Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Palkkatukityöllistäminen

Mikä on palkkatuki?

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle tukemaan työttömän palkkausta. Palkkatukea voidaan myöntää työllistettäessä työtöntä henkilöä, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, alentunut työkyky tai joka on ollut pitkäaikaistyötön ja täyttänyt 60 vuotta.

Kenelle palkkatukea maksetaan?

Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, hyvinvointialueelle, yhteisölle ja muulle työnantajalle. Luonnolliselle henkilölle palkkatukea voidaan myöntää vain taloudelliseen toimintaan.

Millaiseen työhön palkkatukea voi saada?

Palkkatukea voi saada normaaliin työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Työ voi olla koko- tai osa-aikatyötä. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Miksi palkkatukea maksetaan?

Palkkatuetun tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytyksiä

Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.

Palkattavan henkilön tulee olla ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa kuten verot. Myös muiden laissa säädettyjen edellytysten tulee täyttyä.

Palkkatuen määrä ja kesto?

Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on 50 prosenttia palkkakustannuksista. ja tuen kesto 5 tai 10 kuukautta riippuen työllistettävän henkilön työttömyyden kestosta.

Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki on 70 prosenttia palkkakustannuksista ja tuen kesto 10 kuukautta. Tukiaikaa voidaan edellytysten täyttyessä jatkaa 24 kuukautta kerrallaan.

60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen palkkatukea voi saada 50 prosenttia palkkakustannuksista kerrallaan kahden vuoden ajaksi.

Työttömän työnhakijan työllistyessä oppisopimukseen palkkatukea on mahdollista saada koko koulutuksen ajalle.

Yhdistyksillä, säätiöillä ja rekisteröidylle uskonnollisilla yhdyskunnilla on edellytysten täyttyessä mahdollista saada 100 prosentin palkkatuki, joka myönnetään enintään 10 kuukauden ajaksi.

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan työllistämiseen myönnetään tukea ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tuki myönnetään, jos työllistettävä on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana, ja tuella palkattu henkilö työskentelee tuen saajan palveluksessa työsopimuksen mukaan vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta, ja lisäksi muut myöntämisen ehdot täyttyvät.

Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista 10 kuukaudelta, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalta.

Mistä ja milloin palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työvoimaviranomaiselta, yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelusta . Palkkatukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole. Kun palkkatuki on myönnetty, on mahdollista hakea myös kuntalisää.

Lisätietoa palkkatuesta

TE-palveluiden sivut, BusinessOulun sivut, Työ- ja elinkeinoministeriön sivut tai

BusinessOulun työllisyyspalvelut
p. 08 558 558 10
tyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com