Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yrityspilotissa rahoitetaan seitsemän hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin

Julkaistu 11.12.2019

ELMO-yrityspilotin rahoitushakuun saatiin määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista seitsemän hanketta valittiin rahoitettavaksi. Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 euroa.

Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

ELMO-yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Uusi vaihe yhteistyössä käynnistyi vuonna 2018, kun Itä- ja Pohjois-Suomi valittiin Euroopan komission Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotointiin mukaan. Pilotoinnin keskiössä on älykäs erikoistuminen, jota tehdään sektori- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä. Pilotin ansiosta Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo ovat tiivistäneet yhteistyötään, joka hyödyttää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämää.

ELMO-yrityspilotista rahoitettavissa hankkeissa tuotetaan muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja metsäsektorin käyttöön, tähdätään sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen puun arvoketjussa sekä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseen. Arvioinnin perusteella valittuja pilottihankkeita toteutetaan kaikissa IP-alueen maakunnissa. Lisätietoa rahoitetuista piloteista on saatavilla täällä. Rahoitettujen hankkeiden kick-off järjestetään joulukuussa Helsingissä.

Pohjois-Pohjanmaalle rahoitettavat projektit

Myös pohjoispohjanmaalaisille yrityksille myönnettiin tukea ELMO-yrityshaussa. Oululaiset Sftec Oy ja Biomega Oy saivat rahoitusta Woodheat-projektiin, joka tähtää metsäpuubiomassan arvon nousuun. Kyseessä on yhteistyöprojekti Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on lisätä metsäpuuteollisuuden raaka-aineiden (hakkuut ja kuorimateriaalit) lämpöarvoa. Tämä hyödyttää puupohjaista materiaalia käyttäviä voimalaitoksia tuotantoketjun loppukäyttäjinä.

WoodHeat toteuttaa kustannuksiltaan kilpailevia menetelmiä edullisemman metsäpuubiomassan kuivauksen ModHeat®-kuivaustekniikalla. Tällä hetkellä sellaisia prosesseja ei käytetä olemassa olevien kuivaustekniikoiden suurten investointien ja käyttökustannusten vuoksi, jotka tekevät kuivaamisesta kannattamattoman. WoodHeat-projektin päätavoite on toteuttaa pitkäaikainen kampanja, kuivata Biomegan käsittelemät metsäpuuraaka-aineet, lisätä niiden lämpöarvoa, tuottaa arvokkaita sivutuotteita ja todistaa prosessin taloudellinen toteutettavuus yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Muita Pohjois-Pohjanmaalle osuvia rahoitettuja projekteja olivat Uniforma-metsäkoneiden digitaaliset työkalut, jossa mukana olivat päätoteuttaja EMPK Oy:n lisäksi Centria ammattikorkeakoulu sekä sieviläinen MTY Holsti. Oulun VTT on mukana NutC-projektissa, jossa sivuvirtoja yhdistelemällä luodaan uusia ravintorikkaita kasvualustoja tai kasvun kiihdyttäjiä kasveille.

Lisätietoja:

Tiina Rajala
Kehitysjohtaja
358 40 685 4033
email: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi