BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

BusinessOulun sanasto

3D Kolmiulotteinen esittäminen ja interaktiivisuus, jolla on lukemattomia sovelluksia: viihdepelit muuttuvat vetävämmiksi, opetus mielenkiintoisemmaksi, pelastusharjoitukset aidommiksi, arkkitehtisuunnittelu todenmukaisemmaksi ja virtuaaliset palaverit elävämmiksi.

3D-internet tarkoittaa toisiinsa linkittyneitä virtuaalimaailmoja. 3D-internetissä palveluissa hyödynnetään 3D-grafiikkaa. Loppukäyttäjä käyttää palveluita yleensä avatarinsa kautta, esimerkiksi Oulussa kehitetyllä RealXtend-alustalla.

4D Neljäs ulottuvuus, joka voi olla esimerkiksi aika eli 3D-kuvan liike.

4G LTE (Long Term Evolution) on 3G-matkapuhelinverkon laajennus.

5G-järjestelmäksi kutsutaan tulevaisuuden verkkoyhteiskunnan toteuttamiseen tarvittavia seuraavan sukupolven matkaviestinnän ja langattoman viestinnän tekniikoita. Oulu on mukana 5G-järjestelmää kehittävässä METIS-hankkeessa (Mobile and Wireless Communications Enablers for the Twenty-Twenty [2020] Information Society), joka on Euroopan komission ja lähes kolmenkymmenen kumppanin suursatsaus. Matkaviestinnän ja langattoman viestintäliikenteen kapasiteetin tarve tuhatkertaistuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Kun tiedonsiirtoliikenne niin ihmisten kuin koneidenkin välillä kasvaa voimakkaasti, sen on oltava tehokasta, helppoa ja turvallista. Tämän haasteen ratkaisemiseen osallistuu alan kärkitutkijoita Oulun yliopiston tietoliikennetekniikan osastolla.

5GFWD – Oulu 5G Innovation Challenge – on Oulun kaupungin kumppaneiden kanssa maaliskuussa 2016 avaama innovaatiokilpailu. Kisaan toivotaan mukaan maailman kekseliäimmät ideanikkarit, suunnittelijat, yritykset ja tiimit kehittämään elämäämme parantavia, helpottavia ja ilahduttavia, 5G-teknologiaa hyödyntäviä innovaatiota. 5G-mobiiliverkon tiedonsiirtonopeuden arvioidaan olevan yli sata kertaa nykyistä verkkoteknologiaa ripeämpi. Mukaan halutaan ideoita, ei valmiita teknisiä ratkaisuja – joten kuka tahansa voi osallistua. Palkintojen yhteisarvo kilpailun kolmessa sarjassa on huikeat 40 000 euroa. Finalisteilla on mahdollisuus päästä rahoittajien ja tuotekehittäjien kanssa keskustelemaan idean mahdollisuuksista kuluttajamarkkinoilla.

5GTF on yksi merkittävimpiä langattoman 5G-yhteyden esiasteita eli standardointia edeltäviä versioita. 5GTF on yhtä kuin Verizon 5G Technology Forum. Maailman ensimmäinen 5G-yhteys tapahtui laboratorioympäristössä Oulussa 23. joulukuuta 2016. Nokia hyödynsi testissä Nokian 5G-valmista AirScale-tukiasemaa sekä Nokia AirFrame -datakeskusalustaa ja Intelin mobiilia 5G-päätelaitetta.

5GTN – 5G Test Networks Kaksi 5G Test Network (5GTN) -saittia avattiin 21.5.2015 Oulussa. Verkot toteutetaan VTT:n, Oulun yliopiston ja teollisuuspartnereiden yhteistyönä Oulussa. Testiverkossa eri toimijat voivat pilotoida teknologioitaan ja palvelujaan reaalimaailmassa. Matkapuhelinverkkojen 5G on seuraava suuri askel langattomien teknologioiden kehityksessä. 5G tarjoaa erittäin laadukkaita multimedia- ja pilvipalveluja, tukiasemien joustavaa käyttöä, laitteiden ja muiden verkkolaitteiden yhteistyötä sekä vähentää materiaalien ja energian kulutusta.

Aktiivikorvatulppa on korvaan laitettava sähköllä toimiva korvatulppa, joka tekee äänelle vastaäänen, jolloin ääni hiljenee merkittävästi. Oululaisen startup-yritys QuietOnin aktiivikorvatulpassa erityistä on, että se pystyy myös vaimentamaan matalan taajuuden ääniä, mihin muut korvatulpat eivät pysty.

Attractive Oulu Region tähtää matkailun kansainvälistymiseen. Oulun matkailualuetta markkinoidaan yhteisen VisitOulu-brändin alla Keski-Eurooppaan, Kiinaan, Japaniin, Venäjälle ja Pohjois-Skandinaviaan. Tavoitteena on lisätä Oulun alueen tunnettuutta matkailukohteena ja saada alueelle lisää kansainvälisiä matkailijoita. BusinessOulu vastaa työn kansainvälisen markkinoinnin osuudesta. Toteutuksessa ovat mukana lisäksi Oulun Matkailu Oy, Kalajoki Matkailuyhdistys, Rokua Geopark, Syötteen Matkailuyhdistys ja Metsähallitus.

Avatar tuo sosiaalisen elementin 3D-internetiin. Avatarin avulla kommunikoidaan ja tunnistetaan toiset käyttäjät. Avatar voi näyttää sen käyttäjältä tai mielikuvitushahmolta, mutta sillä on yksilölliset käyttöoikeudet järjestelmän tietoihin ja virtuaalimaailmoihin.

Biocenter Oulu on monitieteinen sateenvarjo-organisaatio, joka edustaa Oulun yliopiston biotieteiden ja terveyden painoalaa.

Biojalostamo (biorefinery) on tuotantolaitos, joka tuottaa biomassasta biopolttoaineita, bioenergiaa ja bioperäisiä tuotteita, kuten terveysvaikutteisia aineita ja uusia muovien raaka-aineita. Biojalostamo voi olla joko itsenäinen tehdas tai esimerkiksi sellu- tai paperitehtaaseen integroitu tuotantoyksikkö. Se voi tuottaa bioperäisiä tuotteita joko suoraan bioraaka-aineesta tai jatkojalostaa muualla tuotettuja bioperäisiä lähtöaineita. Biojalostamo voi olla joko monituotelaitos tai se voi olla keskittynyt vain yhteen tuoteryhmään.

Bioreaktori on tila, jossa luodaan jalostamiselle luontoa paremmat olosuhteet.

Bioteknologia on ala, joka hyödyntää biologisia prosesseja, organismeja tai systeemejä tuotannossa. Bioteknologia jakaantuu alaluokkiin:
• Punainen bioteknologia sisältää erilaisten lääketieteellisten tuotteiden (lääkkeiden, rokotteiden ja diagnostiikan) kehittämisen ja tuottamisen esimerkiksi bakteereiden tai hiivojen avulla sekä esimerkiksi kantasoluihin tai viruksiin perustuvien hoitojen kehittämisen.
• Valkoinen/harmaa bioteknologia on teollista bioteknologiaa, esimerkiksi entsyymien hyödyntämistä biopolttoaineiden tuotannossa.
• Vihreä bioteknologia on bioteknologian hyödyntämistä maataloudessa, kasvibioteknologiassa tai ympäristösovelluksissa.
• Sininen bioteknologia viittaa meri- ja vesiympäristöihin, esimerkiksi vesissä lisääntyvien organismien kontrollointiin tai biomassan tuotantoon.

Biokasa on prosessi, jossa metallit liuotetaan malmista kustannustehokkaasti sulfidimalmeissa luonnostaan kasvavien bakteerien avulla.

Biosivuvirta on raaka-aine, joka saadaan tuotannon ohessa.

Bisnesenkeli on pääomasijoittaja, joka sijoittaa kohdeyritykseen yleensä omistusosuutta vastaan pääomasijoituksen eli venture capital -sijoituksen. Rahoitus on määräaikainen ja yleensä tarjolla nopean ja suuren kasvumahdollisuuden yrityksille. Bisnesenkeli pyrkii parhaan tuoton saatuaan tekemään exitin eli nostamaan sijoituksensa ja myymään omistusosuutensa eteenpäin, jolloin yritys jatka toimintaansa muun rahoituksen turvin.

Blockchain eli lohkoketju on internetissä toimiva hajautettu ja tietoturvallinen salaus-, tunnistus- ja varmennusjärjestelmä. Se on selkäranka uudentyyppiselle turvalliselle internetille, jota käyttää esimerkiksi BitCoin. Se tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien luomiseen verkossa. Oululla on kaikki edellytykset toimia edelläkävijän roolissa. Oulussa on totuttu ottamaan uudet teknologiat käyttöön ensimmäisenä esimerkiksi ICT- ja IoT-osaamisessa. Jo nyt tiedetään, että lohkoteknologia tulee muuttamaan liiketoimintaa useilla eri toimialoilla. Yrityksillä on omia blockchain-alustojaan, kuten IBM Bluemix ja J.P. Morgan Chase.

Business Kitchen on Oulussa toimiva korkeakoulujen kasvuyrittäjyyskeskus, joka auttaa monipuolisen palvelutarjontansa avulla jalostamaan liikeideoita, kehittämään yritystoimintaa sekä tuomaan korkeakouluopiskelijoiden osaamisen yritysten saataville. Business Kitchen on avoin, yhteisöllinen tila, joka toimii kohtaamispaikkana kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Se palvelee Oulun seudun yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja opiskelijoita tarjoamalla tukea, tietoa ja korkeakoulujen osaamista yrittäjähenkisessä verkostossa.

BusinessLabit ovat yritysten living labeja, uuden liiketoiminnan käyttöönottoympäristöjä. Niissä luodaan yritysten tuotteista ja palveluista uusia kokonaispalveluratkaisuja.

BusinessOulu vastaa Oulun koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella, jossa se vastaa ja osallistuu Suomi-talojen toimintaan. BusinessOulu kehittää määrätietoisesti matkailua ja auttaa kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa.
Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startup-sijoitusten kasvu. BusinessOulun OuluHealth-ekosysteemi on Tulevaisuuden terveys -vastuukeskittymä valtakunnallisessa INKA-ohjelmassa vuosina 2014–2020.

BusinessPlaza on BusinessOulun omistajanvaihdosportaali. Sivuston tietopankista löytyy tietoa niin yrityskaupoista kuin sukupolvenvaihdoksista ja niiden eri vaiheista. Portaalissa on myös kauppapaikka, johon voi lisätä myytävän yrityksen tai tiedon ostohalukkuudesta.

Capital of Northern Scandinavia Oulu on pohjoisen Euroopan voimakkaan kasvualueen pääkaupunki.

CEE (Center for Environment and Energy) on ympäristö- ja energia-alan innovaatiokeskittymä, joka yhdistää cleantech-alan osaamisen Oulussa ja yhteistyöverkkojen kautta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten ja tutkimuslaitosten poikkitieteellinen yhteistyö tuottaa uutta osaamista ja liiketoimintaa maailman markkinoille. CEE:n keskeinen tavoite on kehittää, tukea ja tuotteistaa kestävää kehitystä, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ilmastomuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista. Näihin tavoitteisiin tähtäävät toiminnalliset teemat ovat energia, ilma, vesi, materiaali- ja energiatehokkuus sekä edellisiä poikkileikkaavana teemana mittaustekniikka. Toiminta tapahtuu ohjelmapohjaisen verkostomallin periaatteella. CEE luo tutkimusyhteisöjen ja yritysten yhteisiä hankkeita, jotka kootaan yhteiseksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaksi. Toiminnan suuntaamista ohjaa yhteinen strateginen tutkimusagenda. Osapuolet osallistuvat työhön omien tavoitteidensa ja ydintoimintojensa pohjalta. (ks. OIA)

CHT (Centre for Health and Technology) on Oulun yliopiston ja viiden muun organisaation yhteinen innovaatiokeskittymä, joka kehittää yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita sekä tehostaa terveydenhuollon prosesseja. Painopistealueina ovat yksilöllinen terveys, geenit ja elintavat sekä langaton teknologia terveyden seurannassa ja sairauksien hoidossa.

CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston tutkimusyksikkö, joka keskittyy kehittymässä olevaan internetin 3D-teknologiaan.

Cleantech eli ympäristöteknologia-ala luo ratkaisuja, joiden avulla pienennetään haitallisia ympäristövaikutuksia ja parannetaan ympäristön tilaa. Ratkaisut voivat olla teknologioita, tuotteita tai palveluja. Niiden päämääränä on ympäristön vähäinen kuormitus, energiatehokkuus ja raaka-aineiden säästävä käyttö.

Connected Health yhdistää life science- ja IT-alat terveydessä ja hyvinvoinnissa. Connected Health hyödyntää mobiili- ja muita sähköisiä palveluja sekä muita uusia teknologioita sairauksien ennaltaehkäisyssä, terveydessä ja hyvinvoinnissa sekä sairauksien seurauksien seurannassa.Tarkoituksena on uudistaa kokonaiset palveluketjut hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia. Oulu Connected Healthissa toimivat Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulun yliopistollinen sairaala ja useita muita sairaaloita sekä kasvava joukko eri alojen yrityksiä.

Connected Health Alliance (katso: ECHAlliance) 

CWC (Centre for Wireless Communications) on Oulun yliopiston yhteydessä toimiva langattoman viestinnän tutkimuslaitos.

Demoefekti on keskeneräisen ohjelmiston esittely, joka epäonnistuu.

Drone tarkoittaa kauko-ohjattavaa, yleensä neliroottorista pienoiskopteria, jota voidaan käyttää esimerkiksi valo- ja videokuvaamiseen lintuperspektiivistä tai vaikkapa kilpalentämiseen. Sille on kehitelty ja kehitellään uusia käyttötarkoituksia yrityksissä. Esimerkiksi 5GFWD-kilpailun voittaja Oulussa vuonna 2016 hyödynsi droneja innovaatiossaan.

ECHAlliance on terveyden ekosysteemiä kehittävä kansainvälinen liittouma, jossa on yli 100 jäsentä ympäri Eurooppaa. Verkoston toinen pääkonttori on Oulussa. Toinen sijaitsee Pohjois-Irlannissa. Liittouman tavoitteena on luoda Euroopan kattava kehittäjä- ja living lab -verkosto. Verkostossa toimii kasvava joukko eri alojen yrityksiä, erityisesti life science- ja ICT-aloilta, sekä tutkimusorganisaatioita, sairaaloita ja muita palvelutuottajaorganisaatioita.

eHealth-ekosysteemissä kohtaavat Oulun ICT- ja life science -yritykset ja -tutkijat. Tavoitteena on luoda uusia innovaatioita yhdistämällä bio- ja lääketieteen sekä tekniikan ja ICT-alan osaaminen.

Esihautomo mahdollistaa osaajalle yrittäjyyden tutkailun ja kipinän syntymisen omien vahvuuksien ja osaamisen pohjalta. Keskustelut mentoreiden kanssa ja yhdessä tekeminen luovat pohjaa uusien ideoiden syntymiselle.

Exit on vaihe, jossa yrityksen perustaja, omistaja tai rahoittaja myy osuutensa eteenpäin hyvällä tuotolla. Yritys jatkaa toimintaansa uudella omistusrakenteella.

fFactor eli femaleFactor on Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettava koulutus-, kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on liikkeenjohdollisten koulutusten avulla tukea yrittäjiksi aikovia tai yrittäjinä toimivia naisia sekä naisia, jotka haluavat edistää omia uramahdollisuuksiaan. Koulutukset tähtäävät liiketoiminnan tuloksellisuuteen ja kasvun mahdollistamiseen.

Finnish Business Hub, katso Suomi-talo

FinTech on lyhenne sanoista financial technology, suomeksi pankki-, vakuutus- ja finanssialanteknologia. Oulussa on potentiaalia tulla FinTechin keskukseksi Pohjois-Euroopassa, sillä Oulusta löytyy maailmanluokan korkean teknologian ja kyberturvallisuuden osaamista, toimiva ICT-ekosysteemi, fokusoituneita tekijöitä ja avoin asenne.

Food Safety Cluster MTT:n, eli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen johtaman yhteistyön tavoitteena on nykyisten ja tulevien teknologioiden hyödyntäminen ruuan turvallisuuden valvonnassa. Elintarviketuotantoyritykset voivat toimia oma-aloitteisesti ja edistää omalla toiminnallaan suomalaista ruokaturvallisuutta sekä erottautua kilpailijoistaan.

Fund eli rahasto, esimerkiksi oululainen Northern Startup Fund, joka on Pohjois-Pohjanmaan aloittavia yrityksiä rahoittava epäsymmetrinen rahasto. Kyseistä rahastoa hallinnoi Butterfly Ventures Oy.

Gateway on liikenteen keskus.

Green ICT eli vihreä ICT luo liiketoimintamahdollisuuksia yhdistämällä kestävän kehityksen periaatteita ICT-osaamiseen.

Hackathon IT-maailmasta tuttu työskentelymalli ja tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta määrätyksi ajaksi ryhmisää työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Hackathonin päätteeksi ryhmät esittävät jollain tasolla toimivan ratkaisun haasteeseen.

Hajautettu energiantuotanto on tulevaisuuden toimintamalli, jossa sähköä ja lämpöä tuotetaan pienissä laitoksissa lähellä kulutusta. Kuluttajat itsekin voivat osallistua tuotantoon ja myydä ylijäämäsähkönsä verkkoon.

Hautomo on valmennusprosessi, missä yrittäjä saa henkilökohtaista ohjausta yritystoiminnan käynnistämiseen, rahoituksen hankintaan sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hilla-ohjelma on Tekes-rahoitteinen kasvu- ja innovaatio-ohjelma, joka yhdistää tutkimuksen ja yritykset. Hillan tehtävänä on sparrata yrityksiä uuden tutkimustiedon hyödyntämiseen, digitalisaatioon ja innovaatioihin kansainvälisille markkinoille. Pohjois-Pohjanmaan alueelle on syntynyt satoja startup-yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet Hillan asiantuntemusta esimerkiksi testaustoiminnassa.

Hiukkavaara on rakenteilla oleva 20 000 asukkaan ja 40 000 asiakkaan palvelun älykkään asuinympäristön pilottialue. Tavoitteena on luoda Hiukkavaarasta Oulun osaamisen näyteikkuna, uuden liiketoiminnan koe- ja testausympäristö sekä soveltavan langattoman radioteknologian ja järjestelmien ja liiketoiminnan kehitysympäristö.

HiTech-alat, kuten cleantech, ICT ja life science.

Hoksnokka on Oulun pressiklubin palkinto, jonka sai vuonna 2014 Oulun yhteismarkkinoinnin ja BusinessOulun Sata tekoa Oulusta -ohjelma.

ICT Information and Communications Technology eli suomeksi tieto- ja viestintätekniikka. Oulussa toimialan kärjet ovat matkapuhelinverkkojen, langattoman tiedonsiirron ja radioteknologian tuote- ja laitekehitys sekä langattomien tuotteiden (Internet of Things) ja palvelujen kehitys kaikille toimialoille. Alueella keskitytään vahvasti myös life science- ja Connected Health -ratkaisuihin, 3D-internetiin, painettavaan älyyn, tietoturvaan sekä ICT-teknologian viemiseen muille toimialoille ja tuotantoteknologioihin. Alueen innovaatiokeskusten tutkimustulokset hyödynnetään nopeasti alueen yritysten tuotteistuksissa.

IMSE-teknologia (In-Mold Structural Electronics) tarkoittaa rakenteen sisään valettua elektroniikkaa, johon on erikoistunut oululainen TactoTek. Teknologia voi mullistaa sen, miten elektroniikkaa sisältäviä älykkäitä pintoja toteutetaan ajoneuvoissa. Esimerkkejä tällaisista ovat kaarevat ohjauspaneelit sekä ohjauspyörään saumattomasti upotetut kosketusohjaimet ja valot.

Infrastruktuuri on yhteiskunnan perusta, joka muodostuu niistä palveluista ja rakenteista, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan.

INKA eli Innovatiiviset kaupungit -ohjelma Suomessa 2014–2020. INKA-ohjelman lähtökohtana on alueellisten innovaatiokeskittymien kansainvälisesti korkea osaamisen taso. TEM on valinnut Oulun vuoden 2014 alussa käynnistyneen INKA-ohjelman Tulevaisuuden terveys -painopisteen kansallisen toimintasuunnitelman vastuukeskittymäksi. Teeman kansalliseksi visioksi Oulu esitti: Suomi on terveysinnovaatioiden edelläkävijä. Oulussa pidettyihin kansallisiin työpajoihin osallistui edustajia Jyväskylästä, Kouvolasta, Kuopiosta, Lappeenrannasta, Tampereelta, Turusta, pääkaupunkiseudulta ja Oulusta. Lisäksi Oulu on hakenut Jyväskylän kanssa INKA-kumppanuutta Kyberturvallisuus-osaamiskeskittymäksi ja Älykäs kaupunki -teeman kumppanuutta Tampereen kanssa. vrt. OSKE

Innovaatio on keksintö tai muu uudistus, joka on otettu käyttöön esimerkiksi kaupallisena tuotteena tai toimintatapana.

Innovaatiopalvelut ovat uusien, ennalta arvaamattomien menestystarinoiden mahdollistajia.

Innovaatioympäristö on monipuolinen ja laaja ekosysteemi, joka tarjoaa vahvan alustan yritysten kasvulle ja menestykselle.

Intranet on rajattu verkkopalvelu, joka on usein tarkoitettu yrityksen tai muun ison organisaation sisäiseen viestintään.

Invest In -palvelu on suunnattu sijainti- tai sijoitusmahdollisuuksia etsiville sijoittajille. Palvelussa kartoitetaan mahdolliset asiakkuudet ja yhteistyökumppanit, osaavan henkilökunnan saatavuus, henkilökunnan siirtymispalvelut, tarvittavat toimitila- ja tonttiratkaisut, rahoitussuunnitelmat ja muut asiakkaan määrittelemät tarpeet.

Kaasutuskontti on Volter-yhtiön innovaatio, joka mahdollistaa tehokkaan sähkön- ja lämmöntuotannon paikallisia metsävaroja hyödyntäen. Puuhakkeesta tuotetaan puukaasua, joka toimii polttoaineena generaattoria pyörittävälle kaasumoottorille. Prosessista syntyvä lämpö saadaan talteen lämpimänä vetenä.

Karjasillan Verstas on nykyisen Karjasillan koulun alueelle toteutuva tulevaisuuden palvelu- ja asumisratkaisuja hyödyntävä asuinkortteli, joka on Hartela Pohjois-Suomi Oy:n ja kumppaneiden voittaja-alue tontinluovutuskilpailussa 2014. Verstas Business Lab on samalla testausympäristö tulevaisuuden asumisen ratkaisuille. Alueelle muodostuu naapurusto 500 uudelle asunnolle ja 750 asukkaalle. Alue on yksi kiinnostavimmista yrityksille tarjolla olevista innovaatioympäristöistä Oulussa.

Kontinkangas on Oulun yliopistosairaalan, Oulun kaupunginsairaalan, yritysten ja muiden toimijoiden alue, johon rakentuu tulevaisuuden terveydenhuoltoa kehittävä OuluHealth -innovaatioympäristö.

Life science koostuu niistä tieteen aloista, jotka tutkivat eläviä organismeja, kuten kasveja, eläimiä tai ihmisiä. Biologia ja lääketiede muodostavat life sciencen ydinosan. Life science -yritykset ovat pääasiassa teknologiayrityksiä ja palvelutuottajia, jotka toimivat bio-, terveys- ja hyvinvointialalla. Oulussa life science -toimiala keskittyy kahteen kokonaisuuteen: terveyden ekosysteemiin ja biotalouteen. 

Living Lab on ympäristö, jossa teknologia mahdollistaa kansalaisten aktiivisen osallistumisen uusien käytettävien toimintojen rakentamiseen.

Luovat alat on monipuolinen yritysten ja asiantuntijoiden rypäs, joka ulottuu arkkitehtipalveluista ja viestintäalasta liikunta- ja elämyspalveluihin. Oulussa on yli tuhat luovien alojen yritystä.

LYNET on julkisten tutkimuslaitosten yhteenliittymä, jonka asiantuntemusalueena ovat luonnonvarat ja ympäristö. LYNET-laitoksia ovat Elintarvikevirasto Evira, Geodeettinen laitos GL, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Suomen ympäristökeskus SYKE. Oulun Ympäristötietotalossa nämä toimijat ovat pääosin saman katon alla.

LTE (Long Term Evolution) on 3G-matkapuhelinverkon seuraava laajennus 4G.

Matchmaking on tapahtuma, jossa kahdenvälisissä, ennalta aikataulutetuissa tapaamisissa voi yhden tapahtuman aikana tavata lukuisia uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

MAI (Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics) on Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan instituutti, joka kehittää kansainvälisiä koulutus- ja tutkimustoimintoja laajassa kansainvälisessä yhteistyössä.

Monikulttuurinen yritys tarkoittaa yritystä, jossa työskentelee samassa paikassa ihmisiä eri puolilta maailmaa erilaisista kulttuureista. Tämä auttaa ymmärtämään toisten kulttuurien tapoja ja näkökulmia paremmin.

NFC (Near Field Communication) eli etätunnistussensorit mahdollistavat muun muassa pienet maksut ilman tunnuslukua vain koskettamalla näyttöpäätettä tai sensoria.

Nightless Night on OuluHealth-ekosysteemikokous.

Northern Glow on pohjoinen business- ja innovaatiotapahtuma.

OCB, Oulu Convention Bureau, on Oulun kaupungin virallinen kokous- ja kongressitoimisto, joka tarjoaa maksutonta ja riippumatonta Oulun asiantuntemusta onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi Oulussa. Kokouksia ja kongresseja halutaan Ouluun. Apua tarvitaan etenkin alkuvaiheen suunnittelussa, kuten tilojen ja majoituksen kartoituksessa sekä paikallisten verkostojen hyödyntämisessä.

OIA eli Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen sopimus. OIA:n tarkoituksena on jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Kohdealat ovat internet-tutkimus (CIE), painettu elektroniikka (PrintoCent), kansainvälinen liiketoiminta (MAI), terveyden ja hyvinvoinnin teknologia (Center for Health and Technology, CHT) ja ympäristö ja energia (Centre for Environment and Energy, CEE).

Oulu.com ohjaa Oulusta kiinnostuneet businesselämän, työn ja koulutuksen, asumisen sekä vapaa-ajan ja matkailun maailmaan. Sivustoa ylläpitää Oulun yhteismarkkinointi.

OuluHealth yhdistää ICT-, bio-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen yritysten, ammattilaisten ja tutkimusyhteisöjen oululaisen osaamisen. Se on Suomen ja maailman mittakaavassa merkittävimpiä avauksia terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. OuluHealth-kampus on tulevaisuudessa kansainvälisesti vetovoimainen terveyden ja hyvinvoinnin kehityskeskus, joka tuottaa yksilöllisiä terveydenhuollon ratkaisuja yhdistämällä korkeaa tutkimusta, teknologiaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uusien sukupolvien toimintamalleja.

OuluHealth Labs on kansainvälisesti ainutlaatuinen terveysalan tuotteiden ja toimintamallien testaus- ja kehittämisympäristö. Se koostuu kolmesta osasta, jotka ovat Oulu CityLab, Oamk SimLab ja OYS TestLab. OuluHealth Labsin asiakkaita ovat hyvinvointialan yritykset ja palveluiden tuottajat. OuluHealth Labsissa on mahdollista päästä testaamaan innovaatioita ja tuotteita koko palveluketjussa ihmisten kotoa terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.

Oulun DataCenter Oy (ennen Oulu D.C. Oy) tarjoaa Oulussa modernit ja tehokkaat konesalipalvelut. Tarjolla on toimintavarmaa IT-laitekapasiteettia, luotettavia, turvallisia ja energiatehokkaita laitetiloja sekä kapasiteettia pilvipalvelualustaksi entistä luotettavammin. Oulun etuna konesalibisneksessä ovat halpa energia ja hyvät mahdollisuudet löytää osaavaa alan työvoimaa.

Oulun yhteismarkkinointi on Oulun kaupunkiseudun toimijoiden ja yritysten markkinointiyhteistyö.

Painettu älykkyys on painettua elektroniikkaa, jota kehittää VTT:n koordinoima PrintoCent-innovaatiokeskus.

Polar Bear Pitching on Oulussa järjestettävä pitchaustapahtuma, jossa hissipuheet pidetään avannossa. Oulu on tunnettu vilkkaasta startup-ekosysteemistään. Polar Bear Pitching -tapahtumaan osallistuu sankoin joukoin yrityksiä, rahoittajien edustajia sekä yleisöä ja mediaa. Polar Bear Pitching on osa Midnight Pitch Fest -tapahtumaa.

PrintoCent on VTT:n, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja BusinessOulun edeltäjäorganisaation perustama ja VTT:n koordinoima PrintoCent-innovaatiokeskus, joka kehittää painettua elektroniikkaa ja painettua älykkyyttä.

PPP (Public-Private Partnership) on uuden luomista julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön jouhevuudella.

Pääomasijoitus on määräaikainen rahoitusmuoto nopean ja suuren kasvumahdollisuuden yrityksille. Pääomasijoittaja (bisnesenkeli tai venture capital -yhtiö) sijoittaa kohdeyritykseen omistusosuutta vastaan.

R&D eli tutkimus ja tuotekehitys, T&K.

RFID-etätunnistussensorit NFC/RFID (Radio Frequency Identification) on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen käyttäen radiotaajuisia tunnisteita eli tageja. RFID-tunniste eli saattomuisti on pieni laite, joka voidaan sisällyttää tuotteeseen valmistusvaiheessa tai liimata siihen jälkikäteen tarralla. Yksi RFID:n tärkeimmistä sovellusalueista on automaattinen sisäänpääsyn hallinta henkilökohtaisten kulkuoikeuksien mukaan.

RealXtend-alusta on Oulussa kehitetty työkaluohjelmisto, jonka avulla luodaan 3D-kokemuksia mallintamalla virtuaalisesti todellisia tai kuvitteellisia tiloja.

Seed eli siemenvaiheen rahoitus hankitaan yrityksen toiminnan alkuvaiheen organisointiin ennen varsinaisen liiketoiminnan käynnistämistä.

Startup on ison kasvupotentiaalin tuotetta tai palvelua kehittävä alkuvaihessa oleva yritys.

Stiiknafuulia on yrittäjäpalkinto, joka on osa Oulun kaupungin yrittäjyyskilpailua. Kilpailussa jaetaan myös vuoden startup-yrityksen ja vuoden vientiyrityksen palkinnot. Palkinnon saajista voivat tehdä esityksiä niin yksityiset henkilöt, yhteisöt kuin yritykset.

Suomi-talo on BusinessOulun ja Oulun kaupungin perustama liike-elämän keskus, joka palvelee yritysten yhteyksien rakentajana Pohjois-Suomen ja kohdemaan välillä. Uutta liiketoimintaa pyritään edistämään erityisesti teollisuuden tuoteliiketoiminnassa, ICT-osaamisessa sekä rakentamisessa. Suomi-talon tehtäviin kuuluu myös välittää tietoa kohdealueiden työmarkkinoista. Suomi-taloja on Astanassa (Kazakstan), Baden Würtembergissa (Saksa) ja Tromssassa (Norja).

Suurhankkeet Pohjois-Suomen lupaavat kaivosprojektit ja Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoelle sekä alueen tuulivoimainvestoinnit.

T&K eli tutkimus ja tuotekehitys, R&D.

Takomo on yhteisöllinen toimintaympäristö, jossa toimijat käyttävät osaamistaan ja kokemustaan uusien liike- ja tuoteideoiden kehittämiseen. Yritystakomossa aloittelevat yritykset toimivat ilman välitöntä yrittäjäriskiä.

Teollisuus Summit on Pohjois-Suomen teollisuuden päätapahtuma Oulussa.

Terveyden ekosysteemi muodostuu lääketeollisuuden ja diagnostiikan yrityksistä ja muun muassa e-health-yrityksistä sekä kansalaisista, kolmannesta sektorista ja muista vaikuttajista.

Venture capital (pääomasijoitus) on määräaikainen rahoitusmuoto nopean ja suuren kasvumahdollisuuden yrityksille. Pääomasijoittaja (bisnesenkeli tai venture capital -yhtiö) sijoittaa kohdeyritykseen omistusosuutta vastaan.

Vihreä ICT eli Green ICT luo liiketoimintamahdollisuuksia yhdistämällä kestävän kehityksen periaatteita ICT-osaamiseen.

VisionPlus (Vision+) on digitaalisiin kuluttajatuotteisiin keskittyvä pääomarahasto. Rahasto investoi tuotteisiin ja saa vastineeksi osuuden niiden myyntituotoista eikä tule kohdeyhtiön osakkaaksi. Rahasto ei sijoita tutkimus- ja kehitystoimintaan tai yrityksen alkuvaiheen kehitykseen, vaan sen tarkoitus on rahoittamalla auttaa yrittäjiä ja kehittäjiä kaupallistamaan tuotteensa sekä löytämään oikeat kumppanit ja asiakkaat.

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkailleen. Se auttaa luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja.

Yritys-Suomi on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Palvelu kokoaa julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi.

Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden vahvistamista opetuksessa ja koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatuksessa yrittäjyys nähdään laajasti valmiuksina ja kykynä toimia menestyksekkäästi niin yrittäjänä, työntekijänä kuin kansalaisena.

Yrityskiihdyttämö (Business Development Accelerator) valmentaa alkuvaiheen yrityksiä kansainväliseen nopeaan kasvuun. Oulun Yrityskiihdyttämö on toiminut vuodesta 2013. Puoli vuotta kestävän intensiivisen valmennuksen tavoitteena on nopeuttaa Oulun seudun alkavien yritysten kasvua ja mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Älykäs energia on energiaa säästävää ja energiatehokasta tuotantoa, joka aiheuttaa pienemmät kustannukset ja vähäisemmät päästöt ympäristöön.

Älykäs hirvieste on esimerkiksi autojen turvajärjestelmien toimivuuden testaamiseen haastavissa olosuhteissa käytetty testialusta. Esteessä on lämmönlähde ja se on oikean hirven kokoinen eli hirvieste simuloi oikeaa hirveä.

Älykäs kaupunki Oulu valittiin vuosina 2012 ja 2013 seitsemän finalistin joukkoon Intelligent Communities Forumin kilpailussa, jossa palkitaan maailman älykkäimpiä yhteisöjä.

ÄRM on lyhennys äkillisen rakennemuutoksen alueesta, joksi maan hallitus nimesi Oulun loppukesästä 2012. ÄRM-status päättyi 2015.