BusinessOulu

BusinessOulu - Vad gör vi

BusinessOulus ordlista

3D Tredimensionella presentationer och interaktivitet som har otaliga tillämpningar: spel blir mer tilldragande, undervisningen intressantare, räddningsövningarna mer äkta, arkitektplaneringen verkligare och de virtuella mötena livligare.

3D-Internet betyder virtuella världar som är länkade samman I tjänster på 3D-internet utnyttjas 3D-grafik. Slutanvändaren använder tjänsterna oftast via sin avatar, till exempel med plattformen RealXtend som utvecklats i Oulu.

4D Den fjärde dimensionen som kan vara till exempel tid, dvs. rörelsen i 3D-bilder.

4G LTE (Long Term Evolution) är en utvidgning av 3G-mobiltelefonnätet.

5G-system kallas de tekniker inom mobiltelefoni och trådlösa kommunikationer som behövs för att bygga framtidens nätverkssamhälle. Oulu deltar i projektet Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty (2020) Information Society) som utvecklar 5G-systemet. Projektet är en storsatsning mellan Europeiska kommissionen och nästan trettio partner. Behovet på kapacitet som mobiltelefoni och trådlös kommunikation kommer att bli tusenfalt större under det kommande årtiondet. Även om dataöverföringstrafiken både mellan människor och mellan maskiner ökar kraftigt måste det ske effektivt, enkelt och tryggt. Branschens toppforskare jobbar med att lösa denna utmaning på avdelningen för datateknik vid Oulu universitet.

Arctic Airlink är en ny flygförbindelse på rutten Oulu-Luleå-Tromsö, som öppnades i januari 2015.

Arctic Gateway är en marknadsföringshelhet vars avsikt är att öka de internationella flygresenärernas antal i Norra Österbotten. Särskilt strävar man efter att öka på antalet resenärer från Norge, Ryssland, Tyskland, Italien, Spanien, England, Baltikum och Ukraina.

Avatar ger 3D Internet ett socialt element. Med hjälp av avataren kommunicerar man och känner igen andra användare. Avataren kan se ut som användaren eller som en fantasifigur, och den har individuella användarrättigheter för systemets uppgifter och i de virtuella världarna.

Biocenter Oulu är en multivetenskaplig paraplyorganisation som jobbar inom Oulu universitets område för biovetenskaper och hälsa.

Biolakning är en process för att laka ur metall ur malm på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av bakterier som naturligt växer i sulfidmalmer.

Bioraffinaderiet (biorefinery) är en produktionsanläggning som av biomassa producerar biobränslen, bioenergi och biohärrörande produkter, så som ämnen med hälsoegenskaper och nya råvaror för plaster. Bioraffinaderiet kan vara antingen en självständig fabrik eller en produktionsenhet som integrerats i cellulosa- eller pappersfabriken. Det kan producera bioprodukter antingen direkt från bioråvaror eller vidareförädla bioutgångsämnen som producerats någon annanstans. Bioraffinaderiet kan antingen vara en mångproduktanläggning eller endast fokuserat på en enda produktgrupp.

Bioreaktorn är ett utrymme där det skapas bättre förhållanden för raffineringen än i naturen.

Bioshunt är den råvara som fås vid sidan av processen.

Bioteknologin är en bransch som utnyttjar de biologiska processerna, organismerna eller systemen i produktionen. Bioteknologin delas in i underkategorier:

  • Grön bioteknologi är utnyttjandet av bioteknologi inom jordbruket, växtbioteknologin eller i miljötillämpningar.
  • Röd bioteknologi innehåller utveckling och producering av olika medicinska produkter (mediciner, vaccinationer och diagnostik) till exempel med hjälp av bakterier och jäst samt utvecklingen av olika nya behandlingar som baserar sig på till exempel stamceller eller virus.
  • Vit / grå bioteknologi innehåller industriell bioteknologi så som enzymer, nya kemikalier (?) för produktionen eller nya bränslen.
  • Blå bioteknologi hänvisar till havs- och vattenmiljöer, till exempel kontrollen av organismer som förökar sig i vattnet eller produktionen av biomassa.

Business Kitchen finns i Oulu och är högskolornas centrum för växande företag och erbjuder mångsidiga tjänster för att förädla affärsidéer, att utveckla företagsverksamheten och att göra högskolestudenternas kunnande tillgängligt för företagen. Business Kitchen är en öppen samhällelig lokal som fungerar som en mötesplats för alla som är intresserade av företagsamhet. Business Kitchen betjänar företagen i Oulutrakten, de som funderar på att starta företag och studenterna genom att erbjuda stöd, information och högskolornas kunnande i ett nätverk med entreprenörsanda.

BusinessOulu ansvarar för utförandet av Oulu stads hela näringslivspolitik, för de tjänster tillväxtföretagen behöver, för export och försäljning samt för främjandet av investeringar och arbetsplatser. BusinessOulu har internationella nätverk och fungerar som företagens partner och möjliggöraren av tillväxt, särskilt i den nordliga dimensionen, där affärsverket ansvarar för och deltar i Finlandshusens verksamhet. BusinessOulu utvecklar målmedvetet turismen och hjälper till att ordna lyckade möten, kongresser och evenemang.
BusinessPlaza är BusinessOulus portal för ägarbyte. I databanken på sidan finns information om både företagsaffärer och om generationsväxlingar och hur dessa går till. Portalen har även en handelsplats dit man kan lägga till uppgifter om ett företag som är till salu eller information om att man är villig att köpa ett företag.

Businessängel är en kapitalinvesterare som ofta mot en andel i företaget gör en kapitalinvestering alltså en venture capital-investering i målföretaget. Finansieringen är tidsbunden och erbjuds oftast för företag med snabb och stor tillväxtpotential. Efter att den bästa avkastningen fåtts strävar businessängeln efter att göra en exit, dvs. att ta ut sin investering och sälja sin andel vidare, och företaget fortsätter sin verksamhet med annan finansiering.

Capital of Northern Scandinavia Oulu är huvudstaden i norra Europas kraftiga tillväxtområde.

CEE (Center for Environment and Energy) är miljö- och energibranschens innovationskluster som förenar cleantech-branschens kunnande i Oulu via samarbetsnätverk på en nationell och en internationell nivå. Företagens och forskningsinstitutens tvärvetenskapliga samarbete skapar nytt kunnande och ny affärsverksamhet för världsmarknaderna. CEE:s centrala målsättning är att utveckla, stöda och produktifiera den hållbara utvecklingen, en hållbar användning av naturresurser samt att förebygga klimatförändringen och bidra till anpassningen till denna. Verksamhetens teman som siktar mot att nå dessa mål är energi, luft, vatten, material- och energieffektivitet samt mätteknik, som är ett tvärgående tema genom dessa. Verksamheten sker enligt principerna för en programbaserad nätverksmodell. CEE skapar gemensamma projekt för forskningssamfunden och företagen som sammanställs till gemensamma program för forskning, utveckling och innovation. Verksamhetens riktningar styrs av en gemensam strategisk forskningsagenda. Parterna deltar i arbetet utgående från sina egna målsättningar och kärnverksamheter. (se OIA)

CHT (Centre for Health and Technology) är Oulu universitets och fem andra organisationers gemensamma innovationskoncentration som utvecklar tjänster som främjar individens hälsa och välmående och som effektiverar hälsovårdens processer. Tyngdpunktsområdena är individuell hälsa, gener och livssätt samt trådlös teknologi inom hälsouppföljningen och sjukdomsbehandlingen.

CIE (Center for Internet Excellence) är Oulu universitets forskningsenhet som koncentrerar sig på den 3D-teknologi som håller på att utvecklas för internet.

Cleantech dvs. miljöteknologibranschen skapar lösningar för att förminska de skadliga miljökonsekvenserna och för att förbättra miljöns läge. Lösningarna kan vara teknologier, produkter eller tjänster. Målsättningen för dessa är en liten belastning på miljön, energieffektivitet och en sparsam användning av råvaror.

Connected Health Alliance (se: ECHAlliance)

Connected Health förenar Life science och IT-branschen i hälsa och välmående. Connected Health utnyttjar mobila och andra elektroniska tjänster samt andra nya teknologier för att förebygga sjukdomar, i hälsa och välmående samt i uppföljandet av sjukdomsföljder. Avsikten är att förnya hela servicekedjor så att de utnyttjar teknologins möjligheter. I Oulus Connected Health deltar ett ökande antal företag från olika branscher, den medicinska fakulteten vid Oulu universitet, social- och hälsovårdsenheten vid Oulunejdens yrkeshögskola, Oulus universitetssjukhus samt många andra sjukhus.

CWC (Centre for Wireless Communications) är ett forskningsinstitut för trådlöskommunikation som arbetar i samband med Oulu universitet.

Decentraliserad energiproduktion är framtidens verksamhetsmodell räd el och värme produceras i små anläggningar nära konsumtionen. Konsumenterna kan själva delta i produktionen och sälja sin överloppsel till nätet.

Demoeffekt är en presentation av ett halvfärdigt program, som misslyckas.

ECHAlliance är en internationell sammanslutning som utvecklar hälsans ekosystem där över 100 medlemmar runt om i Europa deltar. Nätverket har ett av sina huvudkontor i Oulu. Det andra finns i Nordirland. Alliansens målsättning är att skapa ett Europatäckande nätverk av utvecklare och living labs. Inom nätverket finns ett växande antal företag inom olika branscher, särskilt inom Life science och ICT samt olika forskningsorganisationer, sjukhus och andra organisationer som producerar tjänster.

eHealth-ekosystemet är platsen räd Oulus ICT- och Life science-företag och forskare möts. Målsättningen är att skapa nya innovationer genom att förena biovetenskap och medicin, teknik och ICT-branschens kunnande.

En RFID-tagg är en liten apparat som kan inkluderas i produkten i tillverkningsskedet eller som kan klistras på produkten i efterhand som en dekal.

Exit är det skede där företagets grundare, ägare eller finansiär säljer sin andel vidare med god avkastning. Företaget fortsätter sin verksamhet med ny ägarstruktur.

Finlandshuset har grundats av BusinessOulu och Oulu stad som ett centrum för affärslivet som skapar kontakter mellan företagen i norra Finland och i mållandet. Man strävar efter att främja ny affärsverksamhet särskilt inom industrins produktaffärsverksamhet, inom ICT-kunnandet samt inom byggbranschen. Till Finlandshusets uppgifter hör även att förmedla kunskap om arbetsmarknaden i målområdet. Finlandshus finns i Astana (Kazakstan), Baden Württemberg (Tyskland) och Tromsö (Norge).

Finnish Business Hub, se Finlandshuset.

Food Safety Cluster är ett samarbete som leds av MTT, alltså Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. Samarbetets målsättning är att utnyttja de nuvarande och kommande teknologierna i övervakningen av matens säkerhet. Företagen inom livsmedelsproduktionen kan agera på eget initiativ och genom sin verksamhet främja den finländska matsäkerheten och särskilja sig från sina konkurrenter.

FoU eller forskning och produktutveckling, R&D.

Fund eller fond. Till exempel Northern Startup Fund i Oulu, som är en asymmetrisk fond som finansierar startupföretag i Norra Österbotten.

Fonden i fråga förvaltas av Butterfly Ventures Oy.

Företagarfostran innebär att man stärker företagsamheten i undervisningen och utbildningen. I företagarfostran ses företagarskapet som omfattande beredskaper och förmågan att agera framgångsrikt både som företagare, anställd och medborgare.

Företagsaccelerator (Business development accelerator) handleder företag som tar sina första steg mot en snabb internationell tillväxt. Oulus företagsaccelerator har funnits sedan 2013. Avsikten med den halvår långa intensiva utbildningen är att påskynda Oulus nystartade företags tillväxt och möjligheter att få finansiering.

FöretagsFinland är en tjänst koordinerad av Arbets- och näringsministeriet för företag och personer intresserade av företagarskap. Tjänsten samlar de offentliga företagstjänsterna till en helhet med kunden i fokus.

Förkuvösen gör det möjligt för kunniga människor att undersöka företagarskapet och få inspiration utgående från de egna styrkorna och kunskaperna. Diskussionerna med mentorerna och sysslorna som görs tillsammans skapar en grund för att nya idéer ska kunna födas.

Gateway är en trafikcentral.

Green ICT eller Grön ICT skapar affärsverksamhetsmöjligheter genom att förena principerna för hållbar utveckling med ICT-kunnandet.

Grön ICT eller Green ICT skapar affärsverksamhetsmöjligheter genom att förena principerna för hållbar utveckling med ICT-kunnandet.

HiTech-branscherna, så som cleantech, ICT och Life science.

Hiukkavaara är ett pilotområde för intelligent bostadsmiljö som håller på att byggas för 20 000 invånare och 40 000 kunder. Målsättningen är att göra Hiukkavaara till skyltfönstret för Uleåbogs kunnande, till en prov- och testningsmiljö för ny affärsverksamhet samt till utvecklingsmiljön för tillämpad trådlös radioteknik och system samt affärsverksamhet. Huvudbranscherna i utvecklingsarbetet är arktiskt byggande, ICT, RadioCity 2020 och cleantech.

Hoksnokka är ett pris som delas ut av pressklubben i Oulu. Ifjol gavs priset åt Oulus sammarknadsförings och BusinessOulus program Hundra insatser från Oulu.

Hundra insatser från Oulu lyfter fram goda exempel på hur vem som helst modigt kan utveckla sin boendemiljö. Programmet inleddes enligt en idé Erkki Karvonen, professor i informationsforskning och kommunikation vid Oulu universitet, fick. Oulus sammarknadsföring delar ut insatserna.

Hälsans ekosystem utgörs av etablerade företag inom läkemedelsindustrin och diagnostiken samt av instanser som tidigare agerat separat från dessa så som till exempel. HealthIT, telekommunikationsföretag samt andra nya företag inom branschen (t.ex. de sociala medierna) samt av medborgarna, den tredje sektorn och andra aktörer.
I Oulus innovationsmiljö, ekosystem och tankesmedjor skapas nytt på ett modigt och resultatrikt sätt. Målsättningen är en snabb utveckling av affärsverksamheten och en märkbar ökning av startupfinansieringar. BusinessOulus ekosystem OuluHealth deltar i det nationella

INKA-programmet 2014–2020 som ansvarskoncentration för Framtidens hälsa.

ICT (Information and communications technology) eller på svenska informations- och kommunikationsteknologi. Branschens topp i Oulu utvecklar mobiltelefoninät, trådlös dataöverföring och radioteknologins apparater och produkter samt trådlösa produkter (Internet of Things) och tjänster för alla branscher. Inom området fokuserar man starkt även på life science- och Connected Health-lösningar, 3D-internet, tryckbar intelligens, datasäkerhet samt på att föra ut ICT-teknologin till andra branscher och till produktionsteknikerna. Forskningsresultaten som områdets innovationscentrum skapar utnyttjas snabbt i företagens produktifieringar. I fortsättningen smälter ICT-branschen samman med andra växande branscher, så som med life science, cleantech, gruvindustrin, kärnkraften, logistik och kommersens lösningar.

Infrastrukturen är samhällets bas som formas av de tjänster och strukturer som möjliggör samhällets funktioner.

INKA eller programmet för Innovativa städer i Finland 2014-2020. Utgångspunkten för INKA-programmet är de regionala innovationskoncentreringarnas internationellt höga kunskapsnivå. ANM har valt Oulu till den nationella ansvarsbäraren för det år 2014 inleddaINKA-programmets tyngdpunktsområde för Framtidens Hälsa. Oulu presenterade som temats internationella vision följande: Finland är hälsoinnovationernas föregångare. I de nationella workshopparna som ordnades i Oulu deltog representanter från Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Villmanstrand/EKSOTE, Tammerfors, Åbo, huvudstadsregionen och Oulu. Dessutom har Oulu tillsammans med Jyväskylä ansökt om INKA-partnerskap som en kunskapskoncentrering inom Cybersäkerheten och partnerskap i temat Smart stad tillsammans med Tammerfors. Jämför med OSKE

Innovation är en uppfinning eller annan reform som tagits i bruk som till exempel en kommersiell produkt eller en praxis.

Innovationsmiljö är ett mångsidigt och brett ekosystem som erbjuder en stark bas för företagens tillväxt och framgång.

Intelligent stad Oulu valdes åren 2012 och 2013 till en TOP7-finalist i Intelligent Communities Forums tävling där världens smartaste samhällen belönas.

Intranet är en begränsad webbtjänst som ofta är avsedd för intern kommunikation på ett företag eller inom en annan stor organisation.

Invest In-tjänsten är riktad till investerare som söker investerings- eller etableringsmöjligheter. I tjänsten kartläggs möjliga kunder och samarbetspartners, tillgången på kunnig personal, personalens överflyttningstjänster, de lokal- och tomtlösningar som behövs, finansieringsplanerna och andra behov som kunden bestämmer.

Kapitalinvestering är en tidsbunden finansieringsform för företag med snabb och stor tillväxtmöjlighet. Kapitalinvesteraren (businessängeln eller venture capital-bolaget) investerar i företaget mot en egendomsandel.

Kontinkangas är ett område där Oulus universitetssjukhus, Oulus stadssjukhus, företag och andra aktörer finns och där OuluHealth, innovationsmiljön som utvecklar framtidens hälsovård, byggs upp.

Kreativa branschen är en mångsidig grupp företag och experter som sträcker sig från arkitekttjänster och kommunikationsbranschen till motions- och upplevelsetjänster. I Oulu finns över tusen företag inom den kreativa branschen.

Kuvös är en coachningsprocess där företagaren får personlig handledning i hur företagsverksamheten startas upp, hur finansiering skaffas samt för planering och utveckling av affärsverksamheten.

Life science består av de vetenskapsgrenar som undersöker levande organismer, så som växter, djur eller människor. Biologi och medicin utgör kärnan i life science. Företagen inom life science är till största del teknologiföretag och serviceproducenter inom bio-, hälso- och välfärdssektorn. i Oulu fokuserar life science-branschen på två helheter: på hälsans ekosystem och på bioekonomi.

Living lab är en miljö där teknologin gör det möjligt för medborgarna att aktivt delta i uppbyggandet av ny praxis.

LTE (Long Term Evolution) är en utvidgning av 3G-mobiltelefonnätet.

Luftbranschen består av företag inom Cleantech-branschen vars tekniker används för att rena luften och förminska koldioxidutsläppen.

LYNET är en sammanslutning av offentliga forskningsinstitut vars expertområden är naturresurser och miljö. LYNET-institut är Livsmedelsverket Evira, Geodetiska institutet GL, Forskningsinstitutet för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Skogsforskningsinstitutet Metla, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI samt Finlands miljöcentral Syke. På Oulus Miljökunskapshus finns dessa aktörer i huvudsak under samma tak eller åtminstone inom samma campusområde.

MAI (Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics) är ett institut vid den ekonomiska fakulteten vid Oulus universitet som utvecklar internationella utbildnings- och forskningsaktiviteter i ett brett internationellt samarbete.

Matchmaking är en undersökningsresa eller en träff för en särskild bransch.

Midnight Pitch Fest är en startupfestival i rockanda där en deltagarskara på över 2000 personer representerar startupföretag, viktiga investerare och talare samt innovatörer, studeranden och representanter för median. Startupföretagen erbjuds möjligheter att bli sedda, att pitcha sina idéer för en stor grupp investerare samt att utnyttja direkta matchmakingtjänster för att träffa investerare. I gengäld får inhemska och internationella investerare på en gång bekanta sig med ett stort antal företag och affärsidéer.

NFC (Near Field Communication) eller närfältskommunikation gör det bland annat möjligt att betala små summor utan pinkod, endast genom att röra vid terminalen eller sensorn.

Nightless Night är ekosystemmötet för Oulu Health.

Northern Glow är ett nordligt business- och innovationsevenemang.

OCB (Oulu Convention Bureau) erbjuder kostnadsfri hjälp för att få ett evenemang till Oulu, särskilt i planeringens begynnande skede. Hjälpen kan bestå av att kartlägga lokaler och inkvartering eller att utnyttja lokala nätverk.

OIA eller Oulus innovationsallians är ett strategiskt avtal som ingicks år 2009 av Oulu stad, Oulus universitet, Oulunejdens yrkeshögskola, VTT och Technopolis Abp. Syftet med OIA är att fortsätta Oulus långa tradition av samarbete mellan utbildning, forskning och affärslivet samt den offentliga sektorn. Tyngdpunktsområdena är internetforskning (CIE), tryckt elektronik (PrintoCent), internationell affärsverksamhet (MAI), teknologi för hälsa och välfärd (Center for Health and Technology, CHT) samt miljö och energi (Centre for Environment and Energy, CEE).

OSKE är Statsrådets program för kompetenscentra 2007-2014.

Oulu DC (Oulu Data Center) skapar Finlands nya moderna maskinsalstjänst. Oulus fördel i maskinsalsbusinessen är billig energi och goda möjligheter att finna kunnig arbetskraft inom branschen.

Oulu.com erbjuder den som är intresserad av Oulu till information om businesslivet, arbete och utbildning, boende samt fritid och turism. Sidan har skapats och uppdateras av Oulus sammarknadsföring. OuluHealth förenar det ouluska kunnandet företag, proffs och forskningssamfund har inom ICT, biotjänster, hälso- och välfärdstjänster. OuluHealth är ledande både i Finland och i världen när det gäller utvecklandet av hälso- och välfärdstjänster. OuluHealth-campus är i framtiden en internationellt dragningskraftig utvecklingscentral för hälsa och välmående, som producerar individuella hälsovårdslösningar genom att förena hög forskning, teknologi samt den nya generationens verksamhetsmodeller inom social- och hälsovård.

Oulus sammarknadsföring är ett marknadsföringssamarbete mellan aktörer och företag i Oulus stadsregion.
Polar Bear Pitching är ett pitchingsevenemang som ordnas i Oulu och där hisstalet ges i en isvak. Oulu är känt för sitt livliga startupekosystem. Många företag, finansiärer samt publik och media deltar i Polar Bear Pitching. Polar Bear Pitching är en del av Midnight Pitch Fest-evenemanget.

PPP (Public-private partnership) är att skapa nytt med hjälp av ett smidigt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

PrintoCent har grundats av VTT, Oulus universitet, Oulunejdens yrkeshögskola och av föregångaren till BusinessOulu. PrintoCent-innovationscentret koordineras av VTT och utvecklar tryckt elektronik och tryckt intelligens.

R&D eller forskning och produktutveckling, FoU.

RadioCity 2020 är ett av BusinessOulus projekt. Målsättningen för projektet är att garantera att radiodatatrafikens finländska ekosystem bevarar sin livskraft.

RealXtend-plattformen är ett verktygsprogram som utvecklats i Oulu för att skapa 3D-upplevelser genom att modellera virtuellt verkliga eller påhittade utrymmen.

RFID-automatisk identifiering NFC/RFID (Radio Frequency Identification) är en metod för att avläsa och spara information på distans genom att utnyttja sensorer eller taggar med radiofrekvenser.

Seed eller finansiering under fröskedet skaffas för att organisera företagets inledande verksamhet innan den egentliga affärsverksamheten inleds.

Smart energi är en energisparande och energieffektivproduktion som ger upphov till mindre kostnader och mindre utsläpp i miljön.

Startup är ett företag i startgroparna och som utvecklar en produkt eller tjänst med stor växtpotential.

Stiiknafuulia är ett företagarpris som är en del av Oulu stads nya företagartävling. Företagen belönas i tre kategorier varje år. Under tävlingens första år i februari 2013 väljs Årets Startup-företag (Kategori 1) och Stiiknafuulia-företagarpriset (Kategori 3). Årets exportföretag (Kategori 2) väljs första gången först i februari 2014. Privatpersoner, samfund och företag kan varje år i januari föreslå vem som ska få priset.

Storprojekt Norra Finlands lovande gruvprojekt och Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki samt områdets investeringar i vindkraft.

Takomo är en samhällelig verksamhetsmiljö där aktörerna utnyttjar sitt kunnande och sina erfarenheter för att utveckla nya affärs- och produktidéer. Företagen som börjar på Yritystakomo arbetar utan direkt företagarrisk.

Tekes finansierar pionjärernas forsknings- utvecklings- och innovationsprojekt. Små och mellanstora företag som söker tillväxt via internationalisering är Tekes viktigaste målgrupp. Bland denna grupp är unga tillväxtföretag en särskild tyngdpunkt som Tekes ger cirka en tredjedel av finansieringen för företag.

TeollisuusSummit är huvudevenemanget för Norra Finlands industri och ordnas i Oulu.

Tryckt intelligens är tryckt elektronik som utvecklas av PrintoCent-innovationscentrumet som koordineras av VTT.

Venture capital (kapitalinvestering) är en tidsbunden finansieringsform för företag med snabb och stor tillväxtmöjlighet. Kapitalinvesteraren (businessängeln eller venture capital-bolaget) investerar i företaget mot en egendomsandel.

VisionPlus (Vision+) är en kapitalfond som fokuserar på digitala konsumentprodukter. Fonden investerar i produkter och får som ersättning en andel av försäljningsintäkterna och blir inte delägare i bolaget. Fonden investerar inte i utveckling och forskning eller i företagets startskede, utan fondens avsikt är att genom finansiering hjälpa företagarna och utvecklarna att göra sina produkter kommersiella, att finna de rätta kumpanerna och kunderna.

VTT (Statens tekniska forskningscentral VTT Ab) är norra Europas största organisation som idkar tillämpad forskning. VTT producerar mångsidiga teknologi- och forskningstjänster för sina inhemska och internationella kunder. Centralen hjälper till att skapa nya produkter, produktionsprocesser och -metoder samt tjänster.

ÄRM är den finska förkortningen för ett område med plötslig strukturförändring, som regeringen utsåg Oulu till i under sensommaren 2012.