Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Miksi data kannattaa ottaa vakavasti (ja osallistua valmennukseen)?

Julkaistu 20.12.2022

Vastikään valmistunut selvitys Oulun alueen datakyvykkyydestä kertoo, että yritysten datakyvykkyyksien kehittäminen on varsin kokonaisvaltainen tehtävä. Siinä tulee keskittyä paitsi järjestelmäarkkitehtuurien ja dataratkaisuiden kehittämiseen ja integrointiin, myös henkilöstöresurssien kasvattamiseen ja datatyön tekijöiden kouluttamiseen.

- Datakyvykkyys tarkoittaa datan tarkoituksenmukaista keräämistä, varastointia, hallintaa ja jalostamista sekä tulkinnan ja johtopäätösten raportointia. Pohjana on yrityksen datastrategia, jota kehitetään rinnakkain liiketoiminnan kanssa, Oamkin digitaalisen markkinoinnin lehtori Miikka Blomster taustoittaa.

Selvityksen mukaan parhaiten datalähteiden tunnistamisessa ja datan keräämisessä suoriutuneet yritykset olivat myös aktiivisesti kehittäneet toimintojaan dataohjautuvaksi ja datan rooli niissä oli varsin hyvin johdettu liiketoiminnallisen tarpeen perusteella. Toisessa päässä olivat yritykset, joilla oli puutteita liiketoimintojen ymmärryksen tehostamisen kanssa, eli ne eivät ihan suoraan ymmärtäneet millainen datan rooli toiminnoissa on ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Blomsterin mukaan yrityksillä on haaste datan hyödyntämisen laadukkaaseen toteuttamiseen, varsinkin osaamisresurssin näkökulmasta.

- Tämä on tietysti osittain yhteiskunnallinen haaste, johon voidaan alueellisesti vastata koulutuksella. Myös mikro- ja pienyritysten tarpeet tulee huomioida ja niille tulee kehittää ja suunnata koulutustarjontaa.

Miikka Blomster toimii Oamkissa digitaalisen markkinoinnin lehtorina.

Portaat tiedolla johtamiseen

Selvitykseen osallistuneissa yrityksissä organisaation strategia, toimintamallit ja data eivät useinkaan näyttäytyneet toisiaan tukevina. Sen tulkittiin johtuvan datatyön strategisen johdon puutteesta. Osaltaan tätä tuki myös havaittu osaamiskuilu datatyön tekijöiden ja yritysten ylimmän johdon välillä.

- Jotta datasta päästään laadukkaaseen tulkintaan ja johtopäätöksiin ja sitä kautta datan tehokkaaseen hyödyntämiseen, prosessia pitää johtaa systemaattisesti. Myös oleelliset datalähteet pitää tunnistaa, kun datamassat kasvavat, Blomster painottaa.

- Määrätietoisen, liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetun datan varastoinnin ja hallinnan pitää puolestaan mahdollistaa datan saaminen eri toiminnoista integroidusti päätöksentekoon, jotta eri toiminnoille voidaan määrittää mittarit ja raportoinnin keinot.

Selvityksen mukaan parhaimmissa organisaatioissa olikin selkeästi tunnistettu oleellisimmat datat, johtamisessa oli käytössä päivittäinen seuranta ja viikkotasoiset palaverit sekä toimenpidesuunnittelu. Osa yrityksistä koki olevansa hyvin perillä datan hyödyntämisestä, mutta dataan perustuvien johtamiskäytänteiden seuraamisjaksot saattoivat olla useiden kuukausien mittaisia tai data ei ollut liiketoimintojen kannalta oleellisinta dataa.

Maksuton valmennus johdolle ja asiantuntijoille

Datalla kilpailukykyä ja kasvua -hanke tarjoaa tammikuussa alkavan valmennuskokonaisuuden, jolla datakyvykkyyden kypsyyttä voidaan nostaa johdon ja asiantuntijoiden osaamisen kautta.

- Valmennuksen toteuttaa Loihde Advisory Oy, jolla on laaja kokemus datahankkeista sekä aihealueen kouluttamisesta. Valmennukset ovat osallistuvien yritysten järjestelmävalinnoista tai toimialoista riippumattomia, joten käytössä olevat järjestelmät eivät rajoita osallistumista tai valmennuksesta saatavaa hyötyä, BusinessOulun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija Antti Moilanen kertoo.

- Perinteisen valmennussisällön sijaan tarjolla on vuorovaikutuksellista koulutusta, joka sisältää harjoituksia, case-esimerkkejä ja koulutuksen jälkeen omassa työssä hyödynnettäviä työkaluja.

Kaksi eri koulutuskokonaisuutta samasta koulutusputkesta!

Johdon koulutusputki antaa hyvän ymmärryksen data- ja analytiikkakyvykkyyksistä yleisellä tasolla. Sitä tarvitaan yritysten johtamisessa ja aihealueen kyvykkyyksien rakentamisen mahdollistamisessa (priorisointi, rahoitus). Johdon sujuva osallistuminen mahdollistetaan tarjoamalla heille suunnatut osuudet verkkototeutuksena.

Asiantuntijoiden koulutusputki puolestaan rakentaa kattavan ymmärryksen data- ja analytiikkakyvykkyyksistä konseptuaalisella ja loogisella tasolla, jota tarvitaan aihealueen kehittämisen ohjaamiseen ja itse asiantuntijana toimimiseen.

Lue lisää Datalla johtaminen haltuun -valmennuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Lataa Datalla kilpailukykyä ja kasvua Oulun alueelle: selvitystyö Oulun alueen datakyvykkyydestä -materiaali täältä.