BusinessOulu - Mitä teemme

Ohjelmat

BusinessOulu toteuttaa elinkeinostrategiaa hanke- ja ohjelmarahoituksella sekä omana toimintana/omarahoituksella.

Kestävä kaupunkikehittäminen – Oulun ja valtion välinen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus 2021–2027

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä 18 yliopistokaupunkia Oulun kaupunki mukaan lukien, ovat sopineet Kestävää kaupunkikehittämistä osana Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaa toteuttavat erilliset innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset. Sopimuksissa linjataan julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi.

Oulussa ekosysteemisopimuksen toteutusta viedään käytäntöön Oulun innovaatioallianssi (OIA)-yhteistyöllä: Oulun innovaatioallianssin strategia on yhteneväinen ekosysteemisopimuksen kanssa.

Oulun innovaatioallianssin visiona on olla Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi. Tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä ratkaista globaaleja ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia.

Oulun ekosysteemisopimuksessa ja OIA-strategiassa alueellisia panostuksia kohdennetaan seuraaville kohdealoille:

 • Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
 • OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut
 • Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
 • Startup -yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki sekä kaupunki Smart City-ratkaisujen kehitysalustana

Oulun kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus löytyy täältä.

Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021–2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein. Oulun kaupunki avaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa vuosittain EAKR- ja ESR-hakuja, jotka ovat kohdistettu erityisesti ekosysteemisopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen.

Kts. lisää ekosysteemisopimuksista TEM:n sivuilta.
Kts. Kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksesta Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Toinen hakukierros

Oulun kaupunki avaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun 7.11.2022. Haku sulkeutuu 9.12.2022. Toisella hakukierroksella varaudutaan rahoittamaan hankkeita enintään 391.141 eurolla. Hakuilmoitus löytyy EURA2021 -järjestelmän avoimet hakuilmoitukset kohdasta.

Vuoden 2022 ensimmäistä hakukierrosta täydentävässä haussa haetaan hanketta tai hankkeita, joiden tuloksena Ouluun syntyy vuoteen 2027 mennessä Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi.

Hankkeen tai hankkeiden tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä lisätä alueelle kohdistuvia investointeja ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Rahoitettava hanke tai hankkeet vahvistavat OIA-toiminnan elinkeinoelämä- ja yrityslähtöisyyttä, pilotoivat OIA-tavoitteita edistäviä innovaatioita sekä tuovat näkyville OIA-yhteistyön vaikuttavuutta OIA-kumppanien kanssa yhteisesti tuotetuilla tapahtumilla ja viestinnällä.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia.

6Aika on vauhdittanut Oulussa tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämistä. Oulussa on muun muassa tuotteistettu innovaatioalustoihin liittyviä palveluja ja avattu yrityksille pääsy erilaisiin kehitys- ja testausympäristöihin. Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittämisen menetelmät ovat vakiintuneet kaupungissa pysyviksi toimintatavoiksi muun muassa BusinessAsemalla.

6Aika-toiminnassa ovat olleet Oulun kaupungin lisäksi mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT, Kiertokaari sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi mukana on ollut laaja joukko yrityksiä ja kuntalaisia.

6Aika-strategiaa on toteutettu EAKR- ja ESR -hankkeilla. Alla on listattuna hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana. Tarkemmin 6Aikaan, kaikkiin hankkeisiin sekä hankkeiden tuloksiin pääsee tutustumaan osoitteessa 6aika.fi.

6Aika-julkaisuja

6Aika Oulussa (pdf)
Kuuden kaupungin yhteinen julkaisu Kaupunkien aika (6Aika-sivuilla)
6Aika-results: Era of Cities (6Aika webpage, in English)

Hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana:

Kärkihankkeet 

Avoimet innovaatioalustat

 • Hankkeessa avattiin kuutoskaupunkien digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja kehittämistä varten.

Avoin data ja rajapinnat 

 • Hankkeessa luotiin datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesautettiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus 

 • Hankkeessa lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa, mahdollistettiin uudenlaisia markkinoita, parannettiin palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistettiin kilpailukykyä.

Kiertotalous ja Energia 

CarbonWise 

 • CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 

 • Hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit – EKAT 

 • Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

 • Hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja tukea yrityksiä kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Liikkuminen 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 

 • Hankkeessa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiin liikkumispalveluihin sekä matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 

 • Hankkeessa avattiin liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä oli edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä erityisesti yritysyhteistyön muodossa.

Oppiminen

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

 • Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

EduDigi 

 • Hankkeessa tuotiin peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista.

Terveys ja Hyvinvointi 

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing 

 • Hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

 • Hankkeessa kehitettiin älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Tulevaisuuden ruokamaailma 

 • Hankkeessa hyödynnettiin ravintolasta ja myymälästä muodostuvaa tutkimus- ja kehitysalustaa, jossa yritysten oli mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI 

 • Hankkeessa edistettiin terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta ja edesautettiin uuden, kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

Smart City -ratkaisut 

CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta 

 • Hankkeessa määriteltiin avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri IoT-pilotointiympäristöön. Hankkeessa aktivoitiin pk-yrityksiä hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 

 • Hankkeessa haettiin ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin.

PK-yritysten osaaminen

Kasvun ekosysteemit 

 • Hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa 

 • Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointiyritykset kiertoon 

 • Hankkeella tuettiin pienten yritysten omistajanvaihdoksia, mukana oli niin yrityksestään luopuvia kuin olemassa olevien yritysten jatkajiakin.

Työllisyys ja Osaaminen 

Roboboost 

 • Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla.

Osaamo 

 • Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisekseen hankkeen avulla helpotetaan työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Digikyvykkyys 

 • Hankkeessa valmennettiin ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin. Oulussa keskityttiin erityisesti painettavaan elektroniikkaan.

Digipore 

 • Hankkeessa lisättiin työllistymistä teknologia-alalle, vahvistettiin työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisättiin teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12 

 • Hankkeessa kehitettiin malli, joka mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Mallin avulla tehostettiin yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

PoraKONE 

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla vastattiin insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luotiin uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

DuuniPolku 

 • Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Game Time 

 • Hankkeella edistettiin Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen 

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista.

Lisätietoja

Kokonaiskoordinaatio 6Aika – Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia,
6Aika kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen
+358 50 322 2974, soile.jokinen@businessoulu.com

6Aika ohjelmapäällikkö Aarne Kultalahti
+358 44 703 1239, aarne.kultalahti@businessoulu.com
6Aika Oulu: www.ouka.fi/6aika
6Aika: www.6aika.fi

Rakennerahastot

Uudenmaan liitto

Työllisyyshankkeet

Työllisyyttä edistävät hankkeet

Työllisyyspalvelut toteuttaa, rahoittaa ja on yhteistyökumppanina useissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa.

Työllisyyttä edistävillä hankkeilla pyritään parantamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa ja edistämään yhteiskunnallista osallisuutta. Hankkeilla pyritään myös vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä ja vastaamaan nuorisotakuun tavoitteiden toteutumiseen.

Hanketyö tukee ja toteuttaa Kaupunkistrategia Oulu 2026:n mukaisia tavoitteita.

Työnhakijoille suunnattuja työllistämishankkeita rahoitetaan työllisyysmäärärahasta.

Muut Oulun kaupungin tukemat työllisyyshankkeet

Oman hanketoiminnan lisäksi työllisyyspalvelut on yhteistyökumppanina ja rahoittajana useissa muiden organisaatioiden toteuttamissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa. Oulun kaupungin tukemat hankkeet kuuluvat kaupunginhallituksen hyväksymään Työllä hyvinvointia -kehittämissalkkuun

Muita Oulun kaupungin rahoittamia työllisyyshankkeita voit etsiä Oulun kaupungin hanketietokannasta.
Valitse salkku-kohdasta "Työllä hyvinvointia".

Ohjeet

Työllisyyttä edistävien projektien kuntarahoituksen myöntämisperusteet 2023 (pdf)

Lisätietoja

Nina Himsworth
Ohjelmakoordinaattori
nina.himsworth(at)businessoulu.com

Päättyneet hankkeet

6Aika-koordinaatiohanke

6Aika-koordinaatiohanke on osa kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) 6Aika – avoimet ja älykkäät palvelut -strategian toteutusta. Strategian painopistealueet ovat Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. 6Aika-strategia vahvistaa Suomen kilpailukykyä käyttämällä suurimpia kaupunkeja uusien innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristöinä. Sen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-koordinaatiohankkeen tehtävänä on varmistaa, että strategian kansallinen toimeenpano ja yhteistyö etenevät sovitusti. Lisäksi tavoitteena on koota ja levittää 6Aika-strategiaa toteuttavien hankkeiden hyvät käytännöt, ratkaisut ja työvälineet muiden toimijoiden käyttöön. Hanke tukee osaltaan kansallisesti tunnistettua tarvetta vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä kuuden suurimman kaupungin innovaatiotoiminnan yhteistyötä syventämällä ja laajentamalla.

Toteutusaika on 01.08.2017 - 31.07.2021.

Budjetti (Oulu) 432 000 euroa, josta EU-rahoitusta 290 000 euroa

Lisätietoja:
Soile Jokinen
6Aika-kaupunkikoordinaattori
050 322 2974
www.6aika.fi

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen on yhteishanke, jonka päätoteuttajana on BusinessOulu ja osatoteuttajina Naturpolis Oy, Kainuun ammattiopisto, KP-Edu ja FilmCamp (Norja).

Hankkeen kokonaisbudjetti on Suomen osalta 1 190 683 € ja Norjan osalta 4 581 619 NOK. Hankkeelle on myönnetty 55 %:n rahoitus Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen -ohjelmasta, ja hanke-aika on 1.3.2015–31.12.2017.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun ja hanke-alueen imagonäkyvyyttä ja tunnettuutta kotimaassa ja kansainvälisesti alueella kuvattuja av-alan tuotantoja hyödyntäen. Markkinoimme aktiivisesti hanke-aluetta kansainvälisissä tapahtumissa saadaksemme lisää elokuva-, mainos- ja tv-tuotantoja alueelle ja pilotoimme erilaisia tapoja tehdä markkinointiyhteistyötä tuotantojen kautta.

Hankkeen avulla pyrimme synnyttämään Suomeen kansallisen tuotantokannustinjärjestelmän yhteistyössä muiden alueiden kanssa, minkä avulla Suomen kilpailutilanne paranee erityisesti kansainvälisten tuotantojen houkuttelemisessa. Norjassa tuotantokannustin on jo käytössä ja pyrimme saamaan vastaavan järjestelmän myös Suomeen, jotta rajat ylittävälle yhteistyölle avautuisi uusia mahdollisuuksia.

 • Hankkeen tavoitteena on laajentaa rajat ylittävä yhteistyöverkosto AV-toimialan ulkopuolelle (matkailutoimiala/aluemarkkinointi/vientitoimialat hankealueella).
 • Tarjoamme alueellisille yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia markkinointitapoja ja -kanavia toimialariippumattomasti yritysten omille, strategisesti merkittäville vientimarkkinoille.
 • Lisätään sekä AV-toimialan että matkailutoimialan osaamista yhteistyömalleista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anne Laurila, 044 703 7523, anne.m.laurila@businessoulu.com

Arctic Intelligence Export

Arctic Intelligence Export

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä lisätä Oulun alueen näkyvyyttä globaalisti. Hankkeen toimenpiteet suunnataan globaalisti ja erityisesti Japaniin, Saksaan ja muualle Keski-Eurooppaan sekä Venäjälle. Tavoitteena on pilotoida yritysten vientiä tukevaa pop-up toimintaa ja markkinoida Oulua kansainvälisesti kiinnostavana sijoittumiskohteena ja arktisen osaamisen ja korkean teknologian keskuksena. Hankkeessa aktivoidaan klusteritoimintaa ja autetaan yrityksiä lisäämään kansainvälisten kontaktien määrää ja tuoda arktista älykästä osaamista näkyvämmin esille. Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Toteutusaika: 1.1.2018-30.6.2020

Tulevat tapahtumat

21.12.2020-31.01.2021 Oslo Showroom Design&Nature. "Oulu makes you feel good"

Lisätiedot

Projektipäällikkö Sanna Savolainen
Senior advisor, International Affairs
BusinessOulu
tel. +358 44 703 9760
Sanna.L.Savolainen@businessoulu.com
www.businessoulu.com

Arctic Investment Platform

Arctic Investment Platform -toteutettavuusselvitys ja -tiekartta

BusinessOulu on mukana toteuttamassa Lapin liiton koordinoimaa Arctic Investment Platform -hanketta, jota rahoitetaan Interreg Nord -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistämällä Euroopan huipputason asiantuntijoiden sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan NSPA-alueiden osaamista:

 • analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta
 • antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform)
 • tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi (jos toteutettavuusselvitys myönteinen)
 • taata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä (sis. alueelliset toimijat, kansalliset rahoittajat, rahoitussektori, yksityiset sijoittajat, Euroopan investointipankki (EIB), Euroopan komissio ja kansalliset ministeriöt).

Hankekeen toteutusaika on 1.1.2019–30.6.2020.

Kumppaniorganisaatiot hankkeessa ovat:

 1. Lapin liitto
 2. Region Västerbotten
 3. Region Norrbotten
 4. BusinessOulu
 5. Norinnova AS

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi) Arctic Smartness -nettisivuilta.

Interreg Nord -hankkeen lähtökohtana on 1.4.–31.12.2018 toiminut Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform -esiselvityshanke (EAKR). Esiselvityshankkeen aikana on tehty Arctic Investment Platform – Feasibility Study -toteutettavuusselvitys mahdollisuudesta muodostaa arktisille alueille erikoistunut rahoitusyhteistyö, joka perustuu Euroopan komission lanseeraamaan Investment Platform -malliin. Selvityksen perustana toimivat kiertotalous, matkailu ja kestävät energiaratkaisut.

Mitä hankkeelle kuuluu?

Lisätietoa: Mari Rautiainen 044 703 1373, Laura Meriläinen 040 573 1511

Attractive Oulu Region -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena vahvistamalla alueen matkailutarjontaa ja sitä kautta elinvoimaisuutta. Hankkeessa yhdistetään Syötteen ja Kalajoen matkailukeskusten, Rokua Geopark -matkailualueen, alueiden kansallispuistojen ja luontokeskusten sekä Oulun alueen tarjonta ja palvelut yhteiseksi alueelliseksi matkailun paketiksi. Tällä tavoin luodaan yhtenäinen ja vetovoimainen kuva Oulun seudusta monipuolisena ja tasokkaana matkailukohteena.

Business Oulu vastaa hankkeessa kansainvälisen markkinoinnin osiosta. Yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa toteutettava työpaketti kokoaa muista työpaketeista syntyneet aluekohtaiset tuotteet ja materiaalit sekä jatkojalostaa ne markkinakohtaisiksi paketeiksi hyödyntäen kaikille toimijoille yhteisen VisitOulu-yhteismarkkinoinnin työkaluja. Hankkeen kohdemarkkinoita ovat Japani, Kiina, Venäjä, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Skandinavia.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen toteutusaika on 31.8.2018 saakka. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy / Rokua Geopark.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Yhteyshenkilö: Johanna Salmela, projektipäällikkö, johanna.ma.salmela@businessoulu.com, puh. 040 826 2345

Attractive Oulu Region 2020

Päättyneen kolmivuotisen Attractive Oulu Region -matkailuhankkeen ansiokasta työtä jatkaa Attractive Oulu Region 2020 -hanke, jonka avulla Oulun alueesta luodaan Suomen johtava koulutus- ja asiantuntijavierailukohde Aasian markkinoille. Hankerahoitus turvaa kehittämis- ja markkinointiresurssit vuoden 2020 loppuun saakka.

Rokua, Syöte, Kalajoki, Liminka ja Oulu tekevät yhdessä työtä sen eteen, että alueen yhteinen vetovoima kehittyy arktisia elämyksiä tarjoavana ja helposti saavutettavana matkailualueena kansainvälisillä markkinoilla. Toteutettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi matkanjärjestäjävierailut Oulun seudun kohteisiin sekä osallistumiset kohdealueiden messu- ja verkostoitumistapahtumiin. Tarkoituksena on synnyttää asiantuntija-, koulutusmatkailu- ja leirikoulupaketteja sekä alueen kattavia kiertomatkatuotteita.

Attractive Oulu Region 2020 -hankkeen 2,7 miljoonan euron kokonaisrahoitukseen osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto, Humanpolis Oy, Rokua UNESCO Global Geopark, Oulun kaupunki Business Oulun kautta, Limingan kunta, Oulun Matkailu Oy, Kalajoen matkailuyhdistys sekä Syötteen matkailuyhdistys. Kullakin hankealueella on oma työpakettinsa, joissa painotetaan alueellisia tarpeita. BusinessOulun hallinnoiman työpaketin painopiste on asiantuntija- ja koulutusmatkailun sekä oululaisen elämystarjonnan vahvistamisessa.

Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020

Hankkeen esittely (pdf)

Lisätietoja:
Sari Kasvi, projektipäällikkö (BusinessOulun osio)
sari.kasvi@businessoulu.com

Automotive-klusterin kehittäminen -hanke

Neljä kumppanilogoa

Hanketyyppi:
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Toteutusaika:
17.1.2020-31.8.2023

Tausta:
Ouluun on rakentunut merkittävä automotive -alan teknologiakeskittymä. Klusteri muodostuu noin 40 yrityksestä, jotka työllistävät arviolta 3 000 henkilöä. Klusterin yritysten asiakkaita ovat maailman suurimmat ajoneuvovalmistajat, kuten Geely, Daimler, GM ja Audi, jotka hakevat Oulusta älykkäitä ratkaisuja autoiluun. Klusteriin kuuluvien yritysten määrä lisääntyy jatkuvasti.

Oulun Innovaatioallianssin ICT- ja digitalisaatioekosysteemissä on koottu Oulun automotive-toimijoiden ryhmää ja tapaamisissa on ollut mukana aina vähintään 10 yritystä. Yritykset ovat ilmaisset useita eri yhteistyömahdollisuuksia niin tuotekehityksen, automotive-teollisuuden liiketoimintamallien ymmärtämisen, yhteisen tuotetarjoaman sekä alan tutkimuslinjausten suunnitteluun yhteistyössä alueen tutkimuslaitosten kuten Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa. Oulun yliopistossa on esimerkiksi tehty kymmenien vuosien ajan automotive-alan ohjelmistokehitystä. Tämän vuoksi yksi klusterin tavoitteista on yhteisten luottamus- ja arvoketjujen rakentaminen Oulun talousalueelle ja sitä kautta myös alueen näkyminen globaalisti alan merkittävänä keskittymänä.

Tavoitteet:

 • Automotive -teollisuuden tulevien trendien tunnistaminen eri alueilla.
 • Oulun Automotiveklusterin yhteisen kuvauksen luominen ja markkinointimateriaalin tuottaminen.
 • Automotive-kanavien vahvistaminen ja kehittäminen valituilla kohdemarkkinoilla, mm. Saksa, Ruotsi ja Kiina.
 • Yritysten yhteistarjonnan kehittäminen.
 • Myynti-, tutkimus- ja tuotekehitysalueiden vahvistaminen mm. seuraavissa teemoissa: langattomat, tietoturvalliset tietoliikenneteknologiat; pitkiä elinkaaria tukeva arkkitehtuuri; ketterä ohjelmistokehitys ja DevOps; avoimen lähdekoodin hyödyntäminen; piistä pilveen -arvoketju; autonominen ajaminen / ADAS; sähköistyminen.

Toimenpiteet:
Tässä hankkeessa

 • muodostetaan vahvasti yritysten puolesta ohjattu yritysyhteisö ja toimintamalli nykyisen työn pohjalta.
 • perustetaan myyntihenkiset verkkosivut, joiden kohderyhmä on globaalit automotive-toimijat ja tämä työ auttaa yhteisen näkymän ja tarjoaman muodostamiseen ja kehittämiseen.
 • jatketaan BusinessOulun avaamien yhteistyökanavien vahvistamista edellä mainittuihin markkinoihin ja kehitetään edelleen konkreettisia työtapoja toimia noissa kanavissa.
 • tehdään jatkuvaa markkina-analyysiä ja ymmärretään trendien kehittymistä.
 • autetaan yrityksiä mahdollisissa yhteistarjoamissa.
 • toteutetaan projektihallinto ja hankkeeseen liittyvä tiedottaminen.

Hyödyt ja vaikutukset:

Projektin tuloksena

 • Automotive-klusteri on muotoutunut tunnistetuksi alueelliseksi älykkään erikoistumisen kärjeksi sekä operatiiviseksi toimijaksi ja yhteistyötoimintamalliksi Pohjois-Euroopassa.
 • on tunnistettu alueen 40 vuoden telecom-osaamisen vahvuudet ja tuotteistettu ne automotive-toimialan mukaisiksi.
 • ollaan vakiintunut ja uskottava aluekumppani mm. Ruotsin ja Saksan autoteollisuuden arvoketjuille ja Kiinan markkinan ymmärrys kasvaa.
 • yritysten kasvun lisäksi yritykset tulevat investoimaan Oulun yksiköihin enemmän tulevaisuudessa ja näkevät ne strategisesti merkittävämpänä.
 • mukana olevien yritysten liikevaihdot ja työntekijämäärät kasvavat.
 • alueelle syntyy tutkimuksen ja tuotekehityksen myötä myös uusia alan yrityksiä.
 • Oulun alue tunnistetaan EU:n älykkään erikoistumisen kärkialueena automotive-teemassa. Alueelle saadaan merkittäviä teemaan liittyviä Horisontti-rahoituksia.
 • Hankkeen arvioidaan synnyttävän noin 200 uutta työpaikkaa toimialalle, joista T&K-työpaikkoja on 30.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 283.392€. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 % ja BusinessOulu 20 %.

Aloittamispvm: 17.1.2020
Päättymispvm: 31.8.2023

Toteuttaja:
Business Oulu -liikelaitos

Lisätietoja:
Automotive klusterin kehittäminen -hanke

Lisätiedot:

Päivi Lehto
toimialakoordinaattori, cleantech ja teollisuus
040 759 5093

Avoimet innovaatioalustat

Haluaako yrityksesi testata palveluita tai tuotteita todellisissa ympäristöissä?

Avoimet innovaatioalustat -projekti rakentaa yrityksille kehitysympäristöjä. Ympäristöt mahdollistavat yhteiskehittämisen ja lopputuotteistamisen, joka muutoin voisi olla yksittäisten yritysten tavoittamattomissa.

Oulussa avoimia innovaatioalustoja luodaan kahden pääteeman ympärille, joita ovat virtuaalikaupunki ja langaton verkko. Kolmantena alustaympäristönä hankkeessa tarjotaan varhaisen vaiheen osallistamiseen sähköistä Patio-alustaa. Alueelle tulee syntymään muitakin alustaympäristöjä, joita kehitetään hankkeen aikana.

Oulu on edelläkävijä 3D-teknologian ja tietomallintamisen soveltamisessa virtuaalimaailman ja kaupunkisuunnittelun alueella. MAPGETS-portaali tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan sovellusalustan. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa. https://mapgets.com

Suomen ensimmäinen 5G-testiverkko on rakennettu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Oulun yliopiston ja yritysten kanssa yhteistyössä. 5G-testiverkossa voidaan kehittää uusia teknologioita ja testata niiden suorituskykyä realistisessa ympäristössä ja se mahdollistaa erittäin korkeatasoiset multimedia- ja pilvipohjaiset palvelut sekä tulevaisuuden laitteiden internetin (IoT). http://5gtn.fi. Oulun kaupunki kehittää yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa myös paikallisia 5G-ympäristöjä ja muita langatonta teknologiaa hyödyntäviä kehitysalustoja teknologian kypsyessä.

Patio-palvelun ideana on tuotteiden ja palvelujen testaus niiden eri kehitysvaiheissa. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen käyttäjiä osallistamalla on tehty mahdollisimman vaivattomaksi Patio-verkkoyhteisön ja palvelua tarjoavan OULLabsin avulla. Pation testikäyttäjien joukosta voidaan hakea juuri oikeanlaiset ihmiset palautteen antajiksi. www.patiolla.fi

Rakennetaan yhdessä Ouluun monipuoliset, uudenlaisia palvelu- ja tuoteinnovaatioita mahdollistavia ekosysteemejä, joissa sytytetään tulevaisuuden tähtiä.

Lisätiedot:
Avoimet innovaatioalustat kärkihanke, Oulu
Projektipäällikkö Heikki Huhmo
+358 50 360 5940, heikki.huhmo (at) ouka.fi.

Avoin osallisuus ja asiakkuus

Avoin osallisuus ja asiakkuus – kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi

Avoin osallisuus ja asiakkuus -projekti tarjoaa yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatiolle sekä kolmannelle sektorille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen kehittämistyöhön ja sen myötä tarjota omia palvelujaan kaupungin palvelujen rinnalla.

Tavoitteet:

 1. Kehittää liiketoimintaympäristöjä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävän innovatiivisen hankinnan toimintamallien hyödyntämisen keinoin.
 2. Mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja tutkimusta asiakkuudenhallinnan kehittämisen kautta.
 3. Luoda palvelutarjotinratkaisumalli sekä asiakasohjauksen uusia menetelmiä.
 4. Kehittää ja hyödyntää yritys- ja tutkimusorganisaatioyhteistyössä palvelumuotoilua palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa.

Asioinnin toimintamalli mahdollistaa monituottajuuden, alihankintamahdollisuudet ja asiakkaan valinnan mahdollisuuden laajentamisen.

Lisätietoja
Avoin osallisuus ja asiakkuus, 6Aika
Projektipäällikkö Krista Piippo
Asioinnin toimintamallin kehittäminen
+358 44 703 1211, krista.piippo@ouka.fi
www.ouka.fi/avoin-osallisuus-ja-asiakkuus
http://6aika.fi/painopisteet/avoin-osallisuus-ja-asiakkuus

Monituottajuus Oulu10-alustalla

Toiminnan keskiössä on yksityisen ja kolmannen sektorin huomioivan monituottajuuden kehittäminen. Neuvonnalla ja asiakasohjauksella tuetaan asiakkaiden monikanavaista asiointia, erityisesti hankkeen myötä laajennettavan palvelutarjottimen käyttöä. Tavoitteena on tiedottaa ja tukea yrityksiä sekä kolmannen sektorin toimijoita niin, että he pystyvät hyödyntämään palvelutarjotinta omista palveluista viestiessään. Hankkeessa tunnistetaan niitä julkisen palvelujärjestelmän osa-alueita ja järjestämistapoja, joita voitaisiin avata myös muille palveluntuottajille ja -kehittäjille.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Jarmo Rossi
+358447031318, jarmo.rossi@ouka.fi

Lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin

Lapsiperheiden alueellisessa sähköisessä palvelutarjottimessa kootaan yhteen Oulun kaupungin julkiset sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat lapsiperheiden avoimet palvelut. Palvelutarjotin rakennetaan yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa. Palvelutarjotin on digitaalinen ympäristö palveluihin hakeutumiseen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Johanna Timonen
+358 44 7031643, johanna.timonen@ouka.fi

Oulun kaupunginkirjastosta uusi tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste

Kirjasto avaa ovensa uusille innovaatioille avaamalla matalan kynnyksen esittelytilan, jossa asiakkaat ja uudet innovaatiot kohtaavat. Oulun pääkirjastossa asioi päivittäin noin tuhat eri-ikäistä asiakasta. Kokeilupiste antaa mahdollisuuden saada käyttäjäkokemuksia ja kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se tarjoaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta yrityksille ja muille toimijoille.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Katja Lehtonen
+358 50 3166 597, katja.lehtonen@ouka.fi

Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu nuorisotyön tarpeisiin

Toiminnalla lisätään nuorten tavoitettavuutta ja osallisuutta sekä tuodaan fyysisten palvelujen rinnalle digitaalisia sisältöjä. Sovelluksella pilotoidaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisten kuulemisen menetelmiä ja uudistuvaa palvelutuotantoa. Sovelluksen suunnittelu, toteutus ja testaus tehdään yhdessä nuorten, kaupunkilaisten sekä alueen oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori Jukka Vasama
+358 44 7038239, jukka.vasama@ouka.fi

CarbonWise

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan.

Tavoitteet

 • Mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjälkensä parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin pienentämiseen kuin keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota.
 • Kannustaa yrityksiä rakentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.
 • Edistää kaupunkiorganisaatioiden toiminnan kehittämistä hiiliviisaaksi alkaen valituista pilottikohteista. Oulussa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan BusinessAsemalla.
 • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
 • Osoittaa keinoja sille, kuinka kaupunkien hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja tuoda näkyville toimet kaupunkitasolla ja osaksi kaupunkilaisten arkea.

Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021

CarbonWisen starttiwebinaariin 5.10 esitykset:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, hiiliviisaat klinikat, 1. Hiiliviisas liiketoiminta:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 2: Roadmap kohti hiiliviisasta yritystoimintaa:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 3: Hiilijalanjälkija ympäristövastuullisuus:

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2
Webinaarin tallenne, osa 3

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 5: Hiiliviisaus osana yrityksen strategiaa

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 6: Hiiliviisaudesta viestintä

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 7: Hiiliviisauden brändäys

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 8: Yhteenveto, kertaus ja tulosten läpikäynti

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 9: Jatkumo kohti hiiliviisautta

Webinaarin tallenne

Digitaaliset ratkaisut vauhdittavat yritysten hiilineutraaliutta


Lisätietoja

Carbonwise, 6Aika

Projektipäällikkö, Oulu
Tiina Haapaniemi
tiina.haapaniemi@businessoulu.com
050 3023196

Projektipäällikkö, Turku
Sonja Lankiniemi
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
050 598 5881
CarbonWise Turku -sivut

Projektipäällikkö, Espoo
Karoliina Korpela
karoliina.korpela@espoo.fi
043 827 3271
CarbonWise Espoo -sivut

DesignOulu Start 2021

DesignOulu Start -hankkeella käynnistetään laajempi DesignOulu –ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Oulun alueen yritysten kasvua designmenetelmien keinoin. Designilla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajasti niitä menetelmiä, joilla tavoitellaan yrityksessä parempaa asiakasymmärrystä ja –kokemusta, parempaa käytettävyyttä, toimivia digitaalisia palveluja, kestävämpää markkinointiviestintää ja osallistavia tuotekehitysmenetelmiä.

Hankkeessa rakennetaan muotoilupalveluita tuottavien yritysten verkosto ja edistetään yhteistyötä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Hankkeen toimenpiteillä valmennetaan BusinessOulun henkilöstöä käyttämään designmenetelmiä asiakasyritysten ongelmien ratkaisussa ja omassa palvelunkehityksessään. Hankkeessa kehitetään designmenetelmiin nojaavia yrityspalveluita erityisesti pk-yrityksille.

Hankkeessa pilotoidaan laaja-alaista designiin keskittyvää tapahtumaa, sekä tuetaan aiheeseen liittyviä sisältöjä alueen muissa tapahtumissa.

DesignOulu Start 2021 –hankkeen toimenpiteet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Toteutusaika: 1.2.2021- 31.12.2022

Liity DesignOulu -viestintälistalle osoitteessa: www.lyyti.in/designouluviestinta, niin saat sähköpostiisi tietoa hankkeen tulevista tapahtumista ja toimenpiteistä.

Lisätiedot: 

Petri Sirviö
asiakkuuspäällikkö, Luova talous, liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut
040 352 1555
petri.sirvio@businessoulu.com

Digi-AEC

Digi-AEC-hanke paneutuu arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan mahdollisuuksiin saada digitalisaatiosta hyötyä toimialan koko arvoketjun toiminnan tehostamiseen ja kustannusten säästämiseen. Digi-AEC keskittyy rakentamisen suunnitteluun, hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyviin prosesseihin ja niiden hallintaan Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan alueilla. Projektissa rakennetaan yrityksistä alueellisia klustereita ja edistetään näiden klustereiden välistä pohjoismaalaista yhteistyötä. Hankkeessa on mukana muun muassa 15 kuntaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Toteutusaika: 1.12.2018-30.11.2021.

Lisätiedot:

Johanna Kamunen
p. 050 432 8873
johanna.kamunen@businessoulu.com

Digitaalisen liiketoiminnan matalan kynnyksen kehittämisympäristö DigiasemaDigitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamisesta on tullut elinehto useimmille yrityksille. Verkossa toimittaessa osaamisesta, analytiikasta ja brändin hallinnasta verkon eri kanavissa on tullut keskeisiä menestyksen edellytyksiä.

Hankkeen tavoitteena on luoda kehitysympäristö ja toimintamalli, jotka tukevat pk-yrityksiä digitalisaation haasteissa ja näin auttavat niitä parantamaan kilpailukykyään nopeassa muutoksessa.

Hankkeessa kehitetään kokonaan uusi, Pohjois-Pohjanmaan erityishaasteet huomioiva toimintamalli digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tietoisuuden ja kyvykkyyden nostamiseen erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. Oulun Digiasema toimii matalan kynnyksen neuvonta- ja testauskeskuksena, joka tiedottaa digitalisaatiosta ja neuvoo hankkeen kohderyhmiä kehittämään toimintaansa.

Toteutusaika: 1.9.2019-30.6.2022
Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritykset

Hankkeen budjetti on 395 942€, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus 277 160 €.

Liity Digiasema -viestintälistalle osoitteessa: https://www.lyyti.in/digitaalinenliiketoiminta, niin saat sähköpostiisi tietoa hankkeen tulevista tapahtumista ja toimenpiteistä.

Lisätiedot:

Olli Levaniemi asiantuntija, digitaalinen liiketoiminta, markkinointiosaaminen 040 705 9318

Digitarjotin

Digitalisaatio on yksi suurimmista liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaan kohdistuva muutostrendi. Digitalisaation muutokset vaikuttavat voimakkaasti yritysten toimintaan ja muuttavat niiden toimintatapoja.

Digitarjotin-hanke pyrkii ennen muuta kehittämään yritysten valmiuksia päästä mukaan digitalisaatiokehitykseen aloittamalla digitalisaation edellyttämän osaamisen kehittämisen ja konkreettiset kehitystoimet.

Tarjoamme yrityksille tietoa ja valmennusta laajasti digitalisaation eri näkökulmista ja kehitystarpeista kuten digiperustaidot, digitrendit ja -teknologia, digitaalinen markkinointi ja myynti, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja digitaaliset liiketoimintaprosessit. Lisäksi kiinnitetään huomiota työelämän laadun parantamisen ja työhyvinvoinnin teemoihin digitalisaatiokehityksessä.

Hankkeen toiminnassa keskiössä ovat yritysten henkilöstölle suunnatut lyhyet tietoiskut ajankohtaisista aiheista, pidemmät valmennusohjelmat ja tiettyyn asiakokonaisuuteen keskittyvien yritysryhmien kokoaminen sekä verkoston kehittäminen. Kokonaisuudesta rakennetaan yrityspalveluihin liittyvä digitalisaation toimintamalli ja palvelukokonaisuus

Toteutusaika: 1.1.2021-31.7.2023
Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritykset

Liity Digitarjotin-viestintälistalle osoitteessa: https://www.lyyti.in/digitaalinenliiketoiminta, niin saat sähköpostiisi tietoa hankkeen tulevista maksuttomista valmennuksista ja tapahtumista.

DMR - Digital Media Runway

Hanketyyppi: Oulun kaupungin hanke
Salkku: Työllisyyssalkku 2014-2020

Tausta:
Oulun alueella työmarkkinoilla on pulaa ICT-alan osaajista, ja käynnissä on jo hankkeita, joissa uutta työvoimaa houkutellaan Ouluun, koska työvoimaa ei ole tarjolla muuallakaan Suomessa. Samaan aikaa alueella kärsitään rakenteellisesta työttömyydestä, sillä kaupungin työttömyysprosentti on 14,5 % (vuodenvaihteen 2017-2018 tilanne). Työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa tulee parantaa kaikin keinoin. Tässä työmarkkinatilanteessa on tarpeellista luoda toimintamalli, jossa erityisesti jatkuvasti lisääntyville digitaaliseen mediaan liittyville yritysaihioille tarjotaan tehokkaat startup-palvelut eli yritysidea saadaan nopeasti testattua ja kehitettyä. Toisaalta, jos yritysidea ei kanna, yritystä suunnitteleville henkilöille tarjotaan heti tehokkaita työllisyyspalveluita, jotta jatkopolku työpaikkaan olisi mahdollisimman tehokas ja henkilön osaaminen saadaan työmarkkinoiden käyttöön.

Tavoitteet ja toimenpiteet:
Hankkeen toimintamalli yhdistää keskenään erillään toimivien tahojen työn, ja tarjoaa jo olemassa olevaan toimintaan lisäarvoa. Mallissa on kaksi polkua:
1) yrityksen perustamiseen tähtäävä yrittäjyyspolku, ja mikäli se ei johda yrityksen perustamiseen tai tiimistä poistuu tekijöitä
2) työllisyyspolku eli heille tarjotaan apua urasuunnitteluun ja työpaikkoihin poluttamisessa

Hyödyt ja vaikutukset:
Tavoitteena on 5-10 uutta digitaalisiin sisältöihin tai palveluihin keskittyvää yritystä hankkeen aikana, lisäksi erilaisiin valmennuspalveluihin osallistuvia henkilöitä 100-200 vuodessa. Pitkällä aikavälillä hankkeessa syntyy uusi toimintamalli, joka tukee opiskelujen loppuvaiheessa olevaa tai opiskelut jo päättänyttä henkilöä perustamaan uuden yrityksen tai hallitsemaan henkilökohtaista työllistymispolkuaan siten, että työn saannin todennäköisyys kasvaa merkittävästi.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 345 279€. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 70 % ja Oulun kaupunki 30 %.

Käsittelyvaihe: Käynnissä
Aloittamispvm: 1.9.2018
Päättymispvm: 31.1.2021

Rahoittajat:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki

Toteuttajat:
Business Oulu -liikelaitos

EKA- Elinvoimainen Kaupunki Alustana yrityksille

Edistyksellisiä Smart City -ratkaisuja kaupunkilaisille

Suuntauksena on, että asiakkaat haluavat tilata kokonaisratkaisuja, eivät yksittäistä laitetta tai ohjelmistoa, jolloin yritysyhteistyön merkitys kasvaa. Tämä on erityisesti startup- ja pk-yrityksille iso haaste tuotteiden ja palveluiden laadun sekä suorituskyvyn varmistamiseksi. Lisäksi yrityksillä on tarve löytää hyviä referensseja markkinointi- ja myyntitarkoituksiin. Toinen iso haaste on löytää tila ja tapa kehittää poikkihallinnollisia ja poikkitieteellisiä edistyksellisiä Smart City -ratkaisuja. Kaupungit ovat tarkeässä roolissa innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta, sillä 90 % EU:n innovaatioista ja 85 % sen BKT:stä syntyy kaupungeissa.

Tarvitaan alustoja ja tiloja, joissa tuotteita ja palveluita voidaan kokonaisuudessa testata ennen markkinoille menoa yhteistyössä yritysten ja kaupunkien eri toimialueiden kanssa.

EKA-hankkeen päätavoitteena on

 • pilotoida uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, joissa hyödynnetään dataa yli eri toimialueiden uusien ja älykkäiden Smart City -ratkaisujen kehittämiseksi
 • luoda Oulun alueen yhteinen tuoteportfolio tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi
 • kehittää uusia investointimalleja, rahoitusinstrumentteja ja yhteistyömalleja, jotka mahdollistavat paremmin muun muassa miljoonaluokan laiteinvestoinnit sekä erilaisten palvelujen hyödyntämisen ja yhteiskäytön.

Ensimmäinen alusta on valittu. BusinessOulun muuttaessa Hallituskadulle, BusinessOulun toimesta rakennetaan Postitalon katutasoon (Hallituskatu 36) älykäs n. 2000 neliömetrin kohtaamis-, kehitys- ja demopaikka Posteljooni. Tilasta kehitetään älykäs ”Property Technology” -kiinteistö, johon on tulossa useita eri toimijoita ja toimintoja mahdollistamaan erilaisten teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, testaamisen ja esittelyn. Posteljoonin pääteema on reaaliaikainen digitaalinen kaksonen, joka mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden esittelyn ja hyödyntämisen myös etänä. Tilaa tullaan käyttämään myös Oulun kaupungin toimesta kehitettäessä edistyksellisiä Smart City -ratkaisuja kaupunkilaisille. Se toimii myös referenssipaikkana yrityksille.

Posteljooni on suunnitteluvaiheessa, ja tilan rakentaminen lähtee käyntiin vuoden 2019 alussa. Tila valmistuu kesän/alkusyksyn 2019 aikana. Nyt on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa tilaan rakennettaviin ratkaisuihin ja siksi Posteljooniin haetaankin yhteistyökumppaneita kehittämään tilasta edistyksellinen ja sellainen, joka tukisi mahdollisimman hyvin yritysten erilaisia tarpeita.

Toteutusaika: 1.8.2018-31.12.2020.

Lisätietoja:

Jari Jokisalo, hankepäällikkö
jari.jokisalo@businessoulu.com
p. 046 923 1397

Export Cooperation Sweden-Finland (ExportCo)

Export Cooperation Sweden-Finland (ExportCo) -hanke auttaa vientihalukkaita pk- yrityksiä löytämään uusia markkina-alueita ja kehittämään omia vienti- ja kansainvälistymistoimenpiteitään globaalisti. Tavoitteena on löytää ja aktivoida mahdollisia klustereita hankealueella ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan ja löytämään potentiaalisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppaneita uusille markkinoille yhteistyössä Ruotsin hanketoimijan ja yritysten kanssa. Lisäksi ExportCo -hanke selvittää ja selventää Interreg-alueen vientitoimijoiden tukipalveluja ja palvelumalleja ja lisää organisaatioiden välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä.

Hankkeessa mukana ovat Oulun, Rovaniemen ja Luulajan kaupungit. Mukana olevat organisaatiot Suomesta ovat Finnvera, Business Rovaniemi, Pohjois-Suomen Rajaneuvonta, Team Finland/Ely-Keskus, Kauppakamarit Oulusta ja Lapista. Ruotsista mukana ovat LTU Business, Exportkreditnämnden EKN, Almi, Business Sweden, ABI, Arctic Business Incubator, Region Norrbotten, IUC Norr ja Norrbottens Handelskammare.

Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin Interreg-Nord ohjelmasta ja hankkeen päätoteuttaja on BusinessOulu ja osatoteuttaja Norrbottens Handelskammare.

Toteutusaika: 1.10.2019–30.9.2022.

Projektipäällikkönä on Sanna Savolainen, sanna.l.savolainen@businessoulu.com, puh. 044 703 9760

Lue lisää hankkeesta englanninkieliseltä sivultamme

Growth Investment Opportunities -hanke (GIO)

Oulun alueella on jo useita vuosia jatkunut yksityisiin investointeihin kohdistuva taantuma. Panostaminen alueelle houkuteltaviin ja alueella valmisteltaviin investointeihin luo edellytyksen kasvulle, jota tarvitaan ostovoiman ja työllisyyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Tavoiteltava investointi voi olla esimerkiksi rakennushanke, tuotekehitys, logistiikkainvestointi tai tuotannollinen tai kaupallinen projekti. Edellisten lisäksi myös uuden yritystoimipisteen perustaminen, tutkimus tai muu osaamisvetoinen investointi, yhteishanke tai muu vastaava sijoittuminen Oulun seudulle lasketaan mukaan hankkeen investointitavoitteisiin.

Growth Investment Opportunities -hankkeen (GIO) tavoitteena on tukea BusinessOulun strategiaa, jonka tavoitteena on merkittävästi lisätä alueelle sijoittuvia yksityisiä investointeja. Oulun kaupungin tavoitteena on 300 miljoonaa euroa yksityisiä investointeja alueelle vuosittain. Hankkeen avulla pyritään vastaamaan osaan tästä tavoitteesta luomalla lyhyen ja pitkän tähtäimen edellytyksiä yksityisille investoinneille. Hankkeessa tunnistetaan potentiaalisimmat investointikohteet Oulun alueelta, toteutetaan investointikohteille arvon määritys sekä myynti- ja markkinointimateriaali, joka tukee kohteiden myyntiä. Valitut investointikohteet tullaan tuotteistamaan ja paketoimaan myytävään muotoon ja investointimahdollisuuksia ja -kohteita tullaan tarkoituksen mukaan markkinoimaan sekä nostamaan esille BusinessOulun kotisivujen alle rakennettavaan investoinnit-osioon (www.businessoulu.com).

Hankkeessa tehostetaan alueellista yhteistyötä investointikohteiden löytämiseksi ja niiden tuotteistamiseksi, jotta kohteille saadaan investoreita ja operaattoreita. Hankkeessa tullaan rakentamaan tiivis yhteistyömalli – investointitiimi – BusinessOulun ja Oulun kaupungin Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen (YYP) välille, jotta investointien toteutumista voidaan tukea laaja-alaisesti ja tuloksellisesti. Myös yliopisto ja muut koulutus- sekä tutkimuslaitokset ovat tärkeässä roolissa yhteistyömallin osana.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli BusinessOulun, YYP:n ja muiden Oulun kaupungin toimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden välille, jotta investointikohteiden tukeminen onnistuu kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy tehokas investointimahdollisuuksien esittelykanava joka tukee kohteiden myyntiä ja markkinointia yksityisille sijoittajille. Toteutuneiden investointien avulla saadaan alueelle uusia kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja näin lisätään alueen työllisyyttä ja taloudellista kasvua.

GIO-hankkeessa otetaan huomioon myös rakennerahasto-ohjelmiin sisältyvät horisontaaliset periaatteet, kuten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Hankkeessa tullaan painottamaan tavoiteltavien investointien monipuolisuutta siten, että myös perinteisesti naisvaltaisia toimialoja ja niillä tapahtuvia investointeja pyritään painottamaan investointikohteiden haku- ja valintaprosessissa. Hankkeessa nostetaan mahdollisuuksien mukaan esille eri toimialoille kohdentuvien investointikohteiden sukupuolten tasa-arvoa edistäviä asioita. Hankkeessa pyritään suosimaan investointikohteissa uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia, joissa käytetään uusinta ympäristöosaamista ja -tekniikkaa. Hankkeessa tullaan mahdollisuuksien mukaan painottamaan kierrättämistä sekä materiaalisivuvirtojen hyödyntämistä.

Lisätietoja: Janne Ylitalo, 0400 999 523, janne.ylitalo@businessoulu.com

International Sales Force

International Sales Force -hankkeen avulla lisätään kansainvälisten kontaktien, tarjouspyyntöjen ja kauppojen määrää pohjoispohjanmaalaisille pk-yrityksille. Hankkeella autetaan uusia yrityksiä löytämään ja avaamaan uusia myyntikanavia kansainvälisille markkinoille ja autetaan yrityksiä avaamaan, aktivoimaan ja kehittämään omia myynnin ja kansainvälistymisen prosessejaan. Hanketoimintojen avulla lisätään uusien yritysten kansainvälistymistä, avataan ja nostetaan yritysten kansainvälistymisaktiviteettia ja syvennetään vientiveturi-yritysten yhteistyötä ja hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja. ISF-hankkeessa tuodaan myös kansainvälisiä ostajia ja toimija vientiliiketoimintakäynneille Oulun alueen yrityksiin ja samalla vahvistetaan Oulun alueen imagoa erinomaisena vientiyritysten toimintaympäristönä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 1. vienninedistämismatkat, kuten messut, konferenssit, B to B -tapaamiset, delegaatiot, matchmakingit ja niihin liittyvä sparraus
 2. uudet liiketoimintamahdollisuudet, kuten markkinaselvitykset, seminaarit ja saapuvien delegaatioiden vastaanottaminen
 3. kansainvälisten vientiaktiviteettien markkinointi ja viestintä, kuten vienninedistämismatkat, yritysten vienninedistämissuunnitelmat sekä yhteiset materiaalit.

ISF-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä BusinessOulu, ja sen toteutusaika on 6.6.2014–31.12.2017.

Lisätiedot:
Sanna Savolainen, projektipäällikkö sanna.l.savolainen@businessoulu.com, puh: 044 703 9760
Petri Karinen, kv-ohjelmapäällikkö petri.karinen@businessoulu.com, puh: 044 703 1360

IR - Investment readiness

Investment Readiness -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää yritysten liiketoiminnan osa-alueita, joita rahoittajat erityisesti katsovat ja joiden perusteella he tekevät sijoituspäätökset (Investment Readiness Level, IRL). Samalla luodaan tuotteistettu Investment Readiness -palvelu Oulun seudun yrityksille ja kartoitetaan, löytyykö markkinoilta yritysten sparrauksen tueksi sopivaa sijoitusprosesseja ohjaavaa ja helpottavaa työkalua, joka kehittää yritysten sijoituskelpoisuustasoa pääomasijoittajien edellyttämälle tasolle. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää BusinessOulun ja startup-ekosysteemin toimijoiden ymmärrystä ja osaamista sijoitusprosessista, sijoittajien päätösten perusteina olevista kriteereistä ja vaikuttimista sekä saada kokeneiden yrittäjien kokemukset ja opit pääomasijoittamisesta ja sijoitusprosesseista alkavien yritysten käyttöön.

Hankkeen tuloksena yritykset oppivat sijoitusprosessin yksityiskohdat ja asiat, joita sijoittajat edellyttävät sijoitusten tekemiseksi. Tämä edistää alueen yritysten mahdollisuuksia saada yksityistä kasvurahoitusta. Samalla luodaan tuotteistettu Investment Readiness -palvelu yrityksille. Hankkeen tuloksena myös BusinessOulun ja alueen muiden toimijoiden ymmärrys ja osaaminen sijoittamisesta, sijoitusprosesseista ja niihin liittyvistä asioista kasvaa. Pitkän aikavälin tuloksina alueen houkuttavuus VC-sijoittajille kasvaa ja alueen yrityskanta vahvistuu entisestään, mikä omalta osaltaan vahvistaa ekosysteemiämme.

Toteutusaika on 1.8.2018–31.1.2020.

Budjetti 299 968 €, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus 209 977 €.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jussi-Petteri Äijälä, 050 305 0527, jussi-petteri.aijala@businessoulu.com.

Kasvun ekosysteemit

Kasvun ekosysteemit rakentaa innovaatiotoimijoiden verkostoa ja parantaa yrityksille suunnattuja innovaatiopalveluita. Kohteena ovat kuutoskaupunkien kasvuhakuiset yritykset.

Innovaatioekosysteemissä on paljon toimijoita, tapahtumia, tilaisuuksia, toimintamalleja, konsepteja, festejä, sprinttejä, hackeja, demoja, pitchejä, challengeja, kokkeiluja, testejä... Yrityksille ja tiimeille tämä on epäjatkuvaa, epävarmaa ja sekavaa. Verkoston yhteistyönä jaetaan hyviä käytäntöjä, rakennetaan palvelutarjottimia ja palvelupolkuja sekä tarjotaan sparraus- ja valmennusohjelmia innovatiivisille yrityksille. Lisäksi edistetään yritysten tiedolla johtamista: tuotetaan tietoa yrityksistä ja yrityksille. Samalla seurataan innovaatioekosysteemin tilannekuvaa.

Toteutusaika on 1.8.2018–31.12.2020.

Budjetti (Oulu) 600 000 euroa, josta EU-rahoitusta 402 000 euroa

Lisätietoja:

Hannu Hiltunen
044 703 1394
hannu.j.hiltunen@businessoulu.com

Liisa Pietikäinen
040 7050 473
liisa.pietikainen@businessoulu.com

Pirjo Koskiniemi
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Kasvun ekosysteemit 2 - kaupunki kokeilualustana

Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke lisää kokeilutoiminnan houkuttelevuutta ja helppokäyttöisyyttä yritysten kannalta ja parantaa yritysten kokeiluosaamista.

Hankkeen tarkoitus on parantaa nykytilannetta, jossa kasvuhakuisilta yrityksiltä puuttuu koostettua tietoa kaupunkien tarjoamista mahdollisuuksista TKI-yhteistyöhön. Kaupunkien kehityshankkeissa on mahdollisuuksia yhteistyölle, mutta tarjonnan tiedot ovat yritysten näkökulmasta hajanaisia ja vaikeasti tavoitettavia.

Kokeiluihin liittyvää tarjontaa kehitetään ja kirkastetaan siten, että yritykset löytäisivät helposti omaan tarpeeseen sopivan kokeilumahdollisuuden. Samalla kokeilualustojen ja kokeilupalveluiden yrityslähtöisyyttä parannetaan. Kokeilualustat ja -palvelut liitetään kiinteäksi osaksi muita tarjolla olevia yrityspalveluita.

Tarjolla olevia kokeilupalveluja ei aina hyödynnetä siksi, että kokeilutoimintaa ei tunnisteta oman kehittämisen keinoksi tai omaa kokeiluosaamista ei ole. Kokeilutoiminta voi kuitenkin merkittävästi auttaa yrityksiä tuomaan parempia tuotteita markkinoille nopeammin. Tästä syystä hankkeessa parannetaan myös yritysten kokeiluosaamista.

Hanke hyödyntää kokeilutoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on tuotettu jo aiemmin 6Aika-strategian kärkihankkeissa Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat ja Avoin osallisuus ja asiakkuus sekä muissa 6Aika-hankkeissa.

Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeen työ täydentää kesäkuun lopussa 2021 päättyneen Kasvun ekosysteemit -hankkeen työtä ja tuloksia.

Toteutusaika on 1.7.2021–30.6.2022.

Budjetti (Oulu): 207 000 €, josta EU-rahoitusta 139 000 €.

Lisätietoja:

Jari Jokisalo
asiantuntija, digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen yrityksille, Smart City business, 5G/6G kaupungissa; BusinessAsema kokeiluympäristö
046 923 1397

Kasvun setelit

Hankkeessa pilotoidaan yrityspalvelusetelijärjestelmä Oulun seudulle, jossa on viime vuosina perustettu ICT-toimialan murroksen myötä suuri määrä kasvuhakuisia startup-yrityksiä. Toiminnalla laajennetaan alueella jo toimiva palvelusetelijärjestelmä kattamaan yritysten uuteen liiketoimintaan, kasvuun ja vientiin tähtäävää kehittämistä. Toiminnalla on tarkoitus madaltaa yritysten kynnystä käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia sekä vauhdittaa palveluiden ja tuotteiden kaupallistamista. Toiminnassa painotetaan Oulun alueen osaamiseen liittyviä vahvuuksia sekä strategisia kasvutavoitteita kuten ICT:n ja digitalisaation hyödyntämistä eri toimialoilla, Internet of Things (IoT) -mahdollisuuksia, tulevaisuuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja, Oulun alueen tuotannollisen teollisuuden kehittämistä, tulevaisuuden kauppaa ja siihen liittyviä uusia ratkaisuja, älykaupunkiteemoja sekä kaupallistamiseen tähtäävien yritysten toimintojen kehittämistä.

Hankkeessa rakennetaan yrityspalvelusetelille tarvittava lisärajapinta olemassa olevaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP). Rajapinnan rakentamisessa huomioidaan ja hyödynnetään jo aikaisemmin tehtyä palvelusetelialustaa muun muassa 6Aika-ohjelmassa sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimessa sekä hyvinvointipalveluissa.

Toteutusaika on 1.4.2017–31.3.2019.

Lisätiedot: Janne Kärkkäinen, projektipäällikkö, 040 596 6838, janne.karkkainen@businessoulu.com

Kierroksia Kiertotalouteen

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuoden 2023 aikana. Kilpailuun on valittu open call-menettelyn avulla neljä kiertotalouden haastetta, joihin yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja. Parhaat ratkaisut haasteisiin pilotoidaan todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eur summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kilpailun tarkoituksena on erityisesti parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä uusille kiertotalousratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa.

Haasteet on valittu ja kilpailu käynnistyy vuoden 2023 alkupuolella

Kiertotaloushaasteiden teemat vaihtelevat matkailukeskusten digitaalisista kiertotalousratkaisuista metallijätteen erottelun tehostamiseen. Haasteiden tarkempi muotoilu on parhaillaan käynnissä. Kuhunkin haasteeseen tullaan hakemaan parhaita ratkaisuja alkuvuodesta 2023 lanseerattavassa kilpailussa. Pysy siis kuulolla!

Hankkeen toteuttaja: BusinessOulu -liikelaitos, Oulun kaupunki
Hankkeen kustannusarvio: 102 053 €, AKKE-tuki 71 437 €
Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus rahoittajan sivuilla

Lisätiedot: 
Aila Ryhänen
kiertotalousasiantuntija
aila.ryhanen@businessoulu.com
040 514 4013

Kohtaantoa valmennuksella

Hanketyyppi: Oulun kaupungin hanke
Salkku: Työllisyyssalkku 2014-2020

Nuoriso- ja rakennetyöttömyys ovat Oulun seudulla olleet jo pitkään korkealla tasolla. Vaikka talous on hiljalleen elpymässä ja työllisyystilanne kohentumassa, vaikeimmin työllistyvien tilanteeseen ei ole odotettavissa nopeita muutoksia. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten kohdalla muutos vaatii ammattitaidon ja työmarkkinavalmiuksien kohentamista.

Suureena haasteena työmarkkinoilla on työn ja työvoiman kohtaanto. Ammattirakenteen muutos on keskeinen työmarkkinoiden kehitystrendi ja rutiininomaiset työtehtävät ovat katoamassa nopeasti automatisoinnin myötä useilla perinteisilläkin aloilla. Samaan aikaan kuitenkin syntyy uusia palvelu- ja asiantuntijatyöpaikkoja. Työpaikkojen kohtaanto-ongelman syy on selvästi kaksitahoinen: avoimet työpaikat ovat eri toimialoilla kuin työttömillä on osaamista, jolloin rekrytointi hankaloituu. Toisaalta avoimet työpaikat sijaitsevat eri työmarkkina-alueilla kuin työttömät, mikä kasvattaa rakennetyöttömyyden määrää entisestään.

Hallitus on sopinut budjettiriihessä merkittävistä panostuksista työllisyyden hoitoon. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Kaupunkien rooli työllisyyspalveluissa vahvistuu ja tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä ja tarjota työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita. Hallitus on käynnistämässä keväällä 2020 kokeilut, joissa TE-toimistojen asiakasvastuita siirretään kaupungeille. Kokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Julkisia palveluita rakennetaan käyttäjälähtöisiksi muun muassa digitaalisia toimintatapoja uudistamalla. Yhteiskunnan digitalisoituminen luo sekä mahdollisuuksia että haasteita. Digiaika lisää työmarkkinoilta ja palveluista syrjäytymistä henkilöille, joilla on osaamisvajeita esimerkiksi sähköisten asiointipalveluiden hallinnassa. Toisaalta uusilla digitaalisilla keinoilla palveluohjausta voidaan myös tehostaa ja palvelut voidaan muotoilla palvelutarvetta vastaaviksi, kun samalla huomioidaan työnhakijoiden tuen tarpeet.

Kohtaantoa valmennuksella -projekti lähestyy tulevia yhteiskunnallisia sekä työelämää koskettavia muutoksia erilaisin valmennuksellisin keinoin. Valmennuksellisia toimenpiteitä toteutetaan kohtaannon edistämiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille.

Projektin tavoitteet:

 1. Työn ja työvoiman kohtaannon edistäminen. Tavoitteena on katkaista virtaa pitkittyneeseen työttömyyteen, ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden sitkistymistä ja näin luoda positiivisia yhteiskunnallisia työllisyys- ja talousvaikutusta.
 2. Kunnallisten työllisyyspalveluiden kehittäminen vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
 3. Työelämän digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen

Odotettavissa olevat tulokset:

 • Alueen kohtaanto-ongelmaan on löydetty työkaluja ja toimintamalleja. Projektissa toteutettavien toimenpiteiden myötä alueella vallitsevaa työvoiman ja työn kohtaantokuilua on kavennettu.
 • Hankkeen aikana on valmistauduttu ja luotu toimintamalleja työllisyyden ekosysteemissä ja toimintaympäristössä tapahtuviin uudistuksiin varautuen, ilman että työnhakijoille syntyy muutosten valmistelun aikana katkeamaa palveluiden turvaamisessa ja saatavuudessa.
 • Työllisyyspalveluja toteuttavan henkilöstön osaaminen on kasvanut siten, että he ovat valmiita toimimaan hallituksen linjauksen mukaisten uudistuksien mukaisissa toimintaympäristöissä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palvelemiseksi kohdennetusti ja tarkoituksenmukaisesti
 • Hankintaosaaminen on kehittynyt siten, että palveluja pystytään hankkimaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeet ja tuloksellisuus huomioiden.
 • Digitalisaation mukana tuomat ratkaisut ovat kehittyneet muiden palveluiden rinnalla tukemaan uusien toimintamallien mukaista työllistämistyötä entistä osuvammin ja kohdennetummin.
Rahoitus 2018 2019 2020 2012 Yhteensä
ESR-rahoitus 29 098 405 110 551 243 305 068 1 290 519
Oulun kaupunki 7 274 101 278 137 811 76 268 322 631
Yhteensä 36 372 506 388 689 054 381 336 1 613 150

Käsittelyvaihe: Käynnissä

Aloittamispvm: 1.10.2018
Päättymispvm: 30.9.2021

Rahoittajat: Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

Toteuttajat: Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut

LIKE - Liiketoimintaa kiertotaloudesta


Etsii

Autamme klusteriyrityksiä löytämään asiakkaita ja yhteistyökumppaneita one-to-one-esittelyjen kautta, järjestämällä matchmaking-tapahtumia, pitsaussessioita, delegaatiovierailuja ja messuvierailuja. Teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti kehitysyhtiöiden, klustereiden ja innovaatioekosysteemien kanssa edistääksemme yritysten välistä yhteistyötä.

Yhdistää

Yhdistämme yrityksiä keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa kiihdyttääksemme innovaatioita ja kehitystyötä kiertotalousratkaisuiden synnyttämiseksi. Me myös yhdistämme T&K-aloitteita yrityksiin ja autamme tiivistämään yhteyttä kiertotaloustutkimuksen ja liiketoiminnan välillä.

Jakaa tietoa ja osaamista

Jaamme kiertotalouteen liittyvää tietoa ja osaamista mm. yritysuutisia, lainsäädäntöuudistuksia, rahoitusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia koskien. Klusteri järjestää säännöllisesti tapaamisia ja tapahtumia yhdessä kumppaneiden kanssa. Käytössä on myös digitaalinen yhteiskehittämisen alusta tiedon jakamiseksi.

Haluatko kuulla lisää klusterista: Liity postituslistallemme tai ota yhteyttä Katriin (yhteystiedot sivun alaosassa).

Kiertotalousklusterin toimintamallin konseptointi, loppuraportti


Hanketyyppi:
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Toteutusaika:
31.5.2021 – 31.8.2023

Tausta:
Kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja ovat uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote palveluna, tuote- elinkaarien pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. Kiertotalous on siis kaikki toimialat läpileikkaava teema. Erityisesti Oulun seudun yritysten vahvalla ICT- ja teknologiaosaamisella on paljon annettavaa: digitalisaatio mahdollistaa uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen. Pk-yrityksillä ei aina kuitenkaan ole osaamista tai resursseja kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa. Hanke kokoaa yhteen kattavasti kiertotaloudessa jo selkeästi toimivat yritykset ja yritykset, joiden tuote, palvelu, teknologia tai osaaminen mahdollistaa kiertotalouteen siirtymisen ja kiertotalouden uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen.

Tavoitteet:

 • Auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan itsensä osana kiertotalouden ekosysteemejä kartoittamalla yritysten kiertotalouden tuote- ja palvelutarjontaa
 • Koota teemaryhmiä, joissa keskitytään ratkaisemaan tiettyjen asiakasryhmien kiertotaloushaasteita.
 • Auttaa yrityksiä löytämään kotimaisia ja kansainvälisiä kokeilu- ja pilottikohteita, asiakkaita, yksityisiä ja julkisia rahoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita.
 • Syventää yritysten kiertotalouteen liittyvää tietotaitoa, esim. strategioihin, liiketoimintamalleihin, teknologioihin, kasvumarkkinointiin, lainsäädäntöön, hiiliviisauteen tai rahoitukseen liittyen.
 • Kehittää yritysten kiertotalouteen liittyvää markkina- ja asiakasymmärrystä ja auttaa niitä kehittämään tuotteita, palveluita ja teknologioita, joille on kysyntää.
 • Ohjata yrityksiä hyödyntämään tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten rahoitus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista.
 • Vahvistaa yritysten kiertotalouteen liittyviä viestintä-, markkinointi-, ja brändinrakentamisen taitoja.

Toimenpiteet:
Tässä hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia (TP):

 • TP1: Klusterin muodostaminen ja yhteistyön fasilitointi
 • TP2: Asiakkuuksien ja kumppanuuksien rakentaminen
 • TP3: Viestintä ja hankehallinto.

Hyödyt ja vaikutukset:

 • Hankkeen tuloksena klusterissa toimii useita teemakohtaisia alaryhmiä ja klusterin yritysten määrä kasvaa.
 • Yritykset ovat löytäneet uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja saaneet rahoitusta.
 • Yritysten liikevaihto ja työntekijämäärä kasvavat.
 • Hankkeen tuloksena yritykset osaavat viestiä kiertotalouteen liittyvistä vahvuuksistaan ja ratkaisuistaan.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 272 964 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 % ja BusinessOulu 20 %.

Aloittamispvm: 31.5.2021
Päättymispvm: 31.8.2023

Toteuttaja:
Business Oulu -liikelaitos

Lisätietoja:
Katri Luoma-aho, projektipäällikkö, katri.luoma-aho@businessoulu.com, p. 040 643 3826

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen tavoitteena on edistää alueen valmistavan teollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

 1. Teollisen internetin ja digitalisaation antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tehokkaasti pk-yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.
 2. SSAB:n ja Outokummun valmistamien erikoisteräksien hyödyntäminen ja näiden terästen mahdollistaman uudenlaisen tuoteajattelun kehittäminen pk-yrityksissä.
 3. Hankkeen avulla kehitetään yrityksiä palvelevan kehitysyhteisön toimintaa.
 4. Kehitysyhteisöstä on tarkoitus rakentaa kansainvälisestikin arvioiden merkittävä alueen yritysten tukiverkosto, joka pystyy vastaamaan nopeasti yritysten toimintakulttuurin muutostarpeisiin.
 5. Hankkeen avulla myös synnytetään yrityskohtaisia kehittämishankkeita sekä autetaan yrityksiä julkisen rahoituksen haussa mm. Tekesin ohjelmista, kansainvälisistä sekä ELY-keskuksen (esim. investointihankkeet) rahoituslähteistä.

Keskeiset toimenpiteet:

 1. Tehostetaan yritysten tuotantoa teollisen internetin ja digitalisoinnin avulla ja synnytetään näin uudenlaista kilpailukyvyn kasvua sekä lisätään yrityksissä aiheeseen liittyvää tietämystä.
 2. Edistetään erikoisterästen käyttöä pilottiyrityksissä, synnytetään uusia ja uudistettuja tuotteita sekä kasvatetaan yleistä tietämystä erikoisterästen mahdollistamasta potentiaalista.
 3. Tuetaan konepajojen laatutoimintaa vastaamaan nykyistä paremmin rakennus-, ydinvoima- ja offshore-teollisuuden vaatimuksia ja standardeja sekä selvitetään Meripohjolan alueen hitsausalan koulutuksen osaamista ja resursseja.
 4. Synnytetään yritys- ja yritysryhmäkohtaisia hankkeita yritysten tarpeiden pohjalta.
 5. Kehitetään hankkeessa mukana olevien ja siihen kiinteästi kytkeytyvien kehittämistoimijoiden palvelutuotantoa yrityslähtöisemmäksi ja tehokkaammin toimivaksi verkostoksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015–31.12.2017 ja hankkeen toteuttajat ovat Raahen seudun yrityspalvelut, BusinessOulu, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Centria ammattikorkeakoulu Oy, Ylivieskan seutukuntayhdistys ry, Nivala-Haapajärven seutu.

Lisätiedot: Janne Lämsä, projektipäällikkö, janne.lamsa@businessoulu.com, 050 468 9224

   

Nordic Business Support

Nordic Business Support

NBS on Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja - Norjan yhteinen Interreg-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää rajat ylittävää vientiliiketoimintaa ja kauppaa sekä lisätä yritysyhteistyötä maiden välillä. Erityisesti tavoitteena on lisätä klusteriyhteistyötä maiden välillä ja auttaa yritysryhmiä mukaan suurhankkeisiin.

BusinessOulun yhteistyökumppaneina Suomessa ovat Lapin Liitto ja Kittilän kunta, Ruotsissa Norrbottens Handelskammare ja Luleån, Ävsbyn, Jällivaaran ja Skellefteån kunnat sekä Norjasta Bedriftskompetanse As Tromsö.

Hankkeeseen osallistumalla pääsee mukaan yhteistyökumppaneiden kautta vientiverkostoihin ja tapahtumiin hankkeen toiminta-alueella.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Sanna Savolainen, sanna.l.savolainen@businessoulu.com, puh: +358 44 7039760,
asiantuntija Johanna Kamunen, johanna.kamunen@businessoulu.com, puh. +358 50 432 8873,
asiantuntija/Norja Maja Terning, maja.terning@businessoulu.com, +358 50 573 8493
    

Ohjatusti kohti digitaalista myyntiä ja palvelua koronakriisissä

Ohjatusti kohti Digitaalista myyntiä -hankkeella pyritään tuote- ja palvelumyynnin digitalisointiin antamalla yrityksille suunnatun etävalmennuksen ohessa pienryhmille konkreettista apua kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä.

Tavoitteena on avata 50-100 pk-yritykselle uusia digitaalisen myynnin kanavia. Touko-/kesäkuussa alkavat valmennukset keskittyvät tavara- ja palvelumyynnin lisäksi digitaalisten palveluratkaisujen kehittämiseen.

Valmennuksien avulla vältymme useilta konkursseilta ja häiriötilanteen aikaisilta irtisanomisilta. Häiriötilanteen aikaiset kehittämistoimet näkyvät myös yritysten kilpailukyvyn parantumisena myös Koronakriisin jälkeisessä ajassa.

Digimyynnin valmennusten lisäksi tarjoamme kaikille yrityksille avoimia yrittäjien ja johdon henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen ryhmävalmennuksia. Valmennusten tarve on tullut esille BusinessOulun kriisiajan asiakaspalvelun yhteydessä. BusinessOululla on satoja asiakaskontakteja päivittäin. Yhä useammin keskustelu siirtyy yrittäjien henkiseen jaksamiseen. Kriisiajan työhyvinvoinnin hallinnan valmennuksilla pyrimme tavoittamaan 100-150 yrittäjää ja yritysjohtajaa.

Toteutusaika: 1.5.2020-31.3.2021

Osaamo

Osaamo-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat väestön työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisena päätavoitteena on helpottaa uusilla ratkaisuilla työnantajien rekrytointia ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Osaamossa mukana olevat toimijat kehittävät matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden kanssa, jotta osaamisen kehittämisen haasteisiin, kohtaanto-ongelmiin ja palvelutarjonnan sirpalemaisuuteen löydetään uusia toimintamalleja. Hanke kehittää uudenlaista Ohjaamo-mallia, jossa huomioidaan aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymisen, jatkuvan oppimisen, työllistämispalveluihin osallistumisen ja yrittäjyyden osalta. Malli huomioi myös työnantajien tarpeet osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen.

Hankkeessa ja sen kautta kehitettävässä toiminnassa hyödynnetään eri alueilla valtakunnallisesti jo syntyneitä tai kehitteillä olevia työllisyyden ekosysteemejä ja olemassa olevia resursseja. Työllisyyden ekosysteemiin kuuluvat kaupunkitoimijat, ELY-keskukset, TE-toimistot, KELA ja niiden muodostamat erilaiset monialaiset palvelurakenteet sekä alueiden oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Ekosysteemissä kaupunkien toteuttamat ja ylläpitämät palvelut sisältävät erilaisia työllisyys-, koulutus-, elinkeino-, sosiaali-, terveys- ja vapaa-ajan sekä neuvonta- ja tiedotuspalveluja.

Hankkeessa mukana: Oulun kaupunki (päätoteuttaja), Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki.
Espoon kaupunki osallistuu hankkeen toimintaan ns. ulkopuolisena benchmark-kumppanina, mutta sillä ei ole omaa osahanketta kokonaisuudessa.

Kesto: 1.4.2020-31.12.2021
Budjetti: 1 569 654 euroa

aina-loytyy-polku-sotelle_osaamo-tampere.pdf
askeleet-asiakaslahtoiseen-omavalmentajuuteen-valmennusmateriaali-_osaamo-laurea.pdf
cv-videot-omalla-kielella_-helsinki.docx
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_ar_4_cc.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_ar_4_cc_press.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_eng_paino.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_eng_vedos1.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_fin_paino.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_fin_web.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_rus_4.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_rus_4_press.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_somali_paino.pdf
hki_tyollisyyspalvelut_cv_maahanmuuttajille_ohje_somali_vedos1-1.pdf
osaamo-hankkeen-ulkoinen-arviointi_loppuraportti.pdf

Oulu Talent Hub

Yhä useampi Oulun seudun yrityksistä kokee osaajapulan kasvun esteenä. Vuonna 2019 tehdyn osaajatarvekyselyn mukaan Oulun seudun ICT yritykset ilmaisivat tarpeekseen 5 000 uutta työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Pohjois-Suomeen on odotettavissa suuria investointeja esimerkiksi energia-, bio- ja kaivosaloille. Myös nämä suurhankkeet tarvitsevat merkittävästi uutta työvoimaa. Yksi mahdollinen ratkaisu osaajapulaan löytyy alueen oppilaitoksista, joissa opiskelee n. 1 100 kansainvälisiä tutkinto-opiskelijaa.

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien työllistymispolkuja sekä edistää heidän työllistymistään alueen yrityksiin. Toimenpiteillä vahvistetaan yleisesti Oulun alueen tunnettavuutta sekä vetovoimaisuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa tuomalla viestinnässä esille mm. alueen tarjoamia uramahdollisuuksia.

Hankkeessa luodaan toimintatapoja joiden avulla yritykset saadaan entistä vahvemmin mukaan kansainvälisten osaajien opintoihin jo alkuvaiheesta lähtien. Konkreettisina toimenpiteinä yritysten ja opiskelijoiden kohtauttamiseksi toteutetaan mm. yleisinfoja, teemakohtaisia verkostoitumistapahtumia sekä yritysvierailuja. Tapahtumat toteutetaan vuosikellomaisesti jatkuvana ja suunnitelmallisena toimintana.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös yritysten kansainvälistymisvalmiuksiin, kansainvälisten osaajien tuomaan lisäarvoon liiketoiminnalle sekä tuetaan yrityksiä näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan yritysten yleiseen asenneilmapiiriin sekä tuetaan työnantajien kyvykkyyttä rekrytoida kansainvälisiä osaajia.

Hankkeen tuloksena luodaan ekosysteemimäisesti toimiva verkosto sekä toimintamalli, joka kokoaa yhteen ja kehittää kansainväliseen rekrytointiin liittyviä mahdollisuuksia sekä palveluita alueella.

Toteutusaika: 1.2.2021- 31.1.2023
Budjetti: 435 787 euroa
Hankkeen toteuttajat: BusinessOulu, Oulun yliopisto, OAMK, OSAO ja Oulun Kauppakamari

Oulu Talent Hubin verkkosivut

Lisätietoja:

Salla Hirvonen
asiantuntija, kansainvälisten osaajien rekrytointi, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen
040 726 1842
salla.hirvonen@businessoulu.com

Oulun Ohjaamon kehittämishanke

Hanketyyppi: Oulun kaupungin hanke
Salkku: Työllisyyssalkku 2014-2020

Projektissa jatkokehitetään Oulun Ohjaamon monialaista yhteistyötä ja palvelua maakuntauudistuksen myötä mukaan tulevien uusien toimijoiden kanssa. Projektin kautta uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä nykyisten TE-palveluiden ja työllisyys-, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä KELAn kanssa ja kehitetään yhdessä tulevassa maakuntauudistuksessa toimivaa toimintamallia nuorten ohjautumiseksi ja palvelemiseksi. Kun mallia kehitetään alusta lähtien yhdessä, on toimintamalli valmiina ja selkeänä, kun muutos tapahtuu ja palveluita tuotetaan uudella tavalla. Nuorten palveluita tuotetaan jatkossakin monialaisesti, matalalla kynnyksellä ja helposti saavutettavina. Nuorille luodaan valmiit ja selkeät palvelupolut ja vältetään katkeamat palveluissa uudistuksen aikana. Lisäksi projektissa kartoitetaan mahdolliset uudet palveluntuottajat ja myös heidän kanssaan käydään läpi Ohjaamon toimintaperiaatetta ja kehitetään yhdessä palvelumallia nuoren tukemiseksi moniammatillisesti yhdessä.

Projektin tavoitteet:

Projektin tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen sosiaalisen kuntoutuksen, palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin asiakkaan tarpeista lähtien. Projektissa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa, edistetään työn ja nuoren työvoiman kohtaamista sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa.

Projektin odotettavissa olevat tulokset:

Uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Projektin aikana mallinnetaan toimintamalleja ja prosesseja, jotka ovat maakuntauudistuksen toteutuessa mahdollista juurruttaa maakunnallisesti. Tätä kautta mahdollistetaan nuorten palveluiden tuottaminen jatkossakin monialaisesti, matalalla kynnyksellä ja palvelut pidetään helposti saavutettavina, luodaan nuorille valmiit ja selkeät palvelupolut ja vältetään katkeamat palveluissa uudistuksen aikana.

Projekti auttaa nuoria työllistymään ja hakeutumaan koulutukseen. Byströmillä on suora polku jatkuvaan ja sujuvaan koulutukseen hakeutumiseen ja osaksi Byströmin toimintaa on luotu malli, jolla nuorta ja työnantajaa tuetaan työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja nuori saa uudenlaisissa oppimisympäristöissä tarvitsemansa yksilöllisen tuen.

Uusilla digitaalisilla keinoilla tehostetaan palveluohjausta

Kustannukset ja rahoitus:

Kokonaiskustannukset 750 086 €. Rahoittajina Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) 75 % ja Oulun kaupunki 25 %.

Käsittelyvaihe: Käynnissä

Aloittamispvm: 1.8.2018
Päättymispvm: 31.12.2020

Rahoittajat:
Keski-Suomen Ely-keskus, Oulun kaupunki

Toteuttajat: Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut

Lisätiedot:

Sanna Kangosjärvi
palvelupäällikkö, osaaminen ja rekrytointi
044 703 1632
sanna.kangosjarvi@businessoulu.com

Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke

Hanketyyppi: Oulun kaupungin hanke
Salkku: Työllisyyssalkku 2014-2020

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tuottamisessa ja tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Projektin tavoitteet:

Tukihankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää muutosta varmistamalla, että kokeiluorganisaation johto ja sitä toteuttava henkilöstö saavat ajantasaista tietoa sekä uusia välineitä asiakaspalvelutyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi työllisyyskokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Muutosprosessia tukemalla varmistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen sekä työssäjaksamisen tukeminen uusien, asiakaspalvelua ja työllistämistyötä koskevien toimintamallien kehittyessä.

Projektin odotettavissa olevat tulokset:

Luodaan edellytykset sujuvalle palvelulle ja vaikuttavalle palveluyhteistyölle TE-hallinnon ja kokeilukuntien eri palvelualueiden (ml. hyvinvointi-, koulutus-, sivistys- ja kulttuuripalvelut) sekä Kelan ja alueen oppilaitosten kanssa. Kehitetään toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä edesautetaan kokeilussa toimivien organisaatioiden ja henkilöstön sopeutumista uuteen, muuttuvaan työkulttuuriin sekä uusiin työn tekemisen tapoihin ja toimintamalleihin henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää tiedolla johtamista sekä siihen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeessa kootaan ja hankitaan kokeilun toiminnasta ja toteutuksesta tietoa ja malleja palveluiden jatkuvan kehittämisen sekä henkilöstön johtamisen, kouluttamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Välittömänä tuloksena kuntakokeilun johto ja henkilöstö saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa sekä tukea kuntakokeilun mukana tuomien muutosten tavoitteista, toteutuksesta sekä suunnitteilla olevista uusista palveluista ja toimintamalleista. Kokeilussa työskentelevän henkilöstön osaaminen kasvaa ja kehittyy vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jonka tuloksena voi syntyä myös uusia innovatiivisia palveluratkaisuja kokeilun asiakaskohderyhmälle. Pidemmän aikavälin tuloksina työllisyyden kuntakokeilussa työskentelevän henkilöstön työn tuottavuus paranee, työurien pidentyminen mahdollistuu ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät.

Hankkeen toimenpiteinä mm. toteutetaan ja järjestetään koulutuksia ja valmennuksia henkilöstölle ja sidosryhmille kokeilussa tarvittavan uudenlaisen osaamisen kehittämiseksi ja yhtenäisen toimintakulttuurin muodostumisen tueksi. Varsinaisena kohderyhmänä on noin 200 kuntakokeiluun toteuttamiseen, suunnitteluun tai johtamiseen osallistuvaa henkilöä.

Kustannukset ja rahoitus:

Kokonaiskustannukset 326 160 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 80 % ja kuntakokeilun kunnat (BusinessOulu -liikelaitos vastaa) 20 %.

Käsittelyvaihe: Käynnissä

Aloittamispvm: 1.9.2020
Päättymispvm: 30.4.2023

Rahoittajat:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki/BusinessOulu -liikelaitos

Toteuttajat: Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut

Lisätietoja: Marjo Pekkonen, projektipäällikkö (p. 040 183 1025) tai Tuomas Koskela, projektikoordinaattori (p. 040 485 0335).

Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, PALO /Oulu

Työkykyohjelma 2019-2023 on osa työllisyystoimien kokonaisuutta

BusinessOulu työllisyyspalvelut ja hyvinvointipalvelut toteuttavat yhdessä PALO -Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille – hankkeen osana Työkykyohjelmaa 1.11.2020-31.12.2022 Oulussa.

PALO toimii yhteistyössä 21 muiden Työkykyohjelman osahankkeiden kanssa. Hankkeen toteuttajina ja yhteistyötahoina ovat Oulun kaupunki, Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, työnantajat ja kolmannen sektorin toimijat

STM on myöntänyt Oulun kaupungille 1 200000 euroa valtioavustusta PALO – hankkeelle osana sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriö kanssa toteuttamaa Työkykyohjelmaa. STM: n valtionavustushankkeet kehittävät ja ottavat käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Työkykyohjelman tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat:

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena.
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Ohjelmassa työkyvyn ja työllistymisen tuki integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Oulun osahankkeen PALOn tavoitteena on luoda monialainen ja integroitu palvelumalli, jossa osatyökykyisten palvelut rakennetaan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi yhdessä hankkeen kumppaneiden kanssa. PALOssa tuetaan ja vahvistetaan osatyökykyisen aktiivista osallistumista sekä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Työkyvyn ja työllistymisen tukemiseksi pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta.

Työkykyohjelma: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma

Hankkeeessa tuotettuja videoita:

Johdanto

Kuinka päästä työllistymisen polulle

Ennen rekrytointia

Yhteisövaikuttavuus työikäisten palveluissa, osa 1

Yhteisövaikuttavuus työikäisten palveluissa, osa 2

StartUp 2.0 Innovaatiokoulutus

StartUp 2.0 Innovaatiokoulutus -hankkeen tavoitteena on saattaa ideoita, osaajia ja sovellusalueita yhteen tavalla, joka tuottaa alueelle uusia liiketoimintalähtöjä ja -sovelluksia, mahdollisuuksia ja ideoita. Hankkeessa muodostetaan valmennusmalli hyödyntäen toimialojen rajapintoja, työmarkkinoilla vapaana olevien henkilöiden osaamista ja innovatiivisia valmennusratkaisuja. Toimenpiteillä vahvistetaan työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta osallistamisen ja innovatiivisten menetelmien avulla. Hanke luo integroidusti uusia toimintamalleja ja palveluja, joilla tehostetaan innovaatioympäristön toimijoiden välistä yhteistyötä, samoin kuin yhteistyötä työllistämispalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteillä aktivoidaan kokeneiden ammattilaisten pääsyä takaisin työelämään ja parannetaan osallistuvien henkilöiden innovaatiovalmiuksia sekä substanssituntemusta muiltakin kuin omalta perinteiseltä alalta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. työttömäksi joutuneet tai joutumassa olevat kokeneet ammattilaiset, perustamisvaiheessa olevat yritykset eri innovaatioympäristöissä ja soveltuvin osin myös alueen innovaatioympäristössä toimivat yritykset ja muut toimijat.

IdeaSprintti on n. viikon kestävä fasilitoitu työpaja, jossa haetaan uusia ratkaisuja asiakasyritysten todellisiin kehittämiskohteisiin. Ratkaisujen on tarkoitus olla monistettavia ja kehittäjilleen uutta liiketoimintaa tuottavia. Tarkoitus on, että haasteita ratkova tiimi saa nopean palautteen ideastaan ja voi jatkaa kehitystyötä varsinaisen IdeaSprintin päättymisen jälkeen. Innovaatiovalmennus on kestoltaan 4-6 viikkoa. Se saattaa yhteen eri alojen ideoita, osaajia ja sovellusalueita ratkomaan asiakasorganisaatioiden haasteita tavalla, joka tuottaa uusia liiketoimintalähtöjä, osaajatiimejä, mahdollisuuksia ja ideoita. Tärkeää on valmennukseen osallistuvien henkilöiden mahdollisuus itse havainnoida asiakkaan aidossa ympäristössä, mikä edesauttaa haasteen syvällisempää työstämistä.

Toteutusaika: 1.4.2015 – 31.12.2018
Budjetti: 558 033 €, josta EU-rahoitusta 390 623 €

Lisätietoja:
Pirjo Koskiniemi
innovaatiopalvelut, BusinessOulu
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
Puh. 040 592 5375

Talent Attraction

Hankkeen tavoitteena on muun muassa aktivoida Suomessa olevia potentiaalisia ulkomaisia osaajia, houkutella ulkomaisia osaajia valituista kohdemaista Suomeen sekä kehittää alueen vetovoimatekijöiden markkinointia kansainvälisten osaajien näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena luodaan toimintamalli, jolla kansainvälisiä osaajia voidaan hyödyntää suomalaisten pk- ja kasvuyritysten kasvun ja kansainvälistymisen voimavarana. Lisäksi hankkeen aikaisilla toimilla tuetaan yritysten vientiverkostojen syntymistä.

Toteutusaika on 01.02.2018–31.01.2020.

Koko hankkeen budjetti on 399 702 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 279 853 euroa.

Lisätietoja: Auli Kangas, markkinointipäällikkö, 050 588 7755 auli.m.kangas@businessoulu.com

Tapahtumien Hubi

Vuosina 2016–2018 toteutettu Tapahtumien Hubi -hanke vauhditti Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumien välistä yhteistyötä ja toi uutta tehoa tapahtumatoimialalle. Hankeessa toteutettiin tapahtumien yhteismarkkinointia, vakiinnutettiin kävijäkyselyt osaksi tapahtumien yleisötyötä ja järjestettiin ajankohtaista koulutusta tapahtumajärjestäjille.

Hanke järjesti 15 koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta, Tapahtumien klubeja, joiden teemat vaihtelivat ympäristötietoisuuden lisäämisestä sponsorihankintaan. Verkoston ansiosta tapahtumajärjestäjien välinen yhteistyö lisääntyi hankkeen aikana.

Alueen festivaaleista vain murto-osa oli aiemmin toteuttanut yleisölleen kävijäkyselyjä. Hankkeessa käynnistettiin tapahtumien säännöllinen seuranta kävijäkyselyjen avulla. Yhteensä yli 20 tapahtumaa ja festivaalia teetti kävijäkyselyn ja yli 10 tapahtumaa kaikkina kolmena hankevuonna. Säännöllisten kävijäkyselyjen avulla festivaalit oppivat tuntemaan yleisönsä paremmin ja tavoittamaan kohderyhmänsä. Kävijäkyselyjen tuloksia pystytään hyödyntämään niin markkinoinnissa kuin kumppanuuksien ja rahoituksen hankinnassa.

Hankkeessa toteutettiin 14 pilottia 45 000 eurolla. Ne antoivat tapahtumille mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia ratkaisuja toimialan ongelmiin. Piloteilla edistettiin kulttuurisponsorointia, uusia tuotantomalleja ja tapahtumamarkkinointia. Esimerkiksi Raahen Rantajatsit ja Elojazz toteuttivat yhteisen kansainvälisen markkinointikokeilun ja Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Polar Bear Pitching tekivät yhteisen PolAir-markkinointivideon, jota levitettiin kansainvälisesti. Pilottitulosten perusteella vähäinenkin kannustinrahoitus uusiin avauksiin tapahtumatoimialalla kannattaa ja edistää uusien kumppanuuksien syntymistä.

Hankkeen avulla tehtiin myös verkoston yhteistä tapahtumamarkkinointia. Festivaaleilla on harvoin resursseja markkinoida valtakunnallisesti, kansainvälisestä markkinoinnista puhumattakaan. Yhteismarkkinointikokeiluja tehtiin aina Oulun juhlaviikkojen mobiiliapplikaatiosta festivaalien pop up -näyteikkunana Oulun keskustassa toimineeseen Festaarioon.

Kulttuurifestivaaleista yli 20 miljoonan talousvaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle

Hankkeessa myös selvitettiin tapahtumien taloudellisia vaikutuksia ja tutkittiin asiakasymmärryksen lisäämistä tapahtumamarkkinoinnissa. Tutkimukset toteutettiin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mikko Rytkösen laajan taloustutkimuksen mukaan kulttuurifestivaalit ovat merkittäviä Pohjois-Pohjanmaan taloudelle, sillä ne tuottavat alueelle yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Jokainen julkisen sektorin festivaaleihin sijoittama euro tuottaa lähes seitsemän euron arvonlisäyksen aluetalouteen.

Suurimmat vaikutukset tulevat kävijöiden ostamien palveluiden kautta. Festivaalit tuovat lisää asiakkaita alueen ravintola- ja majoituspalveluille.

Tutkimuksen mukaan festivaalien järjestämisestä saadaan alueelle suuremmat taloudelliset hyödyt, kun kehitetään tapahtumaverkostojen yhteistyötä, vahvistetaan festivaalien alihankkijaverkostoa ja kehitetään tapahtumien vuosikelloa ympärivuotiseksi, jolloin pystytään houkuttelemaan alueelle yhä enemmän tapahtumamatkailijoita.

Kulttuurifestivaalien aluetaloudelliset vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla

Milla Leinosen tutkimus puolestaan lisäsi asiakasymmärrystä tapahtumien markkinointiin. Hän perehtyi Oulun juhlaviikkojen markkinointiviestintään ja selvitti kohderyhmähaastattelujen avulla, mitkä seikat vetoavat nykyisiin ja potentiaalisiin tapahtumakävijöihin.

Asiakasymmärryksen lisääminen tapahtumien markkinointiviestinnän tueksi: Tapaus Oulun juhlaviikot


Tapahtumien Hubi 2016–2018 oli Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hanke, jonka päärahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen päätoteuttaja ja -hallinnoija oli BusinessOulu ja osatoteuttaja Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry, joka tunnetaan elokuisia festivaaleja koordinoivana Oulun juhlaviikkoina. Hankkeen budjetti oli 620 000 euroa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Taina Ronkainen 040 6211249

Tuotannollisen toiminnan Uusi Aalto

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea korkean jalostusasteen tuotannollisen toiminnan uusiutumista ja luomista Oulun seudulla. Kohderyhmänä ovat nykyiset yritykset yritysryppäinä ja arvoketjuina yli toimialarajojen. Yritykset voivat

 1. toimia jo alueella tai
 2. yritykset ovat siirtämässä tuotantoa muualta Oulun seudulle tai
 3. yritykset ovat aloittamassa tuotantotoimintaa Oulun seudulla.

Keskeiset toimenpiteet ovat:

 • think tank -toiminnan aloittaminen tuotannollisen toiminnan kilpailuedellytysten luomiseksi Oulun seudulla
 • tuotannollisen toiminnan aloittaminen, arvoketjut ja yritysryppäät
 • uudet tuotantotoiminnan tavat, teollinen internet, digitalisaatio, automaatio sekä logistiikka ja laatu
 • osaamisen kehittäminen ja tutkimus

Toiminnan tuloksena odotetaan

 • korkean jalostusasteen tuotannollisia investointeja ja työpaikkoja valituille aloille ml. teollisen internetin, automaation ja digitalisoinnin hyödyntäminen
 • uusia tuotantotoiminnan tapoja, jotka perustuvat synergia-, tuottavuus- ja laatuetuihin, joilla edelleen saadaan madallettua investoinnin suuruutta ja kynnystä
 • uusia tuotannollisen toiminnan yritysryppäitä (Hubs for Collaborative Manufacturing)
 • nykyisten vapaana olevien tuotantotoimintaan soveltuvien tilojen täyttämistä.

Hankkeen toteutusaika on 26.9.2014–30.6.2016 ja sitä rahoittavat Euroopan Aluekehitysrahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja BusinessOulu.

Lisätiedot: Olli Lukkari, projektipäällikkö, olli.lukkari@businessoulu.com, 040 593 7465
Aarne Kultalahti, innovaatiopäällikkö, aarne.kultalahti@businessoulu.com, 044 703 1239

Tuottava muutos

Tuottava muutos -hankkeen tavoitteena on kehittää alueen yrityksiä kokonaisvaltaisesti ja löytää keinoja, joilla
yrityksistä saadaan ketteriä ja kilpailukykyisiä edelläkävijäyrityksiä. Hankkeella vahvistetaan muun muassa
avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista sekä henkilöstön johtamista ja työhyvinvointia.

Hankkeen toteutustapana ovat valmennukset, workshopit, ajankohtaisista aiheista järjestettävät tilaisuudet sekä
yrityskohtaisesti räätälöidyt asiantuntijapalvelut. Erityistä huomiota kiinnitetään myyntiosaamisen kehittämiseen ja kansainvälistymis- ja vientiaktiviteettien lisäämiseen.

Hankkeen kohderyhmää ovat ensisijaisesti innovatiivisten yritysten perustamista suunnittelevat henkilöt ja tiimit,
alueen lupaavimmat startup-yritykset ja niiden henkilöstö sekä kasvua ja kansainvälistymistä hakevat pk-yritykset ja niiden henkilöstö.

Tuottava muutos -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä BusinessOulu, ja sen toteutusaika on 1.4.2015–30.9.2018.

Lisätiedot: Janne Kärkkäinen, projektipäällikkö janne.karkkainen@businessoulu.com,040 596 6838
Markku Uimonen, yrityskehitysasiantuntija, markku.uimonen@businessoulu.com, 044 7031 315

Turvapaikansaaneiden yrityskotoutus

Ouluun saapui vuoden 2015 aikana noin 4 000 turvapaikanhakijaa, joista hiukan alle puolet saanee turvapaikan. Saapuneissa turvapaikanhakijoissa on tavoitteeltaan ja osaamistaustaltaan erilaisia henkilöitä. Yksi merkittävä keino integroida tulijoita yhteiskuntaan on mahdollistaa henkilön osaamistaustaan liittyvä yritystoiminta. Tämä tapahtuu muun muassa tukemalla maahanmuuttajien yrityksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Olennaista on tavoittaa myönteisen turvapaikkapäätöksen Suomeen saaneet henkilöt nopeasti, jotta toimettomuuden luomat negatiiviset vaikutukset minimoidaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää turvapaikansaaneiden maahanmuuttajien yritysneuvontapalveluja vastaamaan meneillään olevan maahanmuuttoaallon tarpeisiin, kartoittaa kansainvälisiä vientiverkostoja ja invest in -mahdollisuuksia myönteisen päätöksen saaneiden keskuudessa, kerätä tietoa turvapaikansaaneiden startup-yrittäjyyteen liittyen ja pilotoida maahanmuuttajien yrittäjyysvalmennusta valikoituneille myönteisen päätöksen saaneille henkilöille. Palvelu on kohdennettu Oulun alueelle ja Pohjois-Suomeen saapuneille turvapaikansaaneille henkilöille.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–31.8.2018 ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus) ja BusinessOulu. Budjetti on 295 512 €, josta EU -rahoitusta on 221 633 €.

Lisätietoja:
Dlovan Ishaya, yrityskehitysasiantuntija, dlovan.ishaya@businessoulu.com, 040 701 4541
Henry Koivukangas, projektipäällikkö, henry.koivukangas@businessoulu.com, 044 703 1303

VENTURE NOW -hanke tukee jatkosijoituksia hakevia yrityksiä

VENTURE NOW -projektin tavoitteena on voimakkaasti kasvuhakuisten ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien eri toimialoilla toimivien pk-yritysten jatkorahoituksen turvaaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat ne Oulun seudun yritykset, jotka ovat jo saaneet alkuvaiheen rahoitusta yksityissijoittajilta tai VC-rahastoilta, mutta tarvitsevat vielä lisärahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat:

 1. Asiakasyritysten sparraus jatkorahoitusneuvotteluihin sekä sparraustilaisuudet ja -tapahtumat
 2. VC-sijoittajien ja uusien rahoitusinstrumenttien sekä -lähteiden benchmarking
 3. Jatkorahoitusta hakevien yritysten ja riskirahoitusta tarjoavien sijoittajien matchmaking
 4. Sijoittajatilaisuuksien järjestäminen paikallisesti ja kansainvälisesti

VENTURE NOW -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) sekä BusinessOulu, ja sen toteutusaika on 1.10.2014–30.4.2018.

Lisätiedot: Martti Särkelä, yrityskehitysasiantuntija, 040 500 4213, martti.sarkela@businessoulu.com

 

Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi-ja terveysratkaisujen kehittämiseen

Hankkeen tavoitteena on kehittää OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla. Rakentuva TKI-ympäristö toimintamalleineen ja palveluineen edistää digitalisaatiota ja tuloksena syntyy yritysten ja palveluntuottajien tarpeita tukeva toiminnallisuus osaksi OuluHealth Labsia.

Hankkeen toimilla vahvistetaan yritysten digitalisaatiosiirtymää ja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen testausta ja innovaatiokumppanuutta. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön langattomien digiratkaisujen käyttöönoton tukemiseksi ja nopeuttamiseksi huomioimalla kestävän kehityksen tavoitteet ja sukupuolten tasa-arvon toiminnassaan. Hankkeeseen osallistetaan useita eri kohderyhmiä, sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntemus huomioiden. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia edistämällä ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.

Hanke on toimijoiden yhteishanke, jossa osatoteuttajina toimivat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin Business Oulu -liikelaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, OYS ja alueen yritykset osallistuvat hankkeen tarvemäärittelyyn, alkuvaiheen haastatteluihin ja työpajatyöskentelyyn. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteutusaika: 1.6.2021- 30.6.2023
Budjetti: 574 055 euroa
Hankkeen toteuttajat: Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin Business Oulu -liikelaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Projektipäällikkö: Jarmo Pääkkönen

Lisätietoa: https://www.oulu.fi/en/projects/smart-rdi-environment-digital-solutions-health-and-well-being

Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

innovaatiopäällikkö, toimintaympäristöjen kehittäminen -yksikön päällikkö

044 703 1239

Ota yhteyttä
Jarmo Lauronen

Jarmo Lauronen

palvelupäällikkö, yrityspalveluiden päällikkö

044 703 1307

Ota yhteyttä
Ari Saine

Ari Saine

rahoitusasiantuntija, digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen yrityksille, Smart City business, 5G/6G kaupungissa

044 497 3117

Ota yhteyttä
Mari Rautiainen

Mari Rautiainen

työllisyyspalveluiden päällikkö

044 703 1370

Ota yhteyttä