BusinessOulu - Mitä teemme

EtäAsema-hanke (ESR S22662)

Hankkeen taustaa

Digitaalinen kehitys ja erilaisten etäratkaisujen tarve haastavat monia eri kansalaisryhmiä sekä useita kansalaisjärjestöjä. Uudenlaista digitaalista osaamista tarvitaan palveluiden tuottamisessa, käyttämisessä ja hyödyntämisessä, erityisesti erilaisten poikkeusolojen aikana. Digitaalisten taitojen osalta heikommassa asemassa olevat kohderyhmät ovat työttömät työnhakijat ja kolmannella sektorilla toimivat työnantajat. Hankkeessa vastataan näiden kohderyhmien digitaalisiin osaamisvajeisiin. Digitaaliselle osaamiselle on tällä hetkellä tarvetta useimmilla toimialoilla ja tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Lisäksi hankkeen toiminnoilla tavoitellaan pitkän aikavälin vaikutuksia eri kansalaislaisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma tähtää digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja laajempaan käyttöönottoon, joiden avulla palvelun käyttäjä asioi sosiaali- ja terveyspalveluissa virtuaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä vaatii digitaalista osaamista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea kohderyhmien digitaalisen osaamisen kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena on myös tukea etäratkaisujen hyödyntämistä erilaisten palveluiden ja toimintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hankkeen aikana toteutetuilla toimenpiteillä pyritään vähentämään digitaalista syrjäytymistä ja eriarvoistumista sekä edistämään työnhakijoiden työelämävalmiuksia. Hankkeessa toteutetaan vaatimustasoltaan erilaisia koulutuksia ja valmennuksia aina perustason digitaidoista ohjelmointitaitojen syventämiseen.

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeen toimintojen tuloksena eri vaiheissa olevien työnhakijoiden digitaalinen osaaminen ja valmiudet käyttää etäratkaisuja kehittyvät. Työnhakijat voivat hyödyntää näitä taitoja työnhaussa, päästessään osaksi työelämää tai osallistuessaan jatkossa erilaisiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hankkeessa tuetaan siten välillisesti jatkuvan oppimisen tavoitteita. Myös kolmannen sektorin toimijoiden digitaalinen osaaminen ja valmiudet toimintojen toteuttamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä kasvaa.

Tämä edesauttaa kolmannen sektorin toimijoita kehittämään toimintojaan pitkällä aikavälillä siten, että ne pysyvät elinkelpoisina ja toimintakykyisinä myös erilaisissa poikkeusoloissa. Toimijat voivat myös joiltakin muilta osin nykyaikaistaa omia toimintakäytäntöjään kehittäessään toiminnoistaan entistä saavutettavampia ja asiakas-/osallistujalähtöisempiä. Hankkeen aikana opitut taidot ja toimintatavat jäävät osaksi hankkeeseen osallistuvien toimintaa.

Digipajan ja Fablabin toiminnot kehittyvät siten, että BusinessAsemalle muodostuu digitaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa jatkossa sekä paikan päällä tapahtuvan matalan kynnyksen digitaalisten taitojen opettelun että korkeamman tason osaamisen kehittämisen. Työnhakijat hyödyntävät opittuja taitoja jatkotyöllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien löytämiseksi myös tulevaisuudessa. Monipuolistuessaan toiminnot palvelevat entistä laajempaa joukkoa työnhakijoita, yrityksiä sekä erilaisia kansalaistoimijoita. Pitkällä aikavälillä tällä on vaikutusta yhdenvertaisuuteen digitaalisten taitojen, välineiden ja laitteiden hyödyntämisessä.

Kustannukset ja rahoitus: Kokonaiskustannukset 437 262 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 80 % ja Oulun kaupunki 20 %.

Toteutusaika: 1.1.2022-31.8.2023

Toiminta aloitettu: 1.3.2022

Rahoittajat: Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut

Lisätietoja: Olli Haapalahti, olli.haapalahti@businessoulu.com

Olli Haapalahti

Olli Haapalahti

projektipäällikkö, Digipajalta työelämään -hanke

040 702 1049

Ota yhteyttä