BusinessOulu - Mitä teemme

Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke

Hanketyyppi: Oulun kaupungin hanke
Salkku: Työllisyyssalkku 2014-2020

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tuottamisessa ja tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Projektin tavoitteet:

Tukihankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää muutosta varmistamalla, että kokeiluorganisaation johto ja sitä toteuttava henkilöstö saavat ajantasaista tietoa sekä uusia välineitä asiakaspalvelutyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi työllisyyskokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Muutosprosessia tukemalla varmistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen sekä työssäjaksamisen tukeminen uusien, asiakaspalvelua ja työllistämistyötä koskevien toimintamallien kehittyessä.

Projektin odotettavissa olevat tulokset:

Luodaan edellytykset sujuvalle palvelulle ja vaikuttavalle palveluyhteistyölle TE-hallinnon ja kokeilukuntien eri palvelualueiden (ml. hyvinvointi-, koulutus-, sivistys- ja kulttuuripalvelut) sekä Kelan ja alueen oppilaitosten kanssa. Kehitetään toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä edesautetaan kokeilussa toimivien organisaatioiden ja henkilöstön sopeutumista uuteen, muuttuvaan työkulttuuriin sekä uusiin työn tekemisen tapoihin ja toimintamalleihin henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää tiedolla johtamista sekä siihen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeessa kootaan ja hankitaan kokeilun toiminnasta ja toteutuksesta tietoa ja malleja palveluiden jatkuvan kehittämisen sekä henkilöstön johtamisen, kouluttamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Välittömänä tuloksena kuntakokeilun johto ja henkilöstö saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa sekä tukea kuntakokeilun mukana tuomien muutosten tavoitteista, toteutuksesta sekä suunnitteilla olevista uusista palveluista ja toimintamalleista. Kokeilussa työskentelevän henkilöstön osaaminen kasvaa ja kehittyy vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jonka tuloksena voi syntyä myös uusia innovatiivisia palveluratkaisuja kokeilun asiakaskohderyhmälle. Pidemmän aikavälin tuloksina työllisyyden kuntakokeilussa työskentelevän henkilöstön työn tuottavuus paranee, työurien pidentyminen mahdollistuu ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät.

Hankkeen toimenpiteinä mm. toteutetaan ja järjestetään koulutuksia ja valmennuksia henkilöstölle ja sidosryhmille kokeilussa tarvittavan uudenlaisen osaamisen kehittämiseksi ja yhtenäisen toimintakulttuurin muodostumisen tueksi. Varsinaisena kohderyhmänä on noin 200 kuntakokeiluun toteuttamiseen, suunnitteluun tai johtamiseen osallistuvaa henkilöä.

Kustannukset ja rahoitus:

Kokonaiskustannukset 326 160 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 80 % ja kuntakokeilun kunnat (BusinessOulu -liikelaitos vastaa) 20 %.

Käsittelyvaihe: Käynnissä

Aloittamispvm: 1.9.2020
Päättymispvm: 30.4.2023

Rahoittajat:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki/BusinessOulu -liikelaitos

Toteuttajat: Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut

Lisätietoja: Marjo Pekkonen, projektipäällikkö (p. 040 183 1025) tai Tuomas Koskela, projektikoordinaattori (p. 040 485 0335).

Tuomas Koskela

Tuomas Koskela

projektikoordinaattori, Työllisyyden kuntakokeilu

040 485 0335

Ota yhteyttä
Marjo Pekkonen

Marjo Pekkonen

kehittämispäällikkö

040 183 1025

Ota yhteyttä