Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Yritystakomosta tullut aluetaloudellisesti merkittävä toimija

Julkaistu 15.04.2014

Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan vaikuttavuutta Oulun seudun aluekehitykseen selvittänyt tutkimus osoittaa Takomon onnistuneen toiminnassaan. Tuloksissa suorat aluekehitykselliset vaikutukset näkyvät menestyvinä ja kasvavina uusina yrityksinä, jotka ovat luoneet Oulun seudulle sen taloudellisen menestyksen kannalta tärkeitä uusia työpaikkoja. Epäsuorat aluekehitykselliset vaikutukset korostuvat toiminnan monina sosiaalisina hyötyinä.

Oulun Yritystakomo Oy on yhteisöllinen toimintaympäristö, jonka tavoitteena on jalostaa ideoista uusia, menestyviä yrityksiä Oulun alueelle. Takomo tarjoaa eri alojen osaajille innovatiivisen toimitilan uusien liike- ja tuoteideoiden kehittämiseen. Takomo palvelee sekä yritysideoiden kehittäjiä että eri alojen nuoria osaajia ja kokeneita ammattilaisia. Osa Takomon toimintaa on vapaita osaajia ja yritysten avoimia työpaikkoja esittelevä Duunaamo. Duunaamon tavoitteena on saada mahdollisimman monen ammattilaisen osaaminen tuottamaan uudelleen, ja se tukee myös syntyvien startup -yritysten työvoimatarpeita. Vajaan neljän vuoden aikana Takomon toiminnan tukemana on perustettu 82 yritystä, jotka työllistävät n. 220 henkilöä. Kaikkiaan Takomon toimintaan on osallistunut yli 550 henkilöä. Takomon ulkopuolisiin yrityksiin heistä on työllistynyt 150 henkilöä.

Tutkimuksessa Yritystakomon aluekehityksellistä vaikuttavuutta tarkasteltiin yrityslähtöisen tutkimusnäkökulman kautta. Takomon toiminnan tukemana syntyneitä yrityksiä ja niiden liiketoiminnan kehitystä sekä nykytilaa analysoimalla pyrittiin tutkimaan suoria taloudellisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat kuntatalouden kehitykseen henkilö- ja yritysverotuksen kautta. Suorien vaikutusten lisäksi yritystoiminnalla on keskeinen merkitys alueiden sosiaalisen hyvinvoinnin synnyttäjänä. Näitä yritystoiminnan aikaansaamia epäsuoria aluekehityksellisiä hyötyjä tutkimuksessa selvitettiin Yritystakomon toimintaan osallistuneiden yrittäjien henkilökohtaisten kokemusten kautta.

Tutkimuksessa todetaan Takomon toiminnan tukeneen lukuisten uusien yritysten syntyä Ouluun ja sen ympäristöön. Nämä yritykset luovat osaltaan Oulun alueen taloudellisen kehityksen ja kasvun kannalta ratkaisevan tärkeitä uusia työpaikkoja, jotka taas synnyttävät alueelle kehitykseen tarvittavaa dynamiikkaa ja sosiaalista hyvinvointia. Erityisesti Takomon aluekehityksellinen vaikuttavuus ilmeni palveluliiketoiminnan alan yritysten muodossa yritysten työllisyysvaikutusten ja liikevaihtojen osalta. Teknologiateollisuuden ja ICT-alan merkittävyys korostuu tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien, myyntiin ja markkinointiin käytetyn pääoman sekä pääomasijoitusten houkuttelevuuden suhteen. Takomon todetaan osaltaan vaikuttaneen myönteisesti alueen laajan ja monimuotoisen toimialarakenteen rakentamiseen. Osa Takomon toiminnan tukemana syntyneistä yrityksistä on onnistunut skaalaamaan liiketoimintansa kansainvälisille markkinoille, jolloin myös kyseisten yritysten vaikutukset Oulun seudun taloudellisen kehityksen kannalta korostuvat. Yritysten runsas paikallinen alihankinnan käyttö kertoo toimivasta alihankintaverkostosta ja vaikuttaa myös positiivisesti alueen taloudelliseen kehitykseen. Epäsuorina vaikutuksina Takomon toiminta on helpottanut konkreettisesti ansiotyön päättymisen jälkeiseen elämään sopeutumista. Tutkimuksessa todetaan Takomon myös edistävän Oulun seudun yritysmyönteisen ilmapiiriä. Yritystakomon toiminta näyttäytyy tutkimuksessa tehokkaana keinona tarttua rakennemuutoksen haasteisiin yhtenä aluekehityksen työkaluna.

Oulun Yritystakomo Oy on perustettu v. 2010 tukemaan uusien, menestyvien kasvuyritysten syntymistä Oulun seudulle. Toimintaa ylläpidetään BusinessOulun hankerahoituksella, jota ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. BusinessOulu on kilpailuttanut hankkeen työn kokonaisuudessaan ja sitä toteuttaa Oulun Yritystakomo Oy tammikuun 2015 loppuun saakka. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona BusinessOululle ja se tehtiin yhteistyössä Takomon kanssa. Tutkimus on osa Lauri Vierron Oulun yliopiston maantieteen laitokselle tekemää aluekehityksen ja aluepolitiikan pro gradu -tutkimusta.

www.yritystakomo.fi
www.duunaamo.fi