Yrityspalvelut palveluksessasi

Hiiliviisas kiertotalous

Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen vuoksi siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen on välttämätöntä. Yli 90 prosenttia talouteen tulevista materiaaleista on edelleen neitseellisiä. Tarve luonnonvarojen kestävälle hallinnalle on merkittävä, sillä luonnonresurssien louhinta ja prosessointi aiheuttavat noin puolet globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja valtaosan luontokadosta.

Sekä kansallisesti että Oulun kaupungilla on tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035. Tämä haastaa, mutta tuo toisaalta mahdollisuuksia myös Oulun seudun yrityksille. BusinessOulun asiantuntijat tukevat yrityksiä siirtymässä hiiliviisaaseen kiertotalouteen - ota yhteyttä!

Liity mukaan kiertotalousklusterin postituslistalle

LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Rahoittajalogot BusinessOulu, Ely, EAKR ja Vipuvoimaa

Hanketyyppi:
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Toteutusaika:
31.05.2021 – 31.8.2023.

Tausta:
Kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja ovat uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote palveluna, tuote- elinkaarien pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. Kiertotalous on siis kaikki toimialat läpileikkaava teema. Erityisesti Oulun seudun yritysten vahvalla ICT- ja teknologiaosaamisella on paljon annettavaa: digitalisaatio mahdollistaa uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen. Pk-yrityksillä ei aina kuitenkaan ole osaamista tai resursseja kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa. Hanke kokoaa yhteen kattavasti kiertotaloudessa jo selkeästi toimivat yritykset ja yritykset, joiden tuote, palvelu, teknologia tai osaaminen mahdollistaa kiertotalouteen siirtymisen ja kiertotalouden uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen.

Tavoitteet:

 • Auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan itsensä osana kiertotalouden ekosysteemejä kartoittamalla yritysten kiertotalouden tuote- ja palvelutarjontaa
 • Koota teemaryhmiä, joissa keskitytään ratkaisemaan tiettyjen asiakasryhmien kiertotaloushaasteita.
 • Auttaa yrityksiä löytämään kotimaisia ja kansainvälisiä kokeilu- ja pilottikohteita, asiakkaita, yksityisiä ja julkisia rahoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita.
 • Syventää yritysten kiertotalouteen liittyvää tietotaitoa, esim. strategioihin, liiketoimintamalleihin, teknologioihin, kasvumarkkinointiin, lainsäädäntöön, hiiliviisauteen tai rahoitukseen liittyen.
 • Kehittää yritysten kiertotalouteen liittyvää markkina- ja asiakasymmärrystä ja auttaa niitä kehittämään tuotteita, palveluita ja teknologioita, joille on kysyntää.
 • Ohjata yrityksiä hyödyntämään tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten rahoitus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista.
 • Vahvistaa yritysten kiertotalouteen liittyviä viestintä-, markkinointi-, ja brändinrakentamisen taitoja.

Toimenpiteet:
Tässä hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia (TP):

 • TP1: Klusterin muodostaminen ja yhteistyön fasilitointi
 • TP2: Asiakkuuksien ja kumppanuuksien rakentaminen
 • TP3: Viestintä ja hankehallinto.

Hyödyt ja vaikutukset:

 • Hankkeen tuloksena klusterissa toimii useita teemakohtaisia alaryhmiä ja klusterin yritysten määrä kasvaa.
 • Yritykset ovat löytäneet uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja saaneet rahoitusta.
 • Yritysten liikevaihto ja työntekijämäärä kasvavat.
 • Hankkeen tuloksena yritykset osaavat viestiä kiertotalouteen liittyvistä vahvuuksistaan ja ratkaisuistaan.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 272 964 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 % ja BusinessOulu 20 %.

Aloittamispvm: 31.5.2021
Päättymispvm: 31.8.2022.

Toteuttaja:
Business Oulu -liikelaitos

Lisätietoja:
Katri Luoma-aho, projektipäällikkö, katri.luoma-aho@businessoulu.com, p. 040 643 3826

CarbonWise

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan.

Tavoitteet

 • Mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjälkensä parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin pienentämiseen kuin keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota.
 • Kannustaa yrityksiä rakentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.
 • Edistää kaupunkiorganisaatioiden toiminnan kehittämistä hiiliviisaaksi alkaen valituista pilottikohteista. Oulussa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan BusinessAsemalla.
 • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
 • Osoittaa keinoja sille, kuinka kaupunkien hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja tuoda näkyville toimet kaupunkitasolla ja osaksi kaupunkilaisten arkea.

Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021

CarbonWisen starttiwebinaariin 5.10 esitykset:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, hiiliviisaat klinikat, 1. Hiiliviisas liiketoiminta:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 2: Roadmap kohti hiiliviisasta yritystoimintaa:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 3: Hiilijalanjälkija ympäristövastuullisuus:

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2
Webinaarin tallenne, osa 3

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 5: Hiiliviisaus osana yrityksen strategiaa

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 6: Hiiliviisaudesta viestintä

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 7: Hiiliviisauden brändäys

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 8: Yhteenveto, kertaus ja tulosten läpikäynti

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 9: Jatkumo kohti hiiliviisautta

Webinaarin tallenne

Digitaaliset ratkaisut vauhdittavat yritysten hiilineutraaliutta


Lisätietoja

Carbonwise, 6Aika

Projektipäällikkö, Oulu
Tiina Haapaniemi
tiina.haapaniemi@businessoulu.com
050 3023196

Katri Luoma-aho

Katri Luoma-aho

projektipäällikkö, LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hanke

040 643 3826

Ota yhteyttä
Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

vastuuhenkilö, avoimen innovaation palvelut

040 592 5375

Ota yhteyttä
Tiina Haapaniemi

Tiina Haapaniemi

asiantuntija, Työn Taitajat, osaamisen varmistaminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö

050 302 3196

Ota yhteyttä
Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

asiantuntija, avoimen innovaation palvelut, ennakointi

040 7050 473

Ota yhteyttä
Eija Hämäläinen

Eija Hämäläinen

toimialakoordinaattori, projektipäällikkö (Automotive-klusteri), toimialakohtaiset palvelut: cleantech, kestävän teollisen liiketoiminnan kehittäminen

040 703 5761

Ota yhteyttä