Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kasvavat kaivoskuljetukset haaste liikenneverkolle ja satamille

Julkaistu 17.01.2013

Keskiviikkona 16.1.2013 Oulun ensimmäisessä logistiikkafoorumissa keskeiseksi kysymykseksi nousi, miten pohjoisen logistisia virtoja ja tarpeita voidaan yhdistää siten, että merkittäviin logistisiin investointeihin löytyy riittävä kokonaisvolyymi. Kuljetustarpeet ovat kasvaneet erityisesti kaivosten liikenne- ja kuljetustarpeiden sekä energia-raaka-aineiden logistiikan järjestämisessä.

Oulun kaupungin ja BusinessOulun yhteistyökumppanien kanssa järjestämässä logistiikkafoorumiin osallistui noin 100 toimijaa alueen logistiikan vaikuttajaa yrityksistä ja eri kehittämisorganisaatioista.

Liikenneviraston teettämän selvityksen mukaan kaivosten kuljetusvolyymien on arvioitu kasvavan lähivuosina nopeasti jopa kolminkertaiseksi. Vuoteen 2030 mennessä kuljetusmäärät voivat parhaimmillaan moninkertaistua. Kuljetusreitit suuntautuvat tällä hetkellä Perämeren satamiin ja länsirannikon jatkojalostuslaitoksiin. Liikenneviraston tekemän selvityksen mukaan Perämeren satamien kautta tapahtuva liikennöinti on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto jatkossakin. Tärkeää on nykyisen liikenneverkon pullonkaulojen kehittäminen, joita ovat satamien palvelut ja meriväylien syventäminen, kaivoksille johtavat liikenneyhteydet sekä mm. nelostie Oulusta pohjoiseen.

Liikenneviraston osastojohtaja Mervi Karhulan mukaan pitkällä tähtäimellä nähdään myös mahdollisena selvittää Jäämeren yhteyksien mahdollisuuksia. Kuljetusmäärien ja -tarpeiden tulee olennaisesti kasvaa nykytasosta ja elinkeinoelämän kuljetustarpeita täytyy yhdistää. Yhteyden linjaus on tarpeellista kuitenkin Pohjoisen maankäytön pitkän tähtäimen suunnittelussa.

Pohjoisen maakaasun mahdollisuuksista selvityksen tehneen Ari Alatossavan mukaan Barentsin meren maakaasuvarojen vientiä Länsi-Euroopan markkinoille suunnitellaan, koska Euroopassa kaasun kysyntä on merkittävästi isompaa kuin tarjonta. Pohjois-Suomen kannalta keskeinen kysymys on miten alue voi hyötyä Pohjoisen maakaasusta ja millaisia logistisia ratkaisuja maakaasun siirtoon pohjoisesta Keski-Eurooppaan kehitetään. Pohjois-Suomen omat energiatarpeet eivät Alatossavan mukaan riitä esimerkiksi pelkästään tämän alueen tarpeisiin rakennettavaan kaasuputkeen.

Merenkulun tutkimiseen ja kehittämiseen keskittynyt Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus suunnittelee parhaillaan toimipisteen perustamista myös Ouluun vuoden 2013 aikana. Johtaja Eija Velinin mukaan tutkimuslaitoksen tavoitteena on vastata tulevaisuudessa niihin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin, joita elinkeinojen ja toimintaympäristön muutos aiheuttaa koko Pohjois-Suomen merenkululle.

Oulun yliopiston toteuttaman PuuLog-hankkeen tutkimusten mukaan biomassan osalta puuraaka-aineen kokoaminen ja kuivatus terminaaleissa ja kuljetuskaluston kokonaismassojen kasvattaminen reiluun 70 tonniin ovat merkittävimpiä keinoja bio- ja metsäenergia-raaka-aineen logistiikan tehostamiseen. Turveruukin laatupäällikkö Vesa Pikka nostaa yhdeksi keskeisimmäksi haasteeksi puuenergian käytön lisäämisessä toimitusvarmuuden turvaamisen, johon mm. terminaaliratkaisut ovat tervetulleita.

Ajankohtaisena asiana Oulun seudulla on myös yleiskaavan laadinta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan suunnittelussa pohdittavina asioina ovat logistiikka-alueet ja vyöhykkeet ja niiden tarvitsema maankäyttö Oulun alueella.

Tilaisuudessa esiintyivät:
Juha Ala-Mursula, johtaja, BusinessOulu
Mervi Karhula, osastonjohtaja, Liikennevirasto
Eija Velin, johtaja, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Ari Alatossava, toimitusjohtaja, Iin Micropolis Oy
Eero Klemetti, tutkija, PuuLog-hanke, Oulun Yliopisto
Vesa Pikka, laatupäällikkö, Turveruukki Oy
Jussi Rämet, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pasi Heikkilä, kaupungininsinööri, Oulun kaupunki
Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö
Jorma Härkönen, johtaja, Logistiikkakeskusklusteri, LIMOWA ry
Mikko Ahokas, program manager, Teollisuusfoorumi, BusinessOulu

Lisätiedot:
Jyrki Kemppainen
asiakkuuspäällikkö, kauppa, palvelut, matkailu, logistiikka
puh 044 499 3296
jyrki.kemppainen@businessoulu.com