Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Rahoituksen saatavuus parantunut ja sijoitussummat pienentyneet

Julkaistu 16.06.2015

Oulun seudulla toimiven nuorten kasvuhakuisten yritysten nykytilaa, vaikutuksia ja tehokkuutta tarkastelleen tutkimuksen mukaan rahoituksen saatavuus Suomessa ja erityisesti Oulun seudulla on kansainvälisesti erittäin hyvällä tasolla. Nuorten kasvavien yritysten rahoituksen saatavuus on parantunut entisestään. Toisaalta tutkimuksen yksi keskeisimpiä havaintoja oli myös se, että rahoitussummat ovat Suomessa ja erityisesti Oulun seudulla pieniä ja keskimääräiset sijoitussummat ovat pienenemässä sekä Oulun seudulla että valtakunnallisella tasolla.

Suomen talous ei ole toipunut maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. Suomessa on tapahtunut merkittäviä rakennemuutoksia erityisesti elektroniikka- ja metsäteollisuuden aloilla. Työikäisen väestön määrä on supistunut ja työn tuottavuuden kasvu on ollut vaimeaa. Finanssikriisin myötä myös Oulun seudulla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia erityisesti ICT-alalla. Koska alueen liiketoiminta ei enää rakennu muutaman suuren toimijan varaan, tulee Oulun alueen yrityspohjaa kehittää innovatiivisemmaksi.

Suomessa taloudellinen kasvu perustuu merkittävästi teknologiaan ja uusiin innovaatioihin. Innovaatiot lisäävät yritysten uusiutumiskykyä ja uusien liiketoimintojen kehittymistä. Taloudellinen kasvu tarvitsee lisäksi toimivia pääomamarkkinoita, koska innovaatiota luovat yritykset tarvitsevat rahoitusta. Kasvuyrityksillä on kansantalouden kannalta merkittävimmät ja nopeimmat vaikutukset, sillä ne lisäävät työllisyyttä, vaikuttavat kansantuotteen kasvuvauhtiin ja lisäävät tuottavuutta. Yrittäjyys ja kasvuyritykset ovat tällä hetkellä yksi mahdollinen ratkaisu työttömyyden kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Oulun kaupunki pyrkii osaltaan helpottamaan Oulun seudulla toimivien yritysten rahoituksen järjestymistä sijoittamalla yrityksiin eri sijoitusrahastojen kautta. Oulun kaupunki on mukana kuudessa eri rahastossa, jotka ovat Oulun seudun hyvinvointirahasto Ky, Inveni Life Sciences Fund I Ky, Vision+ Fund I Ky, Northern Start up Fund I ja II Ky sekä Teknoventure Oy.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten kasvavien yritysten rahoituksen nykytila, vaikutukset ja tehokkuus Suomessa ja Oulun seudulla. Yksi keskeinen havainto tutkimuksessa oli, että Suomessa on paljon mikroyrityksiä, mutta verrattain vähän nuoria kasvavia yrityksiä. Vaikka Suomen yrittäjyysympäristö on arvioitu Pohjoismaiden parhaaksi, Suomessa on vähän uusia yrityksiä verrattuna muihin Euroopan maihin. Nuoret kasvat yritykset sijaitsevat pääasiassa Uudellamaalla. Suhteutettuna yrityskantaan nuoria kasvavia yrityksiä on eniten Oulussa. Yrityskantaan suhteutettuna alueelliset erot ovat kuitenkin pieniä. Oulun seudulla sijaitsevat yritykset ovat kuitenkin keskimäärin kasvuhaluisempia kuin yritykset Suomessa keskimäärin.

Koska keskimääräiset sijoitussummat ovat laskeneet sekä Oulun seudulla että koko maassa, niiden vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Toisaalta useimmista rahastoista on tehty sijoituksia vasta lyhyen aikaa, joten niiden vaikutuksien arviointi on haastavaa. Rahastosijoitustoiminnan avulla alueelle on kuitenkin syntynyt useita uusia yrityksiä ja joidenkin olemassaolevien yritysten toiminta on voitu turvata. Rahoitusta saaneet yritykset ovat voineet kehittää yritystään, tehdä investointeja sekä tavoitella kasvua. Joissakin yrityksissä suhteellisen pienet sijoitussummat ovat kuitenkin olleet riittämättömiä tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi ja tavoitteden saavuttamiseksi.

Sjoitukset tuovat aina lisää uskottavuutta ja mahdollisia uusia rahoittajia yritykselle. Uutta rahoitusta voi kanavoitua yritykseen, kun mukana on yksityinen sijoittaja. Lisäksi rahoitusyhtiön mukanaolo tuo yritykselle näkyvyyttä. Myös lainansaanti pankista voi helpottua. Tällöin pienilläkin sijoitussummilla voi olla merkitystä yritysten menestymiseen. Mikäli yritys vielä saa pääomasijoittajan verkostot käyttöönsä, keskimääräistä pienemmilläkin sijoitussummilla voi olla vaikutuksia myös alueen talouteen. Rahastojen olemassaolo ja niistä tehtävät sijoitukset vaikuttavat joka tapauksessa positiivisesti Oulun seudun talouteen ja elinvoimaisuuteen. Sijoitustoiminta on tärkeää Oulun seudun tulevaisuuden kannalta.

Tutkimus toteutettiin toimeksiantona BusinessOululle ja vaikutuksia koskeva aineisto kerättiin rahoitusta saaneista yrityksistä teemahaastatteluiden avulla. Tutkimus on osa Marianne Jokitalon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitokselle tekemää talousieteen pro gradu -tutkimusta.