Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Yritystyytyväisyyskyselyn tulokset näyttävät palvelujen myönteisen kehityksen

Julkaistu 04.06.2024

Oulun kaupungin vuotuinen yritystyytyväisyyskysely toteutettiin helmikuussa. Viime vuonna BusinessOulussa tai Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa asioineilta kysyttiin kokemuksia käytetyistä palveluista sekä kaupungin päätöksenteon yritysmyönteisyydestä.

Kysely lähetettiin noin 1300 vastaanottajalle, joista ulkomaisia oli noin 200. Vastauksia saatiin 195 (vastausprosentti 15). Vastaajat edustivat enimmäkseen pieniä- ja keskisuuria yrityksiä.

Tyytyväisyyttä palveluihin kysyttiin viiden teeman kautta. Enemmistö vastaajista oli varsin tyytyväisiä palveluihin: kokonaisuudessaan tyytyväisyys sai arvosanaksi 4,2/5, missä on hieman parannusta aikaisempiin vuosiin nähden. Vähintään 72 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä kuhunkin teemaan, ja teemojen keskiarvot olivat vähintään 4,0 asteikolla 1–5.

Parhaat arviot sai yhteyshenkilöiden ystävällisyys ja palveluasenne, johon lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli erittäin tai melko tyytyväisiä, keskiarvolla 4,6. Heikoimmat arviot saivat palvelun hyödyllisyys ja tuloksellisuus, johon 72 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä, ja palveluiden löydettävyys, johon 79 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä. Näiden teemojen keskiarvot olivat 4,0. Palvelun asiantuntevuus, nopeus ja hyödyllisyys saivat myös hyvät arvosanat.

BusinessOulun kaikkien palvelujen suositteluindeksi (NPS) oli +27, joka on selkeä parannus aikaisempiin vuosiin. 70 prosenttia vastaajista esitti suositeltavaksi muita kuin kyselyssä mainittuja palveluja. Mukaan nousi 20 palvelua, kuten startup- ja kiihdyttämöpalvelut, verkkokauppiasklubi ja AV-alojen tuotantokannustin. Vientipalveluja suosittelisi kaksi kolmesta niitä käyttäneestä vastaajasta. Rakentamisen lupapalveluja, yritystonttien luovutuksen palveluja, rahoituspalveluja sekä kaavoituksen palveluja käyttäneissä arvostelijoita oli enemmän kuin suosittelijoita.

Runsaasti arvokasta avointa palautetta

Yleisarvosanojen keskiarvo käytetyille BusinessOulun palveluille oli 3,6/5. Parhaan yleisarvosanan (4,6 asteikolla 1–5) saivat edellä mainitut, vastaajien itse suositeltavaksi nostamansa palvelut. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli tyytyväisiä näihin palveluihin. Toiseksi parhaan arvion (4,3/5) saivat tapahtumapalvelut ja liiketoiminnan kehityspalvelut. Heikoimmat arviot vastaajat antoivat kaavoitukselle ja rakentamisen lupapalveluille. Vastaajat näkivät käyttämiensä palveluiden keskeisimpänä kehityskohteena hyödyllisyyden ja tuloksellisuuden, mikä tuli ilmi erityisesti vientipalveluissa sekä rahoituspalveluissa.

Arviot Oulun kaupungin yritysmyönteisyydestä antoivat kohtalaiset tulokset. Parhaimman arvosanan (keskiarvo 3,5) sai väittämä ”Päätöksenteossa näkyy pyrkimys parantaa yritysten toimintaedellytyksiä kaupunkiseudulla”, jonka kanssa runsas puolet oli samaa mieltä. Heikoimmat arviot annettiin väittämille ”Kaupungin hankinnoissa huomioidaan paikallinen näkökulma”, jonka kanssa runsas neljännes oli samaa mieltä, ja ”Yritysmyönteinen asenne näkyy kaikissa kaupungin palveluissa”, johon yhtyi noin joka kolmas. Näiden kaikkien väittämien keskiarvo oli 3,2 asteikolla 1–5. Aikaisempina vuosina keskiarvot ovat jääneet alle 3,0.

Avointa palautetta saatiin runsaasti. Tiedotusta ja markkinointia BusinessOulun palveluista toivottiin lisää, myös maahanmuuttajille. Lisäksi kaivattiin parempaa tavoitettavuutta ja proaktiivista yhteydenpitoa yritysten suuntaan sekä verkostoitumistapahtumia yrityksille. Kouluttajiksi ja puhujiksi haluttiin henkilöitä, joilla omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä. Edelleen kehityskohteeksi nousi kaavoitus- ja lupaprosessien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen.

Tapahtumia ja keskitettyjä palveluja arvostetaan

BusinesssOulu järjesti vuonna 2023 noin 350 tapahtumaa, mikä on 100 tapahtumaa enemmän kuin vuonna 2021. Ilmoittautumisia oli vuonna 2021 noin 8 160 ja viime vuonna 12 500.

Useimpien tapahtumien yhteydessä osallistujilta on kerätty palautetta Experience Value Score (EVS) -mittarilla, jolla mitataan tapahtumien hyödyllisyyttä. Vuonna 2023 EVS-kysely oli mukana 80 prosentissa tapahtumia, ja vastausten keskiarvo oli 80/100. Kasvua vuoden 2021 tasosta oli yhdeksän yksikköä.

BusinessAseman palveluneuvonnasta ohjausta ja neuvontaa sai vuonna 2023 lähes 7 500 asiakasta. BusinessAseman konseptista on saatu hyvää palautetta. Etuina on nähty muun muassa yhteistyön tehostuminen eri toimijoiden välillä, verkostoituminen ja yrittäjien tapaaminen sekä ”sopiva ja kiinnostava ympäristö kehittämistyölle”. Konseptia on myös benchmarkattu useammasta kaupungista kansallisesti ja kansainvälisesti.