BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Yliopiston osaaminen kiinnostaa yrityksiä mutta yhteistyö vaatii kehittämistä

Yliopiston osaaminen kiinnostaa yrityksiä mutta yhteistyö vaatii kehittämistä

Oulun yliopisto toteutti keväällä 2017 kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa yritysten mielipiteitä Oulun yliopistosta sekä yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön nykytilaa, kehityssuuntia ja tarpeita. Kysely toteutettiin Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutissa osana Oulu Innovaatioallianssin (OIA) toimintaa.

Kyselyyn vastasi 219 yrityksen edustajaa, joista puolet oli tehnyt yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Vastaajista suurin osa (80%) oli alle 50 hengen pk-yrityksiä. Lähes puolet oli 1-9 henkilön mikro- tai pienyrityksiä. Lähes kaikki vastaajat edustivat yrityksen johtoa tai asiantuntijoita.

Yhteistyö yritysten kanssa liittyi suurimmaksi osaksi opetukseen ja tutkimukseen. Koulutukseen liittyvään yhteistyöhön lukeutui tavallisimmin käytännön työharjoittelu yrityksessä, tai yritykselle tehty alempaan korkeakoulututkintoon tai maisterintutkintoon kuuluva opinnäytetyö sekä erilaiset opiskelijoiden kanssa tehdyt projektit ja toimeksiannot. Yrityksen edustajat olivat myös osallistuneet yliopiston opetukseen ja koulutukseen pitämällä esityksiä, luentoja ja työpajoja yliopiston opiskelijoille. Tutkimukseen liittyvään yhteistyöhön lukeutui tavallisimmin yliopiston tutkimushankkeisiin ja väitöskirjatutkimuksiin osallistuminen.

Lukumäärällisesti eniten yritysyhteistyötä oli Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun, teknillisen tiedekunnan sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan kanssa. Lisäksi Oulun korkeakoulujen yrittäjyyskeskus Business Kitchenin järjestämät tapahtumat ja seminaarit olivat monille vastaajista tuttuja. Kasvatustieteiden tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan kanssa yhteistyötä tehtiin vähiten.

Kiinnostava yhteistyökumppani, jolta halutaan enemmän tietoa

Yritysten mielikuvat Oulun yliopistosta nykyaikaisena edelläkävijänä tutkimuksessa, koulutuksessa ja innovaatioiden saralla olivat vahvoja ja sen akateemista ja tieteellistä asemaa pidettiin hyvänä. Yliopisto nähtiin yhtenä pohjoisen avaintoimijoista ja sen merkitystä koko Pohjois-Suomelle pidettiin tärkeänä. Yliopistoa pidettiin myös kansainvälisenä sekä luotettavana yhteistyökumppanina.

Heikkoutena nähtiin tiedon käytännön sovellettavuus ja kaupallistaminen. Yhteistyökumppanina yliopisto koettiin passiivisena toimijana ja yliopiston vaikutusta yritysten toimintaan pidettiin vähäisenä.

Useat vastaajista olivat kiinnostuneita mahdollisesta yhteisyöstä yliopiston kanssa, mutta tietoisuus erilaisista yhteistyömahdollisuuksista ja yliopiston yrityksille suunnatuista palvelusta oli hyvin vähäistä. Siinä missä yliopiston henkilökunnan asiantuntemusta pidettiin hyvänä, heidän heikko saavutettavuus, byrokratia ja hallinnollinen hitaus nähtiin esteinä mahdolliselle yhteistyölle. Vastaajat kuitenkin kokivat, että Oulun yliopisto on viime aikoina panostanut aiempaa aktiivisemmin yritysyhteistyöhön ja lisääntynyttä vuorovaikutusta pidettiin positiivisena.

Yliopistolta toivottiin omaa aktiivisuutta yritysyhteistyön rakentamiseksi, sekä avoimempaa ja aktiivisempaa viestintää esimerkiksi yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta sekä erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Myös uudistumishalua ja -kykyä peräänkuulutettiin yritysten ja yhteiskunnan toiminnan tukemiseksi. Aktiivista alumnitoimintaa pidettiin hyvänä väylänä ylläpitää ja kehittää yliopisto-yritysyhteistyötä.

Asiantuntemusta kaivataan tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi

Yliopiston asiantuntemukselle ja yhteistyölle nähtiin tarvetta tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistyössä. Yritykset olivat kiinnostuneita erityisesti myyntiin, markkinointiin, kansainvälistymiseen, digitalisaatioon sekä uusiin teknologioihin liittyvästä osaamisesta.

Yritykset olivat myös kiinnostuneita tarjoamaan yliopiston opiskelijoille työharjoittelupaikkoja. Osaavan henkilökunnan kouluttaminen yritysten tarpeisiin sekä uuden tiedon tuottaminen nähtiinkin yliopiston tärkeimpinä tehtävinä yritysten keskuudessa.

Kyselyn toteutti Nga Nguyen osana pro gradu -tutkielmaansa.

”Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Tulosten avulla pyrimme edelleen kehittämään yliopisto-yritysyhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi”, sanoo tutkija, projektipäällikkö Minna Törmälä Oulun yliopistosta.

Mikäli haluat kuulla lisää yhteistyömahdollisuuksista ja yliopiston yrityksille suunnatuista palveluista, tai haluat lisätietoja tutkimuksesta, ota yhteyttä: KTT, projektipäällikkö Minna Törmälä, Oulun yliopisto, minna.tormala@oulu.fi, +358 50 367 2091

Oulun Innovaatioallianssi (OIA) on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, Osekkin, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Luonnonvarakeskuksen ja Technopolis Oyj:n yhteenliittymä, joka vie Oulua maailman huipulle viidellä painopistealueella. Sen tavoitteena on luoda Oulun vetovoimaisuutta lisäävän innovaatioekosysteemin luominen, joka tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä.

www.ouluinnovationalliance.fi