BusinessOulu - Mitä teemme

Rahoittajien logot

Datalla kilpailukykyä ja kasvua (Dataki)

"Datalla kilpailukykyä ja kasvua"-hankkeen tavoitteena on edistää Oulun seudun Pk-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa omien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä ja tukea yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tutkimusten mukaan yrityksillä on dataperustaisen liiketoiminnan kehittämistä vaikeuttavia haasteita datan hyödyntämisessä ja näiden haasteiden ratkaisemisen edellytyksenä on selkeän tilannekuvan luominen Oulun seudun Pk-sektorin tämän hetken digitaalisen dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista.

Hankkeen tavoitteena on:

  • selvittää Oulun seudun pk-yritysten nykyinen osaaminen, resurssit ja organisatoriset kyvykkyydet digitaalisen datan liiketoimintallisessa hyödyntämisessä
  • selvittää millaisia haasteita ja kehittämistarpeita yritykset näkevät digitaalisen datan hyödyntämisessä
  • koota tutkimuskirjallisuuden, raporttien ja selvitystyön perusteella hyviä digitaalisen dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen käytänteitä.


Hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan alueen pk-yrityksille ja muille toimijoille kohdistettava dataan pohjautuvan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tarvittavia toimenpiteitä toimijoiden osaamisen kehittämiseksi erilaisten lyhyiden webinaarisarjojen, workshoppien ja seminaarien avulla. Lyhyet tietoiskumaiset tapahtumat kohdennetaan erityisesti mikroyrittäjille, joille on vaikeaa irtautua liiketoiminnastaan pitempikestoisiin kehittämistoimiin. Hanke tuottaa myös mikro- ja pk-yrityssektorille tarkoitettua datalla johtamisen ja kehittämisen käyttöönottamista helpottavia materiaaleja verkkoon.

Hankkeessa tunnistetaan ja määritellään myös oppilaitosten osaamiseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä dataosaamisen kehittämistoimia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia alueen datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisosaamisen edistämiseen. Hankkeen tuloksena syntyy yritysten tarpeisiin pohjautuva, laaja kehityssuunnitelma Oulun seudun yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi liiketoiminnan analytiikkapohjaisen kehittämisen avulla.

Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritykset

Hankkeen budjetti: 436 056 €, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus 348 845 €.

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023

Yhteystiedot: Projektipäällikkö Antti Moilanen

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


 

Antti Moilanen

Antti Moilanen

asiantuntija, digitaalinen liiketoiminta, verkkokauppaosaaminen

040 153 5608

Ota yhteyttä