Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

BusinessOulu tukee yritysten työllistämistä erilaisin rekrytointikynnystä madaltavin taloudellisin tukimuodoin. Kriteereiden täyttyessä tukia voidaan maksaa rekrytoitavan henkilön palkkakuluihin yrityksen palkatessa oululaisia työttömiä henkilöitä. Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta vahvistaa taloudellisten tukien myöntämisperusteet vuosittain.

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2023 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän myöntämisen kriteerejä on uudistettu palkkatukilain uudistuksen myötä 1.7.2023 alkaen. Työsuhteisiin, jotka alkavat 1.7. - 31.12.2023 välisenä aikana, sovelletaan Business Oulu –liikelaitoksen johtokunnan 30.5.2023 vahvistamia kriteerejä.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on:

  • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki,
  • vähintään 85 %:n työaika ja
  • työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
  Myöntämisen peruste |    Tuen enimmäismäärä   
|    Tuen enimmäiskesto   
  palkkatuki 50 % 500 eur / kk 10 kk
  palkkatuki vamma tai sairaus 500 eur / kk 10 kk
  palkkatuki oppisopimukseen 700 eur / kk 36 kk
  työllistämistuki 55 vuotta täyttäneelle    550 eur / kk 10 kk

Julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista.

Kuntalisän hakeminen

Jotta kuntalisää voi hakea, tarvitaan ensin työvoimaviranomaisen tekemä myönteinen palkkatukipäätös.

Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa@businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisä@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi/.

Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan palkkatukilainsäädännön mukaista työntekijälle työajan tai urakan suorittamisen perusteella maksettavaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa korotettuna kertoimella 1,23 työnantajan sivukulujen huomioon ottamiseksi.

Palkkauskustannuksiin ei lueta

  • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
  • palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain
  • mukaista päivärahaa tai korvausta
  • sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella tai perustuu työnantajan tulokseen.

Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

Hakemus kuntalisä palkkatuella työntekijän työllistävälle yritykselle (PK_111)

Kuntalisän maksatus

Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kk:n jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 500 €/kk, tai enintään 550 €/kk hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yrityksille

BusinessOulu tukee yritysten työllistämistä erilaisin rekrytointikynnystä madaltavin taloudellisin tukimuodoin. Kriteereiden täyttyessä tukia voidaan maksaa rekrytoitavan henkilön palkkakuluihin yrityksen palkatessa oululaisia työttömiä henkilöitä. Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta vahvistaa taloudellisten tukien myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2023 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki, vähintään 85 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Kuntalisää myönnetään enintään 700 eur/kk enintään 36 kk ajaksi, kun yritys työllistää oululaisen työttömän oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin.
Kuntalisän myöntämisen kriteerejä on uudistettu palkkatukilain uudistuksen myötä 1.7.2023 alkaen. Työsuhteisiin, jotka alkavat 1.7. - 31.12.2023 välisenä aikana, sovelletaan Business Oulu –liikelaitoksen johtokunnan 30.5.2023 vahvistamia kriteerejä.

Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä koulutuskorvaus otetaan kuntalisää myönnettäessä huomioon siten, että yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan palkkauskustannuksia.

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin työvoimaviranomaisen kautta. Palkkatukipäätöksen saatuaan yritys voi hakea kuntalisää.

Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä, oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta ja työsopimuksesta

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa@businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisä@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi/.

Kuntalisän saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen. Tuen suuruuteen vaikuttaa myös henkilölle maksettava lomaraha, joka tulee ilmoittaa hakemuksessa.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä korvausta (koulutuskorvaus) niiden kustannusten mukaan, joita työnantajalle arvioidaan koulutuksesta aiheutuvan.

Yritys vastaa työnantajavelvoitteista palkkatukitilitysten osalta (mm. poissaolojen seurannasta, vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa).

Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

Kuntalisän maksatus

Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2–3 kk:n jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 700 €/kk hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Lisätietoja:

Camilla Karvinen

Camilla Karvinen

palveluasiantuntija

040 358 2316

Ota yhteyttä