Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tavoitteena kokonaisvaltaiset ratkaisut työ- ja toimintakyvyn tueksi

Julkaistu 17.02.2022

PALO tuo palvelut asiakkaan luo

Usein ilmiöihin, joihin liittyy työ- ja toimintakyvyn heikentymistä ja useiden palveluiden käyttöä, ei riitä yksittäisen ammattilaisen ja asiakkaan välinen työskentely, vaan tarvitaan useamman alan asiantuntijatietoa. Jaettu asiantuntijatieto yhdistettynä asiakkaan kokemuksiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin on keskeistä kokonaisuuden kannalta.

Työskentelyote voi olla ennaltaehkäisevä, mutta myös korjaavaa työtä tarvitaan etenkin tilanteissa, joissa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn rajoitteisiin liittyy useita terveydellisiä ja sosiaalisia haasteita. Tilannetta asiakkaan arjessa voivat ylläpitää esimerkiksi kesken jääneet terveydentilan selvittelyt, epätietoisuus etuuksista, taloudelliset vaikeudet, päihteidenkäyttö, katkennut koulutus- tai työelämän polku, asumisen ongelmat, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa tai niiden puuttuminen.

Oulun kaupungin lapsiperheiden palveluissa on otettu onnistuneesti käyttöön yhteisövaikuttavuuden malli. Sen tavoitteena on tuoda palvelut asiakkaan luo, ei lähettää asiakasta palvelusta toiseen. Mallin soveltaminen myös työikäisten palveluihin vaatii oman aikansa, mutta työ sen rakentamiseksi on aloitettu ja sitä viedään yhdessä eteenpäin. Mallin kehittämiseksi kerätään palautetta ammattilaisilta ja asiakkailta, joiden avulla työskentelyä ja rakenteita voidaan muokata tarvittavaan suuntaan hankkeen aikana.

PALO (palveluintegraatio osatyökykyisille) -hanke on Oulun kaupungin hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden yhteistyössä toteuttama hanke. Hankkeen tavoite palveluiden joustavaan yhteensovittamiseen nousee halusta löytää sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden tarpeisiin vastaavia kokonaisvaltaisia ratkaisuja työ- ja toimintakyvyn tueksi sirpaleisten palveluketjujen sijaan. Näitä ratkaisuja etsitään koordinoidun ja suunnitelmallisen verkostotyön avulla.

PALO-hanke soveltaa systeemiajattelua yhteisövaikuttavuuden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yhteisövaikuttavuudessa toimijoiden yhteiset tavoitteet, yhteiset toimintaa arvioivat mittarit, vuoropuhelu, palautejärjestelmän hyödyntäminen ja organisaation tuki ovat keskeisessä roolissa. Näiden edellytysten toteutuminen vaatii erityistä huomiota, johon PALO-hanke keskittyy työikäisten palveluympäristössä.

Työikäisten palveluintegraatiomalli saattaa palveluita yhteen asiakaskoordinaation avulla. Verkoston koolle kutsuminen tapahtuu ammattilaisen toimesta - asiakkaan luvalla. Kunkin mukana olevan palvelun toimija voi ottaa yhteyttä PALO:n asiakaskoordinaattoriin joko konsultoidakseen asiakkaan asiassa tai kootakseen verkoston yhteiseen neuvonpitoon. Asiakaskoordinaattori kokoaa tilanteen kannalta tarpeenmukaisia toimijoita yhteen yli sektorirajojen ja sopii heille ensimmäisen työnjaollisen neuvonpidon asiakkaan kanssa.

Neuvonpidossa rakentuu yhteinen ymmärrys, tavoite ja konkreettinen suunnitelma asiakkaan tueksi. Sitoutumista toimintaan ja seurantaan tarvitaan jokaiselta ammattilaiselta. Myös asiakasta motivoidaan ja tuetaan sitoutumaan sovittuihin askeliin.

PALO-hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Työkyky-ohjelmaa, jonka tavoitteena on tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tueksi. Samalla vahvistetaan ammattilaisten työkykyosaamista.

Kati Västilä
Asiakaskoordinaattori
Sosiaalityöntekijä, YTM
Tuiran hyvinvointikeskus