Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

Mikä kuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2024. Kuntalisää myönnetään niihin työnantajan kustannuksiin, joita ei voida kattaa palkkatuella, muun muassa palkan sivukuluihin. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2024 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän myöntämisen kriteerejä on uudistettu palkkatukilain uudistuksen myötä 1.7.2023 alkaen. Uusia myöntämiskriteerejä sovelletaan niihin palkkatukityösuhteisiin ja oppisopimustyösuhteisiin, joihin on myönnetty palkkatuki 1.7.2023 voimaan astuneen palkkatukilainsäädännön perusteella.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on:

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki,
 • vähintään 85 %:n työaika ja
 • työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
  Myöntämisen peruste |    Tuen enimmäismäärä   
|    Tuen enimmäiskesto   
  palkkatuki 50 % 500 eur / kk 10 kk
  palkkatuki vamma tai sairaus 500 eur / kk 10 kk
  palkkatuki oppisopimukseen 700 eur / kk 36 kk
  työllistämistuki 55 vuotta täyttäneelle    550 eur / kk 10 kk

Julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista. 

Oppisopimustyösuhteessa julkisten tukien (valtion palkkatuki, kuntalisä ja oppilaitoksen maksama koulutuskorvaus) eivät voi ylittää palkkauskustannuksia.

Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yrityksille

Mikä oppisopimuskuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2024. Kuntalisä myönnetään oppisopimustyösuhteeseen, jonka tavoitteena on ammatillinen perustutkinto.

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen perusteet

 • työvoimaviranomaisen oppisopimuskoulutukseen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 85 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään työehtosopimuksen mukainen palkka tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Oppisopimuskuntalisää myönnetään työnantajalle oppisopimuskoulutuksen keston ajan, kuitenkin enintään 3 vuotta.

Kuntalisän hakeminen

 1. Hae palkkatukea työvoimaviranomaiselta.
 2. Hae kuntalisää saatuasi palkkatukipäätöksen. Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.
 3. Lähetä alkuperäinen kuntalisähakemus liitteineen BusinessOulun työllisyyspalveluihin (osoite alla)

Palkkatukityössä tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta

Oppisopimuskoulutuksessa tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
 • Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä korvausta (koulutuskorvaus) niiden kustannusten mukaan, joita työnantajalle arvioidaan koulutuksesta aiheutuvan.
 • Yritys vastaa työnantajavelvoitteista palkkatukitilitysten osalta (mm. poissaolojen seurannasta, vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa).

Palkkauskustannuksiin ei lueta

 • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
 • palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa tai korvausta
 • sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella tai perustuu työnantajan tulokseen.

Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

Hakulomakkeet

Hakemus kuntalisä palkkatuella työntekijän työllistävälle yritykselle (PK_111)
Suostumusmalli tietojen luovutukseen (pdf)

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa@businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.
Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Viestit - Suomi.fi. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisa@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi/.

Kuntalisä tulee käyttää työntekijän palkkakulujen ja lakisääteisten työnantajakulujen kattamiseen.

Kuntalisän maksatus

Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2–3 kk:n jaksoissa. 

Esimerkkilaskelmia myönnettävän kuntalisän määrästä

Kuntalisällä tuettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan palkkatukilainsäädännön mukaista ennakonpidätyksen alaista palkkaa korotettuna kertoimella 1,23 työnantajan sivukulujen huomioon ottamiseksi.

Esimerkki 1, palkkatuettu työsuhde.
Työaika 100 % ja palkkatuki 50%.

  Palkkauskustannukset     |    Palkkatuki    
|    Kuntalisä     |    Tuet yhteensä    
  2952 1200 276 1476

Esimerkki 2, palkkatuettu työsuhde.
Palkkatuki 70 % palkkakustannuksesta, myönnetty vamman tai sairauden perusteella.

  Palkkauskustannukset     |    Palkkatuki    
|    Kuntalisä     |    Tuet yhteensä    
  2583 1470 467 1937

 

Esimerkki 3, oppisopimus.
Työaika 100%, palkkatuki 50 % palkkakustannuksesta ja koulutuskorvaus 70 € / kk.

  Palkkauskustannukset    |  Palkkatuki    
|  Koulutuskorvaus   |  Kuntalisä     |  Tuet yhteensä    
  2706 1100 70 700 1870

 

Lisätietoja:

Merja Kela

Merja Kela

palveluasiantuntija

040 538 2316

Ota yhteyttä