norjan osalta 4 581 619 NOK. Hankkeelle on myönnetty 55 %:n rahoitus Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen -ohjelmasta, ja hanke-aika on 1.3.2015–31.12.2017.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun ja hanke-alueen imagonäkyvyyttä ja tunnettuutta kotimaassa ja kansainvälisesti alueella kuvattuja av-alan tuotantoja hyödyntäen. Markkinoimme aktiivisesti hanke-aluetta kansainvälisissä tapahtumissa saadaksemme lisää elokuva-, mainos- ja tv-tuotantoja alueelle ja pilotoimme erilaisia tapoja tehdä markkinointiyhteistyötä tuotantojen kautta.

Hankkeen avulla pyrimme synnyttämään Suomeen kansallisen tuotantokannustinjärjestelmän yhteistyössä muiden alueiden kanssa, minkä avulla Suomen kilpailutilanne paranee erityisesti kansainvälisten tuotantojen houkuttelemisessa. Norjassa tuotantokannustin on jo käytössä ja pyrimme saamaan vastaavan järjestelmän myös Suomeen, jotta rajat ylittävälle yhteistyölle avautuisi uusia mahdollisuuksia.

 • Hankkeen tavoitteena on laajentaa rajat ylittävä yhteistyöverkosto AV-toimialan ulkopuolelle (matkailutoimiala/aluemarkkinointi/vientitoimialat hankealueella).
 • Tarjoamme alueellisille yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia markkinointitapoja ja -kanavia toimialariippumattomasti yritysten omille, strategisesti merkittäville vientimarkkinoille.
 • Lisätään sekä AV-toimialan että matkailutoimialan osaamista yhteistyömalleista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anne Laurila, 044 703 7523, anne.m.laurila@businessoulu.com

Attractive Oulu Region -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena vahvistamalla alueen matkailutarjontaa ja sitä kautta elinvoimaisuutta. Hankkeessa yhdistetään Syötteen ja Kalajoen matkailukeskusten, Rokua Geopark -matkailualueen, alueiden kansallispuistojen ja luontokeskusten sekä Oulun alueen tarjonta ja palvelut yhteiseksi alueelliseksi matkailun paketiksi. Tällä tavoin luodaan yhtenäinen ja vetovoimainen kuva Oulun seudusta monipuolisena ja tasokkaana matkailukohteena.

Business Oulu vastaa hankkeessa kansainvälisen markkinoinnin osiosta. Yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa toteutettava työpaketti kokoaa muista työpaketeista syntyneet aluekohtaiset tuotteet ja materiaalit sekä jatkojalostaa ne markkinakohtaisiksi paketeiksi hyödyntäen kaikille toimijoille yhteisen VisitOulu-yhteismarkkinoinnin työkaluja. Hankkeen kohdemarkkinoita ovat Japani, Kiina, Venäjä, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Skandinavia.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen toteutusaika on 31.8.2018 saakka. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy / Rokua Geopark.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Yhteyshenkilö: Johanna Salmela, projektipäällikkö, johanna.ma.salmela@businessoulu.com, puh. 040 826 2345

Avoimet innovaatioalustat

Haluaako yrityksesi testata palveluita tai tuotteita todellisissa ympäristöissä?

Avoimet innovaatioalustat -projekti rakentaa yrityksille kehitysympäristöjä. Ympäristöt mahdollistavat yhteiskehittämisen ja lopputuotteistamisen, joka muutoin voisi olla yksittäisten yritysten tavoittamattomissa.

Oulussa avoimia innovaatioalustoja luodaan kahden pääteeman ympärille, joita ovat virtuaalikaupunki ja langaton verkko. Kolmantena alustaympäristönä hankkeessa tarjotaan varhaisen vaiheen osallistamiseen sähköistä Patio-alustaa. Alueelle tulee syntymään muitakin alustaympäristöjä, joita kehitetään hankkeen aikana.

Oulu on edelläkävijä 3D-teknologian ja tietomallintamisen soveltamisessa virtuaalimaailman ja kaupunkisuunnittelun alueella. MAPGETS-portaali tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan sovellusalustan. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa. https://mapgets.com

Suomen ensimmäinen 5G-testiverkko on rakennettu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Oulun yliopiston ja yritysten kanssa yhteistyössä. 5G-testiverkossa voidaan kehittää uusia teknologioita ja testata niiden suorituskykyä realistisessa ympäristössä ja se mahdollistaa erittäin korkeatasoiset multimedia- ja pilvipohjaiset palvelut sekä tulevaisuuden laitteiden internetin (IoT). http://5gtn.fi. Oulun kaupunki kehittää yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa myös paikallisia 5G-ympäristöjä ja muita langatonta teknologiaa hyödyntäviä kehitysalustoja teknologian kypsyessä.

Patio-palvelun ideana on tuotteiden ja palvelujen testaus niiden eri kehitysvaiheissa. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen käyttäjiä osallistamalla on tehty mahdollisimman vaivattomaksi Patio-verkkoyhteisön ja palvelua tarjoavan OULLabsin avulla. Pation testikäyttäjien joukosta voidaan hakea juuri oikeanlaiset ihmiset palautteen antajiksi. www.patiolla.fi

Rakennetaan yhdessä Ouluun monipuoliset, uudenlaisia palvelu- ja tuoteinnovaatioita mahdollistavia ekosysteemejä, joissa sytytetään tulevaisuuden tähtiä.

Lisätiedot:
Avoimet innovaatioalustat kärkihanke, Oulu
Projektipäällikkö Heikki Huhmo
+358 50 360 5940, heikki.huhmo (at) ouka.fi.

Avoin osallisuus ja asiakkuus

Avoin osallisuus ja asiakkuus – kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi

Avoin osallisuus ja asiakkuus -projekti tarjoaa yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatiolle sekä kolmannelle sektorille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen kehittämistyöhön ja sen myötä tarjota omia palvelujaan kaupungin palvelujen rinnalla.

Tavoitteet:

 1. Kehittää liiketoimintaympäristöjä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävän innovatiivisen hankinnan toimintamallien hyödyntämisen keinoin.
 2. Mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja tutkimusta asiakkuudenhallinnan kehittämisen kautta.
 3. Luoda palvelutarjotinratkaisumalli sekä asiakasohjauksen uusia menetelmiä.
 4. Kehittää ja hyödyntää yritys- ja tutkimusorganisaatioyhteistyössä palvelumuotoilua palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa.

Asioinnin toimintamalli mahdollistaa monituottajuuden, alihankintamahdollisuudet ja asiakkaan valinnan mahdollisuuden laajentamisen.

Lisätietoja
Avoin osallisuus ja asiakkuus, 6Aika
Projektipäällikkö Krista Piippo
Asioinnin toimintamallin kehittäminen
+358 44 703 1211, krista.piippo@ouka.fi
www.ouka.fi/avoin-osallisuus-ja-asiakkuus
http://6aika.fi/painopisteet/avoin-osallisuus-ja-asiakkuus

Monituottajuus Oulu10-alustalla

Toiminnan keskiössä on yksityisen ja kolmannen sektorin huomioivan monituottajuuden kehittäminen. Neuvonnalla ja asiakasohjauksella tuetaan asiakkaiden monikanavaista asiointia, erityisesti hankkeen myötä laajennettavan palvelutarjottimen käyttöä. Tavoitteena on tiedottaa ja tukea yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita niin, että he pystyvät hyödyntämään palvelutarjotinta omista palveluista viestiessään. Hankkeessa tunnistetaan niitä julkisen palvelujärjestelmän osa-alueita ja järjestämistapoja, joita voitaisiin avata myös muille palveluntuottajille ja -kehittäjille.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Jarmo Rossi
+358447031318, jarmo.rossi@ouka.fi

Lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin

Lapsiperheiden alueellisessa sähköisessä palvelutarjottimessa kootaan yhteen Oulun kaupungin julkiset sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat lapsiperheiden avoimet palvelut. Palvelutarjotin rakennetaan yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa. Palvelutarjotin on digitaalinen ympäristö palveluihin hakeutumiseen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Johanna Timonen
+358 44 7031643, johanna.timonen@ouka.fi

Oulun kaupunginkirjastosta uusi tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste

Kirjasto avaa ovensa uusille innovaatioille avaamalla matalan kynnyksen esittelytilan, jossa asiakkaat ja uudet innovaatiot kohtaavat. Oulun pääkirjastossa asioi päivittäin noin tuhat eri-ikäistä asiakasta. Kokeilupiste antaa mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta yrityksille ja muille toimijoille.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Katja Lehtonen
+358 50 3166 597, katja.lehtonen@ouka.fi

Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu nuorisotyön tarpeisiin

Toiminnalla lisätään nuorten tavoitettavuutta ja osallisuutta sekä tuodaan fyysisten palvelujen rinnalle digitaalisia sisältöjä. Sovelluksella pilotoidaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisten kuulemisen menetelmiä ja uudistuvaa palvelutuotantoa. Sovelluksen suunnittelu, toteutus ja testaus tehdään yhdessä nuorten, kaupunkilaisten sekä alueen oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Jukka Vasama
+358 44 7038239, jukka.vasama@ouka.fi

Growth Investment Opportunities -hanke (GIO)

Oulun alueella on jo useita vuosia jatkunut yksityisiin investointeihin kohdistuva taantuma. Panostaminen alueelle houkuteltaviin ja alueella valmisteltaviin investointeihin luo edellytyksen kasvulle, jota tarvitaan ostovoiman ja työllisyyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Tavoiteltava investointi voi olla esimerkiksi rakennushanke, tuotekehitys, logistiikkainvestointi tai tuotannollinen tai kaupallinen projekti. Edellisten lisäksi myös uuden yritystoimipisteen perustaminen, tutkimus tai muu osaamisvetoinen investointi, yhteishanke tai muu vastaava sijoittuminen Oulun seudulle lasketaan mukaan hankkeen investointitavoitteisiin.

Growth Investment Opportunities -hankkeen (GIO) tavoitteena on tukea BusinessOulun strategiaa, jonka tavoitteena on merkittävästi lisätä alueelle sijoittuvia yksityisiä investointeja. Oulun kaupungin tavoitteena on 300 miljoonaa euroa yksityisiä investointeja alueelle vuosittain. Hankkeen avulla pyritään vastaamaan osaan tästä tavoitteesta luomalla lyhyen ja pitkän tähtäimen edellytyksiä yksityisille investoinneille. Hankkeessa tunnistetaan potentiaalisimmat investointikohteet Oulun alueelta, toteutetaan investointikohteille arvon määritys sekä myynti- ja markkinointimateriaali, joka tukee kohteiden myyntiä. Valitut investointikohteet tullaan tuotteistamaan ja paketoimaan myytävään muotoon ja investointimahdollisuuksia ja -kohteita tullaan tarkoituksen mukaan markkinoimaan sekä nostamaan esille BusinessOulun kotisivujen alle rakennettavaan investoinnit-osioon (www.businessoulu.com).

Hankkeessa tehostetaan alueellista yhteistyötä investointikohteiden löytämiseksi ja niiden tuotteistamiseksi, jotta kohteille saadaan investoreita ja operaattoreita. Hankkeessa tullaan rakentamaan tiivis yhteistyömalli – investointitiimi – BusinessOulun ja Oulun kaupungin Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen (YYP) välille, jotta investointien toteutumista voidaan tukea laaja-alaisesti ja tuloksellisesti. Myös yliopisto ja muut koulutus- sekä tutkimuslaitokset ovat tärkeässä roolissa yhteistyömallin osana.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli BusinessOulun, YYP:n ja muiden Oulun kaupungin toimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden välille, jotta investointikohteiden tukeminen onnistuu kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy tehokas investointimahdollisuuksien esittelykanava joka tukee kohteiden myyntiä ja markkinointia yksityisille sijoittajille. Toteutuneiden investointien avulla saadaan alueelle uusia kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja näin lisätään alueen työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

GIO-hankkeessa otetaan huomioon myös rakennerahasto-ohjelmiin sisältyvät horisontaaliset periaatteet, kuten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Hankkeessa tullaan painottamaan tavoiteltavien investointien monipuolisuutta siten, että myös perinteisesti naisvaltaisia toimialoja ja niillä tapahtuvia investointeja pyritään painottamaan investointikohteiden haku- ja valintaprosessissa. Hankkeessa nostetaan mahdollisuuksien mukaan esille eri toimialoille kohdentuvien investointikohteiden sukupuolten tasa-arvoa edistäviä asioita. Hankkeessa pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia, joissa käytetään uusinta ympäristöosaamista ja -tekniikkaa. Hankkeessa tullaan mahdollisuuksien mukaan painottamaan kierrättämistä sekä materiaalisivuvirtojen hyödyntämistä.

Lisätietoja: Janne Ylitalo, 0400 999 523, janne.ylitalo@businessoulu.com

International Sales Force

International Sales Force -hankkeen avulla lisätään kansainvälisten kontaktien, tarjouspyyntöjen ja kauppojen määrää pohjoispohjanmaalaisille pk-yrityksille. Hankkeella autetaan uusia yrityksiä löytämään ja avaamaan uusia myyntikanavia kansainvälisille markkinoille ja autetaan yrityksiä avaamaan, aktivoimaan ja kehittämään omia myynnin ja kansainvälistymisen prosessejaan. Hanketoimintojen avulla lisätään uusien yritysten kansainvälistymistä, avataan ja nostetaan yritysten kansainvälistymisaktiviteettia ja syvennetään vientiveturi-yritysten yhteistyötä ja hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja. ISF-hankkeessa tuodaan myös kansainvälisiä ostajia ja toimija vientiliiketoimintakäynneille Oulun alueen yrityksiin ja samalla vahvistetaan Oulun alueen imagoa erinomaisena vientiyritysten toimintaympäristönä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 1. vienninedistämismatkat, kuten messut, konferenssit, B to B -tapaamiset, delegaatiot, matchmakingit ja niihin liittyvä sparraus
 2. uudet liiketoimintamahdollisuudet, kuten markkinaselvitykset, seminaarit ja saapuvien delegaatioiden vastaanottaminen
 3. kansainvälisten vientiaktiviteettien markkinointi ja viestintä, kuten vienninedistämismatkat, yritysten vienninedistämissuunnitelmat sekä yhteiset materiaalit.

ISF-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä BusinessOulu, ja sen toteutusaika on 6.6.2014–31.12.2017.

Lisätiedot:
Sanna Savolainen, projektipäällikkö sanna.l.savolainen@businessoulu.com, puh: 044 703 9760
Petri Karinen, kv-ohjelmapäällikkö petri.karinen@businessoulu.com, puh: 044 703 1360

Kasvun setelit

Hankkeessa pilotoidaan yrityspalvelusetelijärjestelmä Oulun seudulle, jossa on viime vuosina perustettu ICT-toimialan murroksen myötä suuri määrä kasvuhakuisia startup-yrityksiä. Toiminnalla laajennetaan alueella jo toimiva palvelusetelijärjestelmä kattamaan yritysten uuteen liiketoimintaan, kasvuun ja vientiin tähtäävää kehittämistä. Toiminnalla on tarkoitus madaltaa yritysten kynnystä käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia sekä vauhdittaa palveluiden ja tuotteiden kaupallistamista. Toiminnassa painotetaan Oulun alueen osaamiseen liittyviä vahvuuksia sekä strategisia kasvutavoitteita kuten ICT:n ja digitalisaation hyödyntämistä eri toimialoilla, Internet of Things (IoT) -mahdollisuuksia, tulevaisuuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja, Oulun alueen tuotannollisen teollisuuden kehittämistä, tulevaisuuden kauppaa ja siihen liittyviä uusia ratkaisuja, älykaupunkiteemoja sekä kaupallistamiseen tähtäävien yritysten toimintojen kehittämistä.

Hankkeessa rakennetaan yrityspalvelusetelille tarvittava lisärajapinta olemassa olevaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP). Rajapinnan rakentamisessa huomioidaan ja hyödynnetään jo aikaisemmin tehtyä palvelusetelialustaa muun muassa 6Aika-ohjelmassa sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimessa sekä hyvinvointipalveluissa.

Toteutusaika on 1.4.2017–31.3.2019.

Lisätiedot: Janne Kärkkäinen, projektipäällikkö, 040 596 6838, janne.karkkainen@businessoulu.com

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen tavoitteena on edistää alueen valmistavan teollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

 1. Teollisen internetin ja digitalisaation antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tehokkaasti pk-yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.
 2. SSAB:n ja Outokummun valmistamien erikoisteräksien hyödyntäminen ja näiden terästen mahdollistaman uudenlaisen tuoteajattelun kehittäminen pk-yrityksissä.
 3. Hankkeen avulla kehitetään yrityksiä palvelevan kehitysyhteisön toimintaa.
 4. Kehitysyhteisöstä on tarkoitus rakentaa kansainvälisestikin arvioiden merkittävä alueen yritysten tukiverkosto, joka pystyy vastaamaan nopeasti yritysten toimintakulttuurin muutostarpeisiin.
 5. Hankkeen avulla myös synnytetään yrityskohtaisia kehittämishankkeita sekä autetaan yrityksiä julkisen rahoituksen haussa mm. Tekesin ohjelmista, kansainvälisistä sekä ELY-keskuksen (esim. investointihankkeet) rahoituslähteistä.

Keskeiset toimenpiteet:

 1. Tehostetaan yritysten tuotantoa teollisen internetin ja digitalisoinnin avulla ja synnytetään näin uudenlaista kilpailukyvyn kasvua sekä lisätään yrityksissä aiheeseen liittyvää tietämystä.
 2. Edistetään erikoisterästen käyttöä pilottiyrityksissä, synnytetään uusia ja uudistettuja tuotteita sekä kasvatetaan yleistä tietämystä erikoisterästen mahdollistamasta potentiaalista.
 3. Tuetaan konepajojen laatutoimintaa vastaamaan nykyistä paremmin rakennus-, ydinvoima- ja offshore-teollisuuden vaatimuksia ja standardeja sekä selvitetään Meripohjolan alueen hitsausalan koulutuksen osaamista ja resursseja.
 4. Synnytetään yritys- ja yritysryhmäkohtaisia hankkeita yritysten tarpeiden pohjalta.
 5. Kehitetään hankkeessa mukana olevien ja siihen kiinteästi kytkeytyvien kehittämistoimijoiden palvelutuotantoa yrityslähtöisemmäksi ja tehokkaammin toimivaksi verkostoksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015–31.12.2017 ja hankkeen toteuttajat ovat Raahen seudun yrityspalvelut, BusinessOulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Centria ammattikorkeakoulu Oy, Ylivieskan seutukuntayhdistys ry, Nivala-Haapajärven seutu.

Lisätiedot: Janne Lämsä, projektipäällikkö, janne.lamsa@businessoulu.com, 050 468 9224

   

StartUp 2.0 Innovaatiokoulutus

StartUp 2.0 Innovaatiokoulutus -hankkeen tavoitteena on saattaa ideoita, osaajia ja sovellusalueita yhteen tavalla, joka tuottaa alueelle uusia liiketoimintalähtöjä ja -sovelluksia, mahdollisuuksia ja ideoita. Hankkeessa muodostetaan valmennusmalli hyödyntäen toimialojen rajapintoja, työmarkkinoilla vapaana olevien henkilöiden osaamista ja innovatiivisia valmennusratkaisuja. Toimenpiteillä vahvistetaan työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta osallistamisen ja innovatiivisten menetelmien avulla. Hanke luo integroidusti uusia toimintamalleja ja palveluja, joilla tehostetaan innovaatioympäristön toimijoiden välistä yhteistyötä, samoin kuin yhteistyötä työllistämispalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteillä aktivoidaan kokeneiden ammattilaisten pääsyä takaisin työelämään ja parannetaan osallistuvien henkilöiden innovaatiovalmiuksia sekä substanssituntemusta muiltakin kuin omalta perinteiseltä alalta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. työttömäksi joutuneet tai joutumassa olevat kokeneet ammattilaiset, perustamisvaiheessa olevat yritykset eri innovaatioympäristöissä ja soveltuvin osin myös alueen innovaatioympäristössä toimivat yritykset ja muut toimijat.

IdeaSprintti on n. viikon kestävä fasilitoitu työpaja, jossa haetaan uusia ratkaisuja asiakasyritysten todellisiin kehittämiskohteisiin. Ratkaisujen on tarkoitus olla monistettavia ja kehittäjilleen uutta liiketoimintaa tuottavia. Tarkoitus on, että haasteita ratkova tiimi saa nopean palautteen ideastaan ja voi jatkaa kehitystyötä varsinaisen IdeaSprintin päättymisen jälkeen. Innovaatiovalmennus on kestoltaan 4-6 viikkoa. Se saattaa yhteen eri alojen ideoita, osaajia ja sovellusalueita ratkomaan asiakasorganisaatioiden haasteita tavalla, joka tuottaa uusia liiketoimintalähtöjä, osaajatiimejä, mahdollisuuksia ja ideoita. Tärkeää on valmennukseen osallistuvien henkilöiden mahdollisuus itse havainnoida asiakkaan aidossa ympäristössä, mikä edesauttaa haasteen syvällisempää työstämistä.

Toteutusaika: 1.4.2015 – 31.12.2018
Budjetti: 558 033 €, josta EU-rahoitusta 390 623 €

Lisätietoja:
Pirjo Koskiniemi
innovaatiopalvelut, BusinessOulu
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
Puh. 040 592 5375

Talent Attraction

Hankkeen tavoitteena on muun muassa aktivoida Suomessa olevia potentiaalisia ulkomaisia osaajia, houkutella ulkomaisia osaajia valituista kohdemaista Suomeen sekä kehittää alueen vetovoimatekijöiden markkinointia kansainvälisten osaajien näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena luodaan toimintamalli, jolla kansainvälisiä osaajia voidaan hyödyntää suomalaisten pk- ja kasvuyritysten kasvun ja kansainvälistymisen voimavarana. Lisäksi hankkeen aikaisilla toimilla tuetaan yritysten vientiverkostojen syntymistä.

Toteutusaika on 01.02.2018–31.01.2020.

Koko hankkeen budjetti on 399 702 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 279 853 euroa.

Lisätietoja: Auli Kangas, markkinointipäällikkö, 050 588 7755 auli.m.kangas@businessoulu.com

Tapahtumien Hubi

Vuosina 2016–2018 toteutettu Tapahtumien Hubi -hanke vauhditti Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumien välistä yhteistyötä ja toi uutta tehoa tapahtumatoimialalle. Hankeessa toteutettiin tapahtumien yhteismarkkinointia, vakiinnutettiin kävijäkyselyt osaksi tapahtumien yleisötyötä ja järjestettiin ajankohtaista koulutusta tapahtumajärjestäjille.

Hanke järjesti 15 koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta, Tapahtumien klubeja, joiden teemat vaihtelivat ympäristötietoisuuden lisäämisestä sponsorihankintaan. Verkoston ansiosta tapahtumajärjestäjien välinen yhteistyö lisääntyi hankkeen aikana.

Alueen festivaaleista vain murto-osa oli aiemmin toteuttanut yleisölleen kävijäkyselyjä. Hankkeessa käynnistettiin tapahtumien säännöllinen seuranta kävijäkyselyjen avulla. Yhteensä yli 20 tapahtumaa ja festivaalia teetti kävijäkyselyn ja yli 10 tapahtumaa kaikkina kolmena hankevuonna. Säännöllisten kävijäkyselyjen avulla festivaalit oppivat tuntemaan yleisönsä paremmin ja tavoittamaan kohderyhmänsä. Kävijäkyselyjen tuloksia pystytään hyödyntämään niin markkinoinnissa kuin kumppanuuksien ja rahoituksen hankinnassa.

Hankkeessa toteutettiin 14 pilottia 45 000 eurolla. Ne antoivat tapahtumille mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia ratkaisuja toimialan ongelmiin. Piloteilla edistettiin kulttuurisponsorointia, uusia tuotantomalleja ja tapahtumamarkkinointia. Esimerkiksi Raahen Rantajatsit ja Elojazz toteuttivat yhteisen kansainvälisen markkinointikokeilun ja Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Polar Bear Pitching tekivät yhteisen PolAir-markkinointivideon, jota levitettiin kansainvälisesti. Pilottitulosten perusteella vähäinenkin kannustinrahoitus uusiin avauksiin tapahtumatoimialalla kannattaa ja edistää uusien kumppanuuksien syntymistä.

Hankkeen avulla tehtiin myös verkoston yhteistä tapahtumamarkkinointia. Festivaaleilla on harvoin resursseja markkinoida valtakunnallisesti, kansainvälisestä markkinoinnista puhumattakaan. Yhteismarkkinointikokeiluja tehtiin aina Oulun juhlaviikkojen mobiiliapplikaatiosta festivaalien pop up -näyteikkunana Oulun keskustassa toimineeseen Festaarioon.

Kulttuurifestivaaleista yli 20 miljoonan talousvaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle

Hankkeessa myös selvitettiin tapahtumien taloudellisia vaikutuksia ja tutkittiin asiakasymmärryksen lisäämistä tapahtumamarkkinoinnissa. Tutkimukset toteutettiin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mikko Rytkösen laajan taloustutkimuksen mukaan kulttuurifestivaalit ovat merkittäviä Pohjois-Pohjanmaan taloudelle, sillä ne tuottavat alueelle yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Jokainen julkisen sektorin festivaaleihin sijoittama euro tuottaa lähes seitsemän euron arvonlisäyksen aluetalouteen.

Suurimmat vaikutukset tulevat kävijöiden ostamien palveluiden kautta. Festivaalit tuovat lisää asiakkaita alueen ravintola- ja majoituspalveluille.

Tutkimuksen mukaan festivaalien järjestämisestä saadaan alueelle suuremmat taloudelliset hyödyt, kun kehitetään tapahtumaverkostojen yhteistyötä, vahvistetaan festivaalien alihankkijaverkostoa ja kehitetään tapahtumien vuosikelloa ympärivuotiseksi, jolloin pystytään houkuttelemaan alueelle yhä enemmän tapahtumamatkailijoita.

Kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla

Milla Leinosen tutkimus puolestaan lisäsi asiakasymmärrystä tapahtumien markkinointiin. Hän perehtyi Oulun juhlaviikkojen markkinointiviestintään ja selvitti kohderyhmähaastattelujen avulla, mitkä seikat vetoavat nykyisiin ja potentiaalisiin tapahtumakävijöihin.

Asiakasymmärryksen lisääminen tapahtumien markkinointiviestinnän tueksi: Tapaus Oulun juhlaviikot


Tapahtumien Hubi 2016–2018 oli Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hanke, jonka päärahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen päätoteuttaja ja -hallinnoija oli BusinessOulu ja osatoteuttaja Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry, joka tunnetaan elokuisia festivaaleja koordinoivana Oulun juhlaviikkoina. Hankkeen budjetti oli 620 000 euroa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Taina Ronkainen 040 6211249

Tuotannollisen toiminnan Uusi Aalto

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea korkean jalostusasteen tuotannollisen toiminnan uusiutumista ja luomista Oulun seudulla. Kohderyhmänä ovat nykyiset yritykset yritysryppäinä ja arvoketjuina yli toimialarajojen. Yritykset voivat

 1. toimia jo alueella tai
 2. yritykset ovat siirtämässä tuotantoa muualta Oulun seudulle tai
 3. yritykset ovat aloittamassa tuotantotoimintaa Oulun seudulla.

Keskeiset toimenpiteet ovat:

 • think tank -toiminnan aloittaminen tuotannollisen toiminnan kilpailuedellytysten luomiseksi Oulun seudulla
 • tuotannollisen toiminnan aloittaminen, arvoketjut ja yritysryppäät
 • uudet tuotantotoiminnan tavat, teollinen internet, digitalisaatio, automaatio sekä logistiikka ja laatu
 • osaamisen kehittäminen ja tutkimus

Toiminnan tuloksena odotetaan

 • korkean jalostusasteen tuotannollisia investointeja ja työpaikkoja valituille aloille ml. teollisen internetin, automaation ja digitalisoinnin hyödyntäminen
 • uusia tuotantotoiminnan tapoja, jotka perustuvat synergia-, tuottavuus- ja laatuetuihin, joilla edelleen saadaan madallettua investoinnin suuruutta ja kynnystä
 • uusia tuotannollisen toiminnan yritysryppäitä (Hubs for Collaborative Manufacturing)
 • nykyisten vapaana olevien tuotantotoimintaan soveltuvien tilojen täyttämistä.

Hankkeen toteutusaika on 26.9.2014–30.6.2016 ja sitä rahoittavat Euroopan Aluekehitysrahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja BusinessOulu.

Lisätiedot: Olli Lukkari, projektipäällikkö, olli.lukkari@businessoulu.com, 040 593 7465
Aarne Kultalahti, innovaatiopäällikkö, aarne.kultalahti@businessoulu.com, 044 703 1239

Tuottava muutos

Tuottava muutos -hankkeen tavoitteena on kehittää alueen yrityksiä kokonaisvaltaisesti ja löytää keinoja, joilla
yrityksistä saadaan ketteriä ja kilpailukykyisiä edelläkävijäyrityksiä. Hankkeella vahvistetaan muun muassa
avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista sekä henkilöstön johtamista ja työhyvinvointia.

Hankkeen toteutustapana ovat valmennukset, workshopit, ajankohtaisista aiheista järjestettävät tilaisuudet sekä
yrityskohtaisesti räätälöidyt asiantuntijapalvelut. Erityistä huomiota kiinnitetään myyntiosaamisen kehittämiseen ja kansainvälistymis- ja vientiaktiviteettien lisäämiseen.

Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti innovatiivisten yritysten perustamista suunnittelevat henkilöt ja tiimit,
alueen lupaavimmat startup-yritykset ja niiden henkilöstö sekä kasvua ja kansainvälistymistä hakevat pk-yritykset ja niiden henkilöstö.

Tuottava muutos -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä BusinessOulu, ja sen toteutusaika on 1.4.2015–30.9.2018.

Lisätiedot: Janne Kärkkäinen, projektipäällikkö janne.karkkainen@businessoulu.com,040 596 6838
Markku Uimonen, yrityskehitysasiantuntija, markku.uimonen@businessoulu.com, 044 7031 315

Turvapaikansaaneiden yrityskotoutus

Ouluun saapui vuoden 2015 aikana noin 4 000 turvapaikanhakijaa, joista hiukan alle puolet saanee turvapaikan. Saapuneissa turvapaikanhakijoissa on tavoitteeltaan ja osaamistaustaltaan erilaisia henkilöitä. Yksi merkittävä keino integroida tulijoita yhteiskuntaan on mahdollistaa henkilön osaamistaustaan liittyvä yritystoiminta. Tämä tapahtuu muun muassa tukemalla maahanmuuttajien yrityksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Olennaista on tavoittaa myönteisen turvapaikkapäätöksen Suomeen saaneet henkilöt nopeasti, jotta toimettomuuden luomat negatiiviset vaikutukset minimoidaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää turvapaikansaaneiden maahanmuuttajien yritysneuvontapalveluja vastaamaan meneillään olevan maahanmuuttoaallon tarpeisiin, kartoittaa kansainvälisiä vientiverkostoja ja invest in -mahdollisuuksia myönteisen päätöksen saaneiden keskuudessa, kerätä tietoa turvapaikansaaneiden startup-yrittäjyyteen liittyen ja pilotoida maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennusta valikoituneille myönteisen päätöksen saaneille henkilöille. Palvelu on kohdennettu Oulun alueelle ja Pohjois-Suomeen saapuneille turvapaikansaaneille henkilöille.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–31.8.2018 ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus) ja BusinessOulu. Budjetti on 295 512 €, josta EU -rahoitusta on 221 633 €.

Lisätietoja:
Dlovan Ishaya, yrityskehitysasiantuntija, dlovan.ishaya@businessoulu.com, 040 701 4541
Henry Koivukangas, projektipäällikkö, henry.koivukangas@businessoulu.com, 044 703 1303

VENTURE NOW -hanke tukee jatkosijoituksia hakevia yrityksiä

VENTURE NOW -projektin tavoitteena on voimakkaasti kasvuhakuisten ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien eri toimialoilla toimivien pk-yritysten jatkorahoituksen turvaaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat ne Oulun seudun yritykset, jotka ovat jo saaneet alkuvaiheen rahoitusta yksityissijoittajilta tai VC-rahastoilta, mutta tarvitsevat vielä lisärahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 1. Asiakasyritysten sparraus jatkorahoitusneuvotteluihin sekä sparraustilaisuudet ja -tapahtumat
 2. VC-sijoittajien ja uusien rahoitusinstrumenttien sekä -lähteiden benchmarking
 3. Jatkorahoitusta hakevien yritysten ja riskirahoitusta tarjoavien sijoittajien matchmaking
 4. Sijoittajatilaisuuksien järjestäminen paikallisesti ja kansainvälisesti

VENTURE NOW -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) sekä BusinessOulu, ja sen toteutusaika on 1.10.2014–30.4.2018.

Lisätiedot: Martti Särkelä, yrityskehitysasiantuntija, 040 500 4213, martti.sarkela@businessoulu.com

 

Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

innovaatiopäällikkö, toimintaympäristöjen kehittäminen -yksikön päällikkö

044 703 1239

Ota yhteyttä
Jarmo Lauronen

Jarmo Lauronen

palvelupäällikkö, yrityspalveluiden päällikkö

044 703 1307

Ota yhteyttä
Ari Saine

Ari Saine

rahoitusasiantuntija

044 497 3117

Ota yhteyttä
Mari Rautiainen

Mari Rautiainen

palvelupäällikkö, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen

044 703 1370

Ota yhteyttä
Nina Himsworth

Nina Himsworth

ohjelmakoordinaattori, tiimiesimies

050 572 8533

Ota yhteyttä