Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Palkkatuki uudistuu heinäkuussa

Julkaistu 21.06.2023

Heinäkuun alusta lähtien voimaan astuva uudistus yksinkertaistaa palkkatukisääntelyä, millä pyritään edistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisäämään palkkatuen käyttöä yrityksissä. Tavoitteena on, että työnantaja pystyy aiempaa paremmin ennakoimaan, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada. Lisäksi palkkatuen myöntäminen ja maksatus nopeutuu.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja kuntakokeilut voivat myöntää työnantajalle tukemaan työttömän palkkausta. Palkkatukea voidaan myöntää työllistettäessä työtöntä henkilöä, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, alentunut työkyky tai joka on ollut pitkäaikaistyötön ja täyttänyt 60 vuotta.

Uudistuksessa palkkatukiprosenttien määrät nousevat. Jatkossa ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on 50 prosenttia palkkakustannuksista.

”Myös 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen voi jatkossa saada tukea 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen henkilön työllistämiseen voi puolestaan saada 70 prosenttia tukea. Sadan prosentin palkkatuen myöntämisen perusteet säilyvät ennallaan. Tuen määrä on 100 prosenttia palkkakustannuksista korotettuna kertoimella 1,23”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Kari Pikkarainen.

Palkkatukea voi saada yleensä viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi

Palkkatukea myönnetään jatkossa pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi, ja kesto riippuu palkkatuella työllistyvän henkilön työttömyyden kestosta. Alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen palkkatukea voi saada 10 kuukauden ajaksi ja tukiaikaa voidaan edellytysten täyttyessä jatkaa 24 kuukautta kerrallaan.

60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen palkkatukea voi saada kerrallaan kahden vuoden ajaksi. Sadan prosentin palkkatuki myönnetään enintään 10 kuukauden ajaksi. Oppisopimukseen palkkatukea voi saada edelleen koko koulutuksen ajalle.

Uudistuksen myötä sama henkilö voi työllistyä palkkatuen avulla toiselle työnantajalle välittömästi edellisen enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen. Tukea ei kuitenkaan voi saada sama työnantaja saman henkilön palkkakustannuksiin ennen kuin edellisen tukijakson päättymisestä on kulunut kolme vuotta. Rajoitus ei koske alentuneesti työkykyisen palkkaamista palkkatuella.

Uudistettu palkkatuki kohdentuu palkkakustannuksiin

Heinäkuusta lähtien tukikelpoisina kustannuksina pidetään työntekijälle maksettavaa työaikaan tai urakan suorittamiseen perustuvaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä. Lisäksi mukaan luetaan säännölliseen työaikaan ja työolosuhteisiin liittyvät palkan lisät.

Työnantaja ei voi jatkossa tuella kattaa esimerkiksi sivukuluja, lomarahaa, työsuhde-etuja, verottomia tai verollisia korvauksia, lisä- tai ylityökorvauksia tai työaikapankin rahakorvausta.

55 vuotta täyttäneiden työnhakijoiden asema paranee

Heinäkuussa käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Työnantajalle voidaan myöntää tukea ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta.

Lisätiedot:
palvelupäällikkö Jukka Feodoroff, BusinessOulu, p. 040 612 7886, jukka.feodoroff(at)businessoulu.com
palvelupäällikkö Kari Pikkarainen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 348, kari.pikkarainen(at)te-toimisto.fi