Yrityspalvelut palveluksessasi

Yritysrahoitus

Yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu yleensä eri rahoituslähteistä. Oman pääoman ja tulorahoituksen rinnalle tarvitaan usein vierasta pääomaa ja/tai oman pääoman ehtoista rahoitusta. Yrityksen kehittämistyöhön, kuten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen, on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada julkisilta rahoittajilta avustusta, lainaa ja takauksia.

BusinessOulu auttaa sinua selkeyttämään yrityksen käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät rahoitustarpeet ja rahoitusvaihtoehdot. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa sekä yritysrahoituksen hakemisessa.

Autamme yrityksiä:

  • oikean rahoituskanavan löytämisessä
  • hanke- ja projektisuunnitelmien laadinnassa
  • rahoitus- ja kassavirtalaskelmien tekemisessä
  • rahoitushakemuksien valmistelussa
  • yrityksen esittelymateriaalin laadinnassa
  • rahoittajien kontaktoinnissa ja rahoitusneuvotteluissa

Voimakkaalle kasvu-uralle tähtäävät yritykset tarvitsevat lähes poikkeuksetta oman pääoman ehtoista rahoitusta kasvun rahoittamiseen, kuten tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen, kaupallistamiseen, kasvun edellyttämien avainhenkilöiden palkkaamiseen jne.

BusinessOulu auttaa pääomasijoitusta hakevia yrityksiä:

  • laatimaan rahoituksen hakemisessa tarvittavaa yritysesittelymateriaalia, yrityskohtaisia suunnitelmia ja viimeistelemään yritysesittelyjä
  • saamaan kontakteja pääomasijoittajiin
  • järjestämällä erilaisia rahoitukseen liittyviä tilaisuuksia, mm. sijoittajatilaisuuksia, joissa yrittäjillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa sekä kotimaisille että ulkomaisille pääomasijoittajille.

Alla on esitelty eri rahoituskanavia.

Kiinnostuitko palvelustamme?

Mikäli haluat, että otamme yhteyttä, niin jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Julkinen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskuksen logo

Kehittämisavustus

Kehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua. Kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Pohjois-Pohjanmaalla yrityksen kehittämisavustusta myönnetään pääsääntöisesti tuotannollisille yrityksille sekä ict-alan että matkailualan yrityksille.

Siirry ELY-keskuksen sivuille

Kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät menestykseen muuttuvassa maailmassa.

Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista, sekä muista yrityspalveluista, joihin kuuluu mm. rahoitus ja TE-palvelut.

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta

Business Finland

Business Finlandin logo

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Lue lisää Business Finlandin innovaatiosetelisivulta

Tempo

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi. Rahoituksen avulla yrityksenne voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.

Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä. Tuotekehityskustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan pienenä osana projektia asiakaspalautteen ja –ymmärryksen saamiseksi.

Lue lisää BusinessFinlandin Tempo-sivulta

Tutkimus, kehitys ja pilotointi -rahoitus

Business Finland rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kykyä ja halua kasvaa vientimarkkinoille sekä midcap-yritysten haastavia ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka johtavat kansainväliseen kasvuun.

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus voi olla edullista lainarahoitusta tai avustuksia. Pk- ja midcap-yritykset voivat hakea lainarahoitusta kehitys- ja pilotointiprojekteihin 50 tai 70 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain jättää perimättä. Avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua.

Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65-prosenttisesti avustusta. Midcap-yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Business Finland maksaa avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Lue lisää tutkimus- ja kehitysrahoituksesta Business Finlandin sivuilta

Finnvera

Finnveran logo

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa.

Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 %.

Yrittäjälainaa voidaan myöntää usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle. Yrittäjälaina voi olla enintään 100.000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainaa myönnettäessä edellytetään vähintään 20 % omarahoitusosuutta.

Lue lisää yrittäjälainasta Finnveran sivuilta

Alkutakaus

Finnveran alkutakauksen avulla alle 3 vuotta vanhat yritykset voivat hakea investointi- ja käyttöpääomarahoitusta suoraan pankista. Finnvera voi myöntää takauksen 80% lainasta (max 80 000€).

Finnvera edellyttää pääosakkailta omavelkaisen erityistakauksen vähintään 25 prosentille takauksen määrästä. Finnvera veloittaa takauksestaan provisiomaksun 3 % p.a. sekä toimitusmaksun 1% takauksen määrästä.

Lue lisää alkutakauksesta Finnveran sivuilta

Kansainvälistymislaina

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä. Kansainvälistymishankkeen tulee merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa. Laina soveltuu tietyin edellytyksin myös pk-yritystä suuremmille yrityksille.

Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoitukseen eli käyttötarkoituksena ei voi olla pelkästään myyntikonttorin perustaminen.

Lue lisää kansainvälistymislainasta Finnveran sivuilta

Vientitakuu-tuotteet

Yritykselläsi tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Finnvera tarjoaa yrityksellesi vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. Asiat sujuvat mutkattomasti, kun olet yhteydessä pankkiisi ja meihin (Finnveraan) mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – jopa jo ennen kaupan syntymistä.

Lue tarkemmat tiedot eri tuotteista Finnveran sivuilta

Finnvera-laina

Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Lainan vähimmäismäärä on 30 000 euroa.

Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Finnvera-laina on tarkoitettu sekä pienille että keskisuurille yrityksille. Lainaa hakeva yritys voi olla joko toimintaansa vasta aloittava tai jo toimiva yritys.

Lue lisää Finnvera-lainasta Finnveran sivuilta

Oulun Seudun Leader yhdistys

Oulun Seudun Leaderin logo

Perustamistuki

Oulun Seudun Leader yhdistys voi myöntää perustamistukea maaseutumaisilla alueilla sijaitseville mikroyriytksille. Tukea voidaan käyttää mm. asiantuntijapalveluiden hankintaan, vuokriin, kokeiluihin ja koulutuksiin. Tuen määrä on 2000-10 000€. Myös toimivalle yritykselle voidaan myöntää perustamistukea uuteen liiketoimintaan. Perustamistukea ei voi saada mikäli yrittäjä saa starttirahaa.

Lue lisää yritystuesta Oulun Seudun Leaderin sivuilta

Investointituki

Oulun Seudun Leader yhdistys voi myöntää investointitukea maaseutumaisilla alueilla sijaitseville mikroyriytksille. Investointituki on 35% kokonaiskustannuksista. Tukea voi saada kone- ja laiteinvestointeihin, toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen sekä aineettomiin investointeihin.

Lue lisää yritystuesta Oulun Seudun Leaderin sivuilta

Aineellisen investoinnin toteutettavuustutkimus

Oulun Seudun Leader yhdistys voi myöntää tukea maaseutumaisilla alueilla sijaitseville mikroyriytksille. Aineellisen investoinnin toteutettavuustutkimukseen voi saada tukea 40-50% kustannuksista. Tukea on mahdollista saada kun selvitetään investoinnin taloudellisia, toiminnallisia tai muita sen kaltaisia edellytyksiä tai toteuttamisvaihtoehtoja.

Lue lisää yritystuesta Oulun Seudun Leaderin sivuiltaNuorisoleader

Nuorisoleader on rahoitusväline nuorten (13-25v) projektien toteuttamiseen. Tuettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen tai yrityskokeilu. Myös nuorisoyritykset kuten 4H tai Nuori Yrittäjyys voivat hakea tukea perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin. Tuen maksimimäärä on 500 € ja tukitaso 100 % kun kustannusarvio on alle 200 €, 90 % kun kustannusarvio on yli 200 €.

Riskirahoitus/Pääomarahoitus

Fiban

Fibanin logo

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 650 hyväksyttyä bisnesenkeliä ja verkosto on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista. Toiminta perustuu haluun vaikuttaa suomalaisen liike-elämän kehittymiseen, talouden kasvuun ja uusien työpaikkojen syntyyn kasvuyritysten kautta. Startup –yritykset voivat jättää yritysprofiilin Fibanin palveluun enkelisijoittajien nähtäville. BusinessOulu auttaa startup –yrityksiä hiomaan oman liiketoiminnan ja profiilin kuntoon.”

 

Pääomasijoitusyhdistys ry

Pääomasijoittajat-logo

Pääomasijoitusyhdistys (Finnish Venture Capital Association) on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni ja edunvalvontajärjestö Suomessa. Pääomasijoitusyhdistys opastaa yrityksiä pääomasijoituksen hakemisessa. Yritykset voivat lisäksi etsiä itselleen sopivaa pääomasijoittajaa yhdistyksen sijoittajahakukoneesta. BusinessOulu auttaa yrityksiä sijoittajien kontaktoinnissa, rahoituskierrosten suunnittelussa ja liiketoiminnan sparraamisessa.

Hannu Hiltunen

Hannu Hiltunen

asiantuntija, yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit, alkavat yritykset, rahoitus

044 703 1394

Ota yhteyttä
Janne Kärkkäinen

Janne Kärkkäinen

asiantuntija, yrityskehitys, omistajanvaihdokset, alkavat ja toimivat yritykset, yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit

040 596 6838

Ota yhteyttä
Laura Meriläinen

Laura Meriläinen

asiantuntija, yrityskehitys ja -rahoitus

040 573 1511

Ota yhteyttä
Riku Huhta

Riku Huhta

asiantuntija, yritysrahoitus, omistajanvaihdokset

040 702 2936

Ota yhteyttä